Skip to main content

Informacje ogólne


Misja

Prowadzenie interdyscyplinarnych badań wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środowiska na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt  oraz  upowszechnianie  uzyskanych wyników.

Cele strategiczne

  • Doskonałość badawcza Instytutu w interdyscyplinarnych badaniach  czynników mających wpływ na  fizjologiczne i  patologiczne procesy u ludzi i zwierząt.
  • Spójność  priorytetów badawczych Instytutu z potrzebami socjoekonomicznymi kraju i regionu.
  • Integracja infrastruktury Instytutu.

Realizacja celów strategicznych

  • Kontynuowanie  wysiłków w celu nawiązywania trwałego partnerstwa Instytutu z wiodącymi jednostkami badawczymi w Europie i kraju o podobnych lub komplementarnych profilach naukowych i technologicznych, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych.
  • Inwestowanie w kreatywny kapitał ludzki i infrastrukturę badawczą Instytutu dla wzmocnienia jego zdolności do realizacji badań na poziomie zapewniającym utrzymanie wiodącej pozycji w kraju.
  • Oferowanie atrakcyjnych form zatrudnienia przeciwdziałające „drenażowi mózgów” oraz  przyciągające do pracy w Instytucie badaczy o najwyższym poziomie naukowym.
  • Doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Instytutu prowadzące do integracji oddziałów, zmiany liczby zakładów i tworzenia ogólnie dostępnych laboratoriów specjalistycznych (core facilities).
  • Pobudzanie środowisk naukowych i administracyjnych w celu doprowadzenia do realizacji inwestycji zapewniającej integrację lokalową Instytutu.
  • Upowszechnianie i popularyzacja osiągnieć Instytutu i Polskiej Akademii Nauk.