Skip to main content

Fundusze strukturalne


Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych jako innowacyjna aplikacja do produktów o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych produkowanych pod marką Tymbark

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00048.DDD.6509.00080.2019.06

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 16 Współpraca

Kwota pomocy: 5 000 000,00 zł, w tym dla IRZiBŻ PAN: 1 025 389,00 zł

Instytut, jako Partner Grupy Operacyjnej „Grupa Czerwone Jabłko”, uczestniczy w realizacji Operacji, której celem jest opracowanie zagęszczonego soku z jabłek czerwonomiąższowych, który będzie bogatym źródłem związków bioaktywnych o silnym potencjale przeciwutleniającym, w tym antocyjanów i kwasów fenolowych, odpowiadających za właściwości prozdrowotne (profilaktyka chorób cywilizacyjnych) i barwiące (źródło naturalnych czerwonych barwników – antocyjanów), a także opracowanie i wdrożenie udoskonalonej technologii uprawy jabłoni o owocach czerwonomiąższowych w gospodarstwach sadowniczych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Operacji: http://tymbarkepi.pl

Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00031.DDD.6509.00050.2019.05

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 16 Współpraca

Kwota pomocy: 4 667 504,00 zł, w tym dla IRZiBŻ PAN: 1 346 458,35 zł

Instytut, jako Partner Grupy Operacyjnej „Agros Group”, uczestniczy w realizacji Operacji, której celem jest opracowanie i wdrożenie nowych produktów – przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki przy jednoczesnym wprowadzeniu znacznie udoskonalonej technologii uprawy, metody organizacji produkcji i metody marketingu. Do realizacji celu wykorzystane zostaną nowe rodzaje marchwi: czerwona i fioletowa, oraz biała truskawka wprowadzone w ramach projektu do uprawy w gospodarstwach rolnych.

Głównym celem operacji jest utworzenie 2 nowych (sos, dżem) innowacyjnych produktów na bazie nieprodukowanych dotychczas w Polsce na skalę przemysłową rodzajów marchwi (czerwonej i fioletowej) i truskawki (białej).

Osiągnięcie celu jest możliwe przy współpracy podmiotów działających w różnych obszarach (gospodarstwa, instytut naukowy, przedsiębiorstwo).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Operacji: http://agrosnovaepi.pl

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Projekt nr: RPWM.01.01.00-28-0001/20

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: RPWM.01.01.00 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

Okres realizacji: 22.06.2020 r. – 29.12.2023 r.

Wartość Projektu: 95 403 492,51zł;

Kwota dofinansowania: 79 367 484,62 zł

Więcej…

Program Doradztwa Rybackiego „Pozyskiwanie, przechowywanie i zapładnianie gamet ryb” – Fish-RePro

Nazwa programu: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020

Okres realizacji: 2019 – 2022

Kwota dofinansowania: 1 150 000.00

Więcej…

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Projekt nr: RPWM.01.01.00-28-0001/17

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: RPWM.01.01.00 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

Okres realizacji: 11.08.2016 – 30.05.2022

Kwota dofinansowania: 92 898 998.20

Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych w osadzie Popielno (obręb Wierzba)

Projekt nr: RPWM.04.03.01-28-0015/18

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie: 4.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Okres realizacji: 09.07.2018 – 30.09.2023

Wartość Projektu: 1 674 225,12 zł

Kwota dofinansowania: 1 354 180,43 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do IRZiBŻ PAN, tj. budynku Muzeum Przyrodniczego oraz budynku byłej szkoły zlokalizowanych w Popielnie.

Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych w Popielnie oraz w Wejsunach

Projekt nr: RPWM.04.03.01-28-0016/18

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Okres realizacji: 05-07-2018 – 30.09.2023

Wartość Projektu: 949 356,05 zł

Kwota dofinansowania: 768 802,47 zł

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do IRZiBŻ PAN, tj. budynku administracyjnego zlokalizowanego w Popielnie oraz budynku laboratorium zlokalizowanego w Wejsunach.

Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – etap I

Projekt nr: RPWM.05.03.00-28-0002/19

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Okres realizacji: 13.11.2018 – 15.04.2021

Wartość Projektu: 4 434 445,60 zł

Kwota dofinansowania: 3 742 095,76 zł

Cel projektu: Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego Półwyspu Popielniańskiego.

PNEUFISH – Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb – możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków

Nr umowy: 00002-61724-OR1400001/10

Nazwa programu: PO RYBY 2007-2013; Oś priorytetowa 3.5 – Projekty Pilotażowe

Okres realizacji: 2010-2015

Budżet: 8 655 812 PLN

Więcej…

Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla mieszkańców Warmii i Mazur

https://pl-pl.facebook.com/Pieczywopelnezdrowia

Projekt nr: POKL 08.02.01-28-010/13

Działanie: 8.2. Transfer Wiedzy

Okres realizacji: 01.08.2013 – 30.06.2015

Wartość projektu: 1 673 413 PLN, wartość dla Instytutu: 681 694 PLN

Więcej…

Badania sensoryczne jako metody opracowania i udoskonalenia produktów firm sektora rolno-spożywczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt nr: POKL.08.02.01-28-029/13

Działanie: 8.2. Transfer wiedzy

Okres realizacji: 02.12.2013 – 29.06.2015

Wartość projektu: 941 894 PLN; wartość dla Instytutu: 418 975 PLN

Więcej…

Oficer Łącznikowy – sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko mazurskiego

www.s2b.pan.olsztyn.pl

Projekt nr: POKL.08.02.01-28-038/11

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.03.2015

Wartość projektu: 1 160 984 PLN

Więcej…

Regionalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy „ŻYWNOŚĆ DLA ZDROWIA”

Projekt nr: RPWM.01.01.03-28-003/11 – Etap I; RPWM.01.01.03-28-003/12 – Etap II

Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Okres realizacji: 02.11.2011 – 31.05.2013 – Etap I; 19.01.2012 – 31.12.2013 – Etap II

Wartość projektu: 2 650 328 PLN – Etap I; 4 005 771 PLN – Etap II

Więcej…

Dr INNO3. Stypendia Doktoranckie

www.drinno3.pan.olsztyn.pl

Projekt nr: POKL.08.02.01-28-016/12

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy

Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2013

Wartość projektu: 2 268 323 PLN

Więcej…

Nutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity

http://welcome.pan.olsztyn.pl/

Nr umowy: WELCOME/2010-4/3

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Welcome

Okres realizacji: 2011-2015

Budżet: 4 170 741 PLN

Więcej…