Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oferuje 4-letnie dzienne studia doktoranckie. Słuchacze studiów są włączeni w realizację kierunków badawczych aktualnie rozwijanych w obu oddziałach Instytutu. Należą do nich między innymi: molekularne, biochemiczne i fizjologiczne podstawy rozrodu zwierząt domowych i ryb, biotechnika i biotechnologia rozrodu, właściwości biochemiczne i immunochemiczne glikoprotein żywności, fitozwiązki o istotnym znaczeniu dla zdrowia konsumentów, zastosowanie metod in vivo w ocenie biologicznych właściwości i bezpieczeństwa żywności.

Studia doktoranckie trwają cztery lata, są bezpłatne i mają charakter stacjonarny. Studia przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki (Oddział Biologii Rozrodu) lub technologii żywności (Oddział Nauk o Żywności), zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W programie studiów jest zaplanowany cykl wykładów i seminariów. Głównym ich celem jest umożliwienie efektywnej realizacji zadań badawczych, a także podniesienie kwalifikacji słuchaczy i ich wyposażenie w aktualną interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą nauk biologicznych i chemicznych. Wykłady są realizowane zarówno przez specjalistów zatrudnionych w Instytucie, jak i w innych renomowanych placówkach naukowych.

Kontakt:

Kadry: mgr Joanna Papurzyńska;
tel. + 48 89 523 46 31; e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl

Kierownik Studium: dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw.
tel. +48 89 539 31 20; e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl