W Instytucie wydawane jest czasopismo o zasięgu międzynarodowym – Polish Journal of Food and Nutrition Sciences (od roku 1991).

Jest to kwartalnik, w którym publikowane są w języku angielskim oryginalne prace z zakresu nauki o żywności i żywieniu, promującym w świecie dokonania polskich ośrodków naukowych oraz propagującym współpracę międzynarodową poprzez publikowanie prac zagranicznych autorów. Nad poziomem naukowym czasopisma czuwa grono wybitnych naukowców krajowych i zagranicznych z redaktor naczelną dr hab. Magdaleną Karamać i mgr Joanną Molgą, sekretarzem redakcji.

Ponadto, Instytut jest także współwydawcą wraz z Towarzystwem Biologii Rozrodu kwartalnika Reproductive Biology powołanym do życia przez Towarzystwo w 2001 roku. W czasopiśmie tym publikowane są (w języku angielskim) prace z zakresu rozrodu zwierząt. Spektrum tematyczne czasopisma jest bardzo szerokie i obejmuje takie dziedziny rozrodu, jak: fizjologia, endokrynologia, immunologia, biologia molekularna, receptory, hodowla zwierząt, andrologia, embriologia, niepłodność, rozród wspomagany i zapobieganie ciąży. Czasopismo publikuje prace autorów zagranicznych, a także promuje osiągnięcia polskich ośrodków naukowych. W składzie redakcyjnym znajdują się najwybitniejsi specjaliści z zakresu rozrodu człowieka i zwierząt. Redaktorem naczelnym jest obecnie Prof. dr hab. Nafis Ahmed Rahman z Uniwersytetu w Turku (Finlandia).