Skip to main content

Zadania realizowane z budżetu państwa


Doskonała nauka

„6th International Conference on Uterine Disorders and Corpus Luteum Functions”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Nr umowy: KONF/SP/0211/2023/01
Okres realizacji: 01.05.2023 – 31.12.2023
Dofinansowanie : 160 000
Całkowita wartość projektu: 207 000 zł
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Opis projektu:

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań naukowych z zakresu biologii i patologii rozrodu, a w szczególności funkcji i zaburzeń ciałka żółtego człowieka i zwierząt oraz chorób macicy, ze szczególnym naciskiem na patogenezę, przebieg, terapię oraz skutki zaburzeń macicy (endometritis, endometriosis, adenomiosis, nowotworzenie) w rozrodzie na modelu zwierząt gospodarskich (krów i klaczy).

Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników i dyskusji o prezentowanych wynikach badań, celem konferencji jest wytyczenie nowych kierunków badawczych w biologii i patologii rozrodu człowieka i zwierząt, z uwzględnieniem zastosowania zaawansowanych technik omnicznych (genomiki, transkryptomiki, proteomiki i metabolomiki) na poziomie pojedynczej komórki, tkanki, organu i organizmu.

Omówione zostaną również możliwości opracowania zwierzęcych oraz komórkowych lub tkankowych modeli eksperymentalnych w badaniach nad immuno-endokrynnymi regulacjami funkcji ciałka żółtego oraz zaburzeń funkcji oraz struktury macicy. Ponadto podczas konferencji polscy badacze, przede wszystkim młodzi adepci nauki (doktoranci i stażyści po-doktorscy), zaprezentują swoje osiągnięcia z zakresu biologii i patologii rozrodu na arenie międzynarodowej. Konferencja prowadzić będzie do integracji na poziomie światowym zespołów badawczych zajmujących się tematyką interakcji macica-jajnik, zaburzeń macicy i ciąży u człowieka i zwierząt, co może zaprocentować wspólnymi, międzynarodowymi projektami badawczymi.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „6th International Conference on Uterine Disorders and Corpus Luteum Function” organizowana przez pracowników Zespołu Immunologii i Patologii Rozrodu Instytut Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie we współpracy z pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została zaplanowana w dniach 09-11 września 2024 r. Organizowana konferencja jest kontynuacją, odbywających się co 2 lata spotkań, dotyczących biologii i patologii rozrodu, a w szczególności chorób macicy, ich patogenezy, diagnostyki i terapii. Językiem konferencji będzie język angielski.

W ramach Konferencji zorganizowane będą  dodatkowo dwa sympozja naukowe:

  1. Ludwig-Fraenkel Symposium on Corpus Luteum and Progesterone Function
  2. Endometritis as a cause of infertility in farm animals

Program konferencji obejmuje 3 wykłady plenarne, dwie sesje plakatowe oraz 6 tematycznych sesji doniesień ustnych:

  • Session I: Formation of the CL and maintenance of luteal function
  • Session II: Regression of CL function and luteal dysfunctions
  • Session III: Ovarian-uterine interactions during the estrous cycle and early pregnancy
  • Session IV: Etiology and pathogenesis of uterine disorders
  • Session V: New diagnostic tools of uterine disorders in farm animals Session VI: Therapy of uterine disorders in farm animals

Doskonała nauka

„5th International Conference on Uterine Disorders in Farm Animals”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Nr umowy: DNK/SP/514678/2021
Okres realizacji: 1.11.2021 – 31.10.2022
Dofinansowanie : 152 000
Całkowita wartość projektu: 194 250 zł
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Opis projektu:

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań naukowych z zakresu biologii i patologii rozrodu, ze szczególnym naciskiem na patogenezę, przebieg, skutki w rozrodzie oraz terapię chorób macicy w tym głównie stanów zapalnych macicy (endometritis) u zwierząt gospodarskich (krów i klaczy).

Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji o prezentowanych wynikach, celem konferencji będzie wytyczenie nowych kierunków badawczych z uwzględnieniem zastosowania zaawansowanych technik omnicznych. Omówione zostaną również możliwości opracowania zwierzęcych oraz komórkowych lub tkankowych modeli eksperymentalnych w badaniach zaburzeń funkcji oraz struktury macicy. Ponadto podczas konferencji badacze z polskich ośrodków naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia z zakresu biologii rozrodu na arenie międzynarodowej. Konferencja prowadzić będzie do integracji na poziomie światowym zespołów badawczych zajmujących się tematyką stanów zapalnych błony śluzowej macicy, co może zaprocentować wspólnymi, międzynarodowymi projektami badawczymi.

Organizacja będzie się odbywać jak konferencja satelitarna przed międzynarodową Konferencją „International Congress On Animal Reproduction”, która odbędzie się w Bolonii (26-30.06.2022), co pozwoli na szerokie rozpropagowanie konferencji oraz uzyskanych wyników na arenie międzynarodowej wśród specjalistów największej klasy.