Skip to main content

Zadania realizowane z budżetu państwa


Doskonała nauka

„5th International Conference on Uterine Disorders in Farm Animals”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Nr umowy: DNK/SP/514678/2021
Okres realizacji: 1.11.2021 – 31.10.2022
Dofinansowanie : 152 000
Całkowita wartość projektu: 194 250 zł
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Opis projektu:

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań naukowych z zakresu biologii i patologii rozrodu, ze szczególnym naciskiem na patogenezę, przebieg, skutki w rozrodzie oraz terapię chorób macicy w tym głównie stanów zapalnych macicy (endometritis) u zwierząt gospodarskich (krów i klaczy).

Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji o prezentowanych wynikach, celem konferencji będzie wytyczenie nowych kierunków badawczych z uwzględnieniem zastosowania zaawansowanych technik omnicznych. Omówione zostaną również możliwości opracowania zwierzęcych oraz komórkowych lub tkankowych modeli eksperymentalnych w badaniach zaburzeń funkcji oraz struktury macicy. Ponadto podczas konferencji badacze z polskich ośrodków naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia z zakresu biologii rozrodu na arenie międzynarodowej. Konferencja prowadzić będzie do integracji na poziomie światowym zespołów badawczych zajmujących się tematyką stanów zapalnych błony śluzowej macicy, co może zaprocentować wspólnymi, międzynarodowymi projektami badawczymi.

Organizacja będzie się odbywać jak konferencja satelitarna przed międzynarodową Konferencją „International Congress On Animal Reproduction”, która odbędzie się w Bolonii (26-30.06.2022), co pozwoli na szerokie rozpropagowanie konferencji oraz uzyskanych wyników na arenie międzynarodowej wśród specjalistów największej klasy.