Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

Zarządzenie Dyrektora IRZiBZ PAN o utworzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Działalność badawcza i wdrożeniowa Instytutu prowadzona jest w 13 Zespółach oraz specjalistycznych laboratoriach i pracowniach w Oddziale Biologii Rozrodu oraz Oddziale Nauk o Żywności.

Bieżąca problematyka badawcza Oddziału Biologii Rozrodu dotyczy: (1) regulacji cyklu jajnikowego i ciąży, w tym, mechanizmów kontrolujących interakcje pomiędzy gametami, zarodkiem, a organizmem matki oraz regulujących tzw. „okno implantacyjne” u zwierząt i ludzi; (2) rozwoju nowatorskich metod biotechnik i biotechnologii rozrodu w celu zapobiegania i leczenia niepłodności (w tym małżeńskiej), ochrony bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem; (3) badania wpływu czynników genetycznych, epigenetycznych i środowiskowych (żywienie, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenia mikrobiologiczne, stany zapalne) na regulacje procesów fizjologicznych i patologicznych u zwierząt i ludzi.

Problematyka badawcza Oddziału Nauk o Żywności obejmuje analizę oddziaływania składników żywności na organizm człowieka; identyfikacji, oceny oraz wdrażania strategii doskonalenia jakości, wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności; rozpoznawania istoty, następstw i leczenia niepożądanych reakcji organizmu na składniki żywności – w tym nietolerancji, alergii, cukrzycy typu drugiego i otyłości. W Oddziale prowadzone są także prace badawcze w zakresie mechanizmów regeneracji tkanek i opracowywania nowatorskich metod diagnostycznych (biosensorów diagnostycznych).

Zespóły korzystają z metodycznego i infrastrukturalnego wsparcia Laboratoriów typu Core facility: Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratoriom Analizy i Obrazowania komórek i Tkanek oraz Zwierzętarni: (1) jednostki prowadzącej badania na zwierzętach laboratoryjnych oraz (2) zwierzętarni zwierząt gospodarskich, zlokalizowanej w Stacji Badawczej w Popielnie. Ponadto, wsparciem w badaniach służą także Laboratorium Mikrobiologiczne oraz Sensoryczne, a także Pracownia Metabolomiki i Immunodiagnostyki.

https://pan.olsztyn.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Prowadzi badania w zakresie diagnostyki, profilaktyki, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (zwłaszcza zoonoz) oraz nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia i paszami. Ponadto, jako krajowe laboratoria referencyjne, sprawuje nadzór merytoryczny nad laboratoriami wykonującymi badania urzędowe; opracowuje ekspertyzy i opinie; prowadzi kształcenie podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne, organizuje konferencje specjalistyczne oraz propaguje wiedzę naukową w prasie specjalistycznej.

http://www.piwet.pulawy.pl

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

http://www.ipan.lublin.pl

Funkcjonowanie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych regulowane jest przez następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Naukowej IRZiBZ PAN w sprawie Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych
  2. Uchwała Rady Naukowej IRZiBZ PAN w sprawie Programu Kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych
  3. Uchwała Rady Naukowej IRZiBZ PAN w sprawie Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych