Skip to main content

ERASMUS PLUS


Aktualizacja

Dnia 18 lutego br. zakończył się okres składania wniosków wyjazdowych w ramach programu Erasmus+ w Instytucie. Zgodnie z powszechnie dostępnym komunikatem, zgłoszenia przesyłane były wyłącznie na specjalnie utworzony w tym celu adres. Komisja stwierdziła, że złożone zostały:

  • 3 wnioski o mobilność kadry Instytutu,
  • 1 wniosek o mobilność doktoranta.

Wnioski ocenione pozytywnie:

  1. Prof. dr hab. inż. Anna Korzekwa, Zespół Ochrony Bioróżnorodności – kadra Instytutu
  2. Saumya Gunasekara – doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie. Odwołanie należy składać w formie elektronicznej na adres: erasmusplus.recrutiment@pan.olsztyn.pl w okresie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania wyników konkursu (10 kwietnia 2024 r).

Komisja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Programu Erasmus+ w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest dostępny w siedzibie Instytutu przy ul. Tuwima 10 w Olsztynie.


Instytut otrzymał Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE), a tym samym możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach mobilności edukacyjnej i współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Przyznawana przez Komisję Europejską Karta ECHE jest potwierdzeniem spełnienia przez Instytutu standardów jakościowych wymaganych przy organizacji mobilności studentów i pracowników uczelni oraz realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

ECHE uprawnia Instytut do ubiegania się o fundusze na realizację wszystkich działań międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy. Wyszczególnia warunki, jakie dana instytucja zgadza się spełnić w celu zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i przejrzystych informacji.

Wnioskując o ECHE, Instytut przyjął na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

Kod referencyjny Erasmusa dla Instytutu: PL OLSZTYN08 i kod OID Instytutu: E10194098

Karta Erasmusa [PDF]

Prawa Studenta [PDF]