Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Innowacje, podnoszenie wartości i tworzenie firm w zakresie zagospodarowania odpadów produkcji i przetwórstwa żywności

W Polsce jak i na całym świecie coraz większym problemem staje się zarówno ilość jak i różnorodność powstających odpadów. Sytuacja ta stanowi ogromne wyzwanie szczególnie dla producentów przemysłu spożywczego, nie tylko pod względem kosztów utylizacji, ale także w kontekście ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Efektywne zagospodarowanie odpadów to oszczędność, ale także przejaw działania zgodnego z nowoczesnymi trendami. W takiej sytuacji nowe sposoby wykorzystania odpadów są oczekiwanym przez producentów i przetwórców kierunkiem wsparcia, które może dostarczyć środowisko naukowe, szczególnie w zakresie pobudzania przedsiębiorczości, komercjalizacji i wdrażania najlepszych rozwiązań dla przemysłu.

W ramach współpracy bilateralnej wspartej przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Islandzki Instytut Badawczy Żywości i Biotechnologii MATIS oraz Uniwersytet Islandzki podjęły się wspólnych działań w dziedzinie badań i innowacji żywności. Zadania zaplanowane w projekcie będą dedykowane w szczególności studentom oraz młodym pracownikom nauki, którzy zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie interdyscyplinarnych innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Producenci, przetwórcy i przedsiębiorcy uczestniczący w działaniach projektowych poznają współczesne trendy w zagospodarowaniu odpadów oraz produkcji i przetwórstwa żywności. Z kolei naukowcy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych międzynarodowych projektach z zakresu zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Zaproszenie do współpracy partnerów z Islandii, takich jak MATIS i Uniwersytet Islandzki, pozwoli przekazać ich wieloletnie doświadczenie i podejście do zagospodarowania odpadów do regionów, które w skali ogólnoeuropejskiej uznawane są za najmniej innowacyjne i przedsiębiorcze. Islandzki MATIS współpracując z producentami i przetwórcami biologicznych zasobów morza, wprowadził przemysł przetwórczy Islandii do grona najbardziej konkurencyjnych na świecie. Osiągnięto to maksymalizując wartość tradycyjnych produktów poprzez poprawę ich jakości, optymalizację procesów produkcji i logistyki. Najważniejszym jednak okazało się zagospodarowanie odpadów poprzez ich bio‑przetwarzanie i wykorzystanie produktów otrzymanych z drobnoustrojów żyjących w ekstremalnym środowisku Islandii. Ważnym czynnikiem sukcesu było również przeszkolenie studentów oraz młodej kadry naukowej w zakresie przedsiębiorczości. Partnerzy projektu są przekonani, że współpraca realizowana w ramach inicjatywy przyczyni się do powstania analogicznej sytuacji w Polsce.