Skip to main content

Narodowe Centrum Nauki


Tytuł projektu:EGF, IGF-1 i system ko-kultury komórek wzgórka jajonośnego do dojrzewania oocytów ssaków in vitro jako strategia zachowania płodności kobiet
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/557420-en.pdf
Nr: 2022/45/P/NZ3/03982
Podtyp wniosku: Polonez Bis 2
Panel: NZ3
Kierownik: dr Taisiia Yurchuk
Kwota dofinansowania: 1 111 317 PLN
Okres realizacji: 01.06.2023 / 31.05.2025
Strona internetowa projektu

Tytuł projektu: Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój, funkcje i atrezję pęcherzyków jajnikowych krowy
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/409234-pl.pdf
Nr: 2018/29/B/NZ9/00391
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński
Kwota dofinansowania: 1 966 000 PLN
Okres realizacji: 24.01.2019 / 23.01.2022

Tytuł projektu: Regulacja kapacytacji plemników buhaja poprzez modyfikacje redoks białek
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407853-pl.pdf
Nr: 2018/29/B/NZ9/00486
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko
Kwota dofinansowania: 1 706 700 PLN
Okres realizacji: 09.01.2019 / 08.01.2019

Tytuł projektu: Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników oraz powstawanie kriouszkodzeń w kriokonserwowanym nasieniu neosamców pstrąga tęczowego
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407054-pl.pdf
Nr: 2018/29/N/NZ9/00761
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Sylwia Judycka
Kwota dofinansowania: 209 998 PLN
Okres realizacji: 31.01.2019 / 30.01.2022

Tytuł projektu: Rola mikroRNA oraz prostaglandyn w regulacji biogenezy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komórkach trofoblastu świni: badania in vitro
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411948-pl.pdf
Nr: 2018/29/N/NZ9/02331
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Maria Guzewska
Kwota dofinansowania: 139 993 PLN
Okres realizacji: 15.03.2019 / 14.03.2021

Tytuł projektu: Opracowanie metod osadzania białka mitochondrialnego kanału wapniowego typu uniport na powierzchni eletkrod złotych
Nr: DEC-2018/02/X/ST4/02565
Podtyp wniosku: MINIATURA
Panel: ST4
Kierownik: dr Katarzyna Kurzątkowska
Kwota dofinansowania: 49 500 PLN
Okres realizacji: 15.03.2019 / 14.03.2020

Tytuł projektu: Udział naskórkowego czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w regulacji oraz modulacji śródskórnych komórek tłuszczowych (dWAT)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/427609-pl.pdf
Nr: 2018/31/N/NZ5/00400
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ5
Kierownik: mgr Katarzyna Walendzik
Kwota dofinansowania: 139 993 PLN
Okres realizacji: 09.07.2019 / 08.07.2021

Tytuł projektu: Polifenole malin i ich metabolity jako czynniki regulujące mechanizmy rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433292-pl.pdf
Nr: 2018/31/D/NZ9/02196
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ9
Kierownik: dr Bartosz Fotschki
Kwota dofinansowania: 1 295 260 PLN
Okres realizacji: 18.06.2019 / 17.06.2022

Tytuł projektu: Mitochondrialne i metaboliczne zmiany podczas wczesnego rozwoju zarodków bydlęcych in vitro- poszukiwanie molekularnych markerów jakości komórek jajowych u krowy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/428000-pl.pdf
Nr: 2018/31/B/NZ9/03412
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Izabela M. Wocławek–Potocka
Kwota dofinansowania: 1 142 536 PLN
Okres realizacji: 05.07.2019 / 04.07.2022

Tytuł projektu: Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/432953-pl.pdf
Nr: 2018/31/B/NZ4/03527
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Kierownik: prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek
Kwota dofinansowania: 2 195 550 PLN
Okres realizacji: 02.09.2019 / 01.09.2022

Tytuł projektu: Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/393848-pl.pdf
Nr: 2017/27/B/NZ9/03014
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. Agnieszka Wacławik
Kwota dofinansowania: 999 628 zł
Okres realizacji: 2018-08-31 / 2021-08-30

Tytuł projektu: Wpływ indukowanego hipoksją czynnika Hif-1 alfa oraz czynnika transkrypcyjnego Foxn1 na ukierunkowanie procesu gojenia urazów skóry (regeneracyjny vs reparacyjny)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/397193-pl.pdf
Nr: 2017/27/B/NZ5/02610
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ5
Kierownik: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak
Kwota dofinansowania: 1 994 940 zł
Okres realizacji: 2018-08-10 / 2021-08-09

Tytuł projektu: Udział stymulowanych hipoksją mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (Adipose Stem Cells; ASCs) w aktywacji regeneracyjnych (bezbliznowych) szlaków gojenia urazów skóry
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/383205-pl.pdf
Nr: 2017/26/D/NZ5/00556
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ5
Kierownik: dr Joanna Bukowska
Kwota dofinansowania: 1 224 304 PLN
Okres realizacji: 2018-04-27 / 2021-04-26

Tytuł projektu: Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii – replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/385191-pl.pdf
Nr: 2017/26/E/NZ6/01124
Podtyp wniosku: SONATA BIS
Panel: NZ6
Kierownik: dr Magdalena M Weidner-Glunde
Kwota dofinansowania: 3 179 500 PLN
Okres realizacji: 2018-05-10 / 2023-05-09

Tytuł projektu: Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/397134-pl.pdf
Nr: 2017/27/B/NZ4/02973
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Kierownik: dr Magdalena K. Kowalik
Kwota dofinansowania: 896 360 zł
Okres realizacji: 2018-08-03 / 2021-08-02

Tytuł projektu: Wpływ dojrzałości płciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pęcherzyków jajnikowych u loszek
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/391425-pl.pdf
Nr: 2017/27/B/NZ9/02289
Podtyp wniosku: OPUS
Panel:NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Adam J. Zięcik
Kwota dofinansowania: 1 099 930 zł
Okres realizacji: 2018-07-24 / 2021-07-23

Tytuł projektu: Produkcja wybranych hormonów w układzie rozrodczym nieciężarnych i ciężarnych samic, charakterystyka ich oocytów oraz właściwości biologicznych nasienia jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/373472-pl.pdf
Nr: 2017/25/B/NZ9/02544
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. Anna J. Korzekwa
Kwota dofinansowania: 1 461 400 PLN
Okres realizacji: 2018-02-26 / 2021-02-25

Tytuł projektu: Mechanizm działania pestycydów na czynność szyjki macicy krowy i ocena ich potencjalnie szkodliwego wpływu na sukces rozrodczy
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/371837-pl.pdf
Nr: 2017/25/B/NZ9/01620
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr Michał Wróbel
Kwota dofinansowania: 406 980 PLN
Okres realizacji: 2017-02-27 / 2020-02-26

Tytuł projektu: Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoznacznego eletrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęśtości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/375626-pl.pdf
Nr: 2017/25/B/ST4/00139
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: ST4
Kierownik: dr hab. Inż. Iwona Grabowska
Kwota dofinansowania: 577 580 PLN
Okres realizacji: 2018-04-30 / 2021-04-21

Tytuł projektu: Analiza profilu ekspresji miRNA w przebiegu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy (endometrosis)
Nr: 2017/01/X/NZ5/01528
Podtyp wniosku: MINIATURA
Panel: NZ9
Kierownik projektu: dr Anna Z. Szóstek-Mioduchowska
Kwota dofinansowania: 49 500 PLN
Okres realizacji: 2017-12-22 / 2018-12-21

Tytuł projektu: Czy istnieją różnice w mechanizmach i ścieżkach sygnałowych śmierci komórek ciałka żółtego (CL) krowy w zależności od sposobu działania prostaglandyny F2? (PGF): porównanie działania obwodowego – endokrynnego z działaniem lokalnym – parakrynnym?
Nr: 2017/01/X/NZ9/00363
Podtyp wniosku: MINIATURA
Panel: NZ9
Kierownik projektu: dr Katarzyna Piotrowska-Tomala
Kwota dofinansowania: 44 550 PLN
Okres realizacji: 2017-09-19 / 2018-09-18

Tytuł projektu: Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia i ich wpływ na markery układu immunologicznego w badaniach modelowych in vivo
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/354452-pl.pdf
Nr: 2016/23/D/NZ9/02671
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ9
Kierownik projektu: dr Anna Michalska
Kwota dofinansowania: 479 160 PLN
Okres realizacji: 2017-10/ 2020-10

Tytuł projektu: Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/349572-pl.pdf
Nr: 2016/23/B/NZ9/01012
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik projektu: dr hab. Adam Jurgoński
Kwota dofinansowania: 522 548 PLN
Okres realizacji: 2017-08-24 / 2020-08-23

Tytuł projektu: Matczyna otyłość, a przeprogramowanie epigenetyczne: od gametogenezy do rozwoju zarodkowego
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/352278-pl.pdf
Nr: 2016/23/B/NZ4/03737
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Kierownik projektu: dr Antonio M. Galvao
Kwota dofinansowania: 795 756 PLN
Okres realizacji: 2017-08-24 / 2020-08-23

Tytuł projektu: Ścieżka sygnałowa prostacykliny (PGI2) w zarodkach bydlęcych wyprodukowanych in vitro, wyhodowanych z oocytów pobranych in vivo od niedojrzałych i dojrzałych płciowo jałówek oraz od krów
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/356841-pl.pdf
Nr: 2016/23/N/NZ9/01554
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik projektu: mgr Arkadiusz Nowicki
Kwota dofinansowania: 149 784 PLN
Okres realizacji: 2017-07-11 / 2020-07-10

Tytuł projektu: Zintegrowana analiza transkryptomu oraz proteomu jako narzędzie do monitorowania jakości oraz procesów starzenia się ikry sandacza
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-06-15/streszczenia/343235-pl.pdf
Nr: 2016/22/M/NZ9/00590
Podtyp wniosku: HARMONIA
Panel: NZ9
Konsorcjum: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Kierownik projektu: dr inż. Daniel Żarski
Kierownik zespołu w IRZiBŻ: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko
Budżet całkowity: 1 101 685 PLN
Budżet IRZiBŻ: 403 000 PLN
Okres realizacji: 2017-06-01 / 2020-05-31

Tytuł projektu: Charakterystyka i biologiczna rola wydzielniczego białka bogatego w cysteinę (CRISP) w układzie rozrodczym indora (Meleagris gallopavo)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/334889-pl.pdf
Nr: 2016/21/B/NZ9/03583
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr inż. Mariola Słowińska
Kwota dofinansowania: 711 346 PLN
Okres realizacji: 2017-02-27 / 2020-02-26

Tytuł projektu: Dynamika zmian białek nasienia karpia i ich modyfikacji w warunkach dojrzewania nasienia, stymulacji hormonalnej oraz przechowywania nasienia
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/331372-pl.pdf
Nr: 2016/21/B/NZ9/03620
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. inż. Mariola A. Dietrich
Kwota dofinansowania: 587 714 PLN
Okres realizacji: 2017-02-27 / 2020-02-26

Tytuł projektu: Rola cząsteczki sygnałowej STAT w czasie przybudowy błony śluzowey macicy i zagnieżdżania zarodka świni https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/337753-pl.pdf
Nr: 2016/21/B/NZ9/03616
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr Beenu MOZA JALALI
Kwota dofinansowania: 659 850 PLN
Okres realizacji: 2017-02-24 / 2020-02-23

Tytuł projektu: Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/333643-pl.pdf
Nr: 2016/21/B/ST4/03834
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: ST4
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy J. Radecki
Kwota dofinansowania: 522 600 PLN
Okres realizacji: 2017-02-23 / 2020-02-20

Tytuł projektu: Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na profil związków bioaktywnych, aktywność przeciwutleniającą, enzymatyczną i stabilność mikrobiologiczną pulpy wybranych odmian pomidora gruntowego
(https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/290900-pl.pdf)
Nr: 2015/17/B/NZ9/01532
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. inż. Wioletta Błaszczak
Kwota dofinansowania: 526 090 PLN
Okres realizacji: 2016-05-13 / 2019-05-12

Tytuł projektu: Analiza skali występowania związków perfluorowanych w żywności w oparciu o piramidę prawidłowego żywienia
(https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/290531-pl.pdf)
Nr: 2015/17/B/NZ9/01623
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Konsorcjum: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Technologii Żywności i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Kierownik projektu: dr Magdalena Surma
Kierownik zespołu w IRZiBŻ: dr inż. Wiesław Wiczkowski
Budżet całkowity: 521 440 PLN
Budżet IRZiBŻ: 189 960 PLN
Okres realizacji: 2016-04-19 / 2019-04-18

Tytuł projektu: Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe jako element komunikacji między zarodkiem a matką we wczesnej ciąży u świni – wpływ transportowanego miRNA na komórki docelowe
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/334648-pl.pdf)
Nr: 2016/21/N/NZ9/03443
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Joanna Najmuła
Kwota dofinansowania: 149 976 PLN
Okres realizacji: 2017-01-24 / 2020-01-23

Tytuł projektu: Wpływ suplementacji diety bezglutenowej mieszaniną krótko- i długołańcuchowych fruktanów typu inuliny na profil lotnych związków organicznych w moczu dzieci z chorobą trzewną
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/334046-pl.pdf)
Nr: 2016/21/N/NZ9/01510
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Natalia Drabińska
Kwota dofinansowania: 94 200 PLN
Okres realizacji: 2017-01-18 / 2019-01-17

Tytuł projektu: Proteomiczna charakterystyka mechanizmów dojrzewania nasienia, aktywacji ruchu plemników oraz triploidyzacji pstrąga tęczowego
Nr: 2015/17/B/NZ9/01542
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr Joanna J. Nynca
Kwota dofinansowania: 604 628 PLN
Okres realizacji: 2016-03-03 / 2019-03-02

Tytuł projektu: Określenie możliwości wchłaniania betalain buraka ćwikłowego z żołądka w modelu in vivo
Nr: 2015/17/N/NZ9/01141
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr inż. Tomasz Sawicki
Kwota dofinansowania: 99 720 PLN
Okres realizacji: 2016-01-19 / 2018-01-18

Tytuł projektu: Wpływ szczepów Lactobacillus i transglutaminazy na immunoreaktywność beta-laktoglobuliny i a-kazeiny mleka klaczy
Nr: 2015/17/N/NZ9/03666
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Joanna Fotschki
Kwota dofinansowania: 99 960 PLN
Okres realizacji: 2016-01-19 / 2018-01-18

Tytuł projektu: Ścieżka sygnałowa prostanoidów podczas rozwoju in vitro zarodków bydlęcych
Nr: 2015/17/B/NZ9/01542
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: Prof. dr hab. n. wet. Izabela M. Wocławek-Potocka
Kwota dofinansowania: 941 820 PLN
Okres realizacji: 2016-02-22 / 2019-02-21

Tytuł projektu: Badania przenikania antocyjanów i ich metabolitów przez bariery mózgowia w kontekście strategii prewencyjnych dla chorób neurodegeneracyjnych
(https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/295068-pl.pdf)
Nr: 2015/17/B/N29/01733
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr inż. Wiesław Wiczkowski
Kwota dofinansowania: 699 900 PLN
Okres realizacji: 2016-02-15 / 2019-02-14

Tytuł projektu: Koakywatory i korepresory receptora progesteronu jako regulatory wpływu progesteronu na tkanki układu rozrodczego krowy
Nr: 2015/17/B/N24/02440
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Kierownik: dr Robert J. Rękawiecki
Kwota dofinansowania: 445 000 PLN
Okres realizacji: 2016-02-08 / 2019-02-07

Tytuł projektu: Identyfikacja charakterystycznych dla ciąży cząsteczek mikroRNA w krążeniu matczynym podczas ciąży u świni
Nr: 2013/11/N/NZ9/04584
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr inż. Żaneta P. Reliszko
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2014-07-25 / 2017-07-24

Tytuł projektu: Czy śmierci komórek podczas strukturalnej regresji ciałka żółtego krowy może przebiegać niezależnie od aktywacji kaspaz i indukcji procesu apoptozy?
Nr: 2013/11/N/NZ9/02685
Podtyp wniosku:  SONATA
Panel: NZ9
Kierownik: dr Takuo Hojo
Kwota dofinansowania: 575 000 PLN
Okres realizacji: 2014-08-27 / 2016-08-26

Tytuł projektu: Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego w jajowodzie krowy
Nr: 2013/11/N/NZ9/00101
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Emilia Sinderewicz
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2014-08-20 / 2017-08-19

Tytuł projektu: Wpływ fosforanów inozytolu i mikrobioty jelitowej na funkcje zdrowychi nowotworowych komórek nabłonkowych jelita grubego
Nr: 2013/11/N/NZ9/02783
Podtyp wniosku:  SONATA
Panel: NZ9
Kierownik: dr Lidia H. Markiewicz
Kwota dofinansowania: 483 600 PLN
Okres realizacji: 2014-08-27 / 2017-08-26

Tytuł projektu: Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR) – ekspresja, poziom oraz czynniki modyfikujące intensywność przekazywania sygnału w macicy krów podczas cyklu rujowego i eksperymentalnie indukowanych procesów zapalnych
Nr: 2013/11/B/NZ4/04516
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. inż. Anna J. Korzekwa
Kwota dofinansowania:1 065 000 PLN
Okres realizacji: 2014-07-08 / 2017-07-07

Tytuł projektu: Wpływ chloroorganicznych ksenobiotyków na stan połączeń nabłonkowo-kosmówkowych łożyska ciężarnej krowy
Nr: 2013/11/B/NZ4/04745
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ4
Kierownik: prof. dr hab. Jan Kotwica
Kwota dofinansowania: 464 030 PLN
Okres realizacji: 2014-07-08 / 2017-07-07

Tytuł projektu: Regulacja ekspresji i rola receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR) podczas implantacji zarodków i tworzenia łożyska u świni
Nr: 2013/11/B/NZ9/00806
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ4
Kierownik: dr hab. Agnieszka Blitek
Kwota dofinansowania: 535 300 PLN
Okres realizacji: 2014-08-01 / 2017-07-31

Tytuł projektu: Czy kwas lizofosfatydowy (LPA) bierze udział w patogenezie endometriozy?
Nr: 2012/05/N/NZ5/02606
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ5
Kierownik: mgr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba
Kwota dofinansowania: 149 638 PLN
Okres realizacji: 2013-02-12 / 2016-08-11

Tytuł projektu: Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej z użyciem pullulanazy, cyklów sterylizacji-chłodzenia oraz obróbki wysokociśnieniowej skrobi oraz mąki gryczanej celem otrzymania skrobi opornej
Nr: 2012/07/N/NZ9/02243
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Adrian Górecki
Kwota dofinansowania: 149 400 PLN
Okres realizacji: 2013-08-26 / 2017-02-25

Tytuł projektu: Proteomiczna analiza układu rozrodczego pstrąga tęczowego: identyfikacja białek specyficznych dla plazmy nasienia pstrąga tęczowego
Nr: 2011/01/D/NZ9/00619
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ9
Kierownik: dr Joanna J. Nynca
Kwota dofinansowania: 850 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-12 / 2016-12-11

Tytuł projektu: Identyfikacja i charakterystyka specyficznych białek plazmy nasienia karpia (Cyprinus carpio L)- zastosowanie metod klasycznych i proteomicznych
Nr: 2011/01/D/NZ9/00628
Podtyp wniosku:  SONATA
Panel: NZ9
Kierownik: dr inż. Mariola A. Dietrich
Kwota dofinansowania: 750 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-12 / 2016-12-11

Tytuł projektu: Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny jakości nasienia jesiotra syberyjskiego i pstrąga tęczowego
Nr: 2011/01/D/NZ9/03738
Podtyp wniosku:  SONATA
Panel: NZ9
Kierownik: dr inż. Grzegorz Dietrich
Kwota dofinansowania: 730 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-09 / 2016-12-08

Tytuł projektu: Mechanizm parakrynnego i autokrynnego działania prostaglandyny F2alfa na zarodek oraz błonę śluzową macicy podczas wczesnej ciąży u świni
Nr: 2012/05/E/NZ9/03493
Podtyp wniosku:  SONATA BIS
Panel: NZ9
Kierownik: dr Agnieszka Wacławik
Kwota dofinansowania: 913 830 PLN
Okres realizacji: 2013-02-20 / 2018-02-19

Tytuł projektu: Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego w pęcherzyku jajnikowym u bydła
Nr: 2012/05/E/NZ9/03480
Podtyp wniosku:  SONATA BIS
Panel: NZ9
Kierownik: Prof. dr hab. n. wet. Izabela M. Wocławek-Potocka
Kwota dofinansowania: 1 039 220 PLN
Okres realizacji: 2013-02-12 / 2016-12-11

Tytuł projektu: Wpływ melatoniny na odpowiedź splotu naczyniówkowego komór mózgu na stres immunologiczny u owiec
Nr: 2011/03/B/NZ9/00118
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: Prof. dr hab. n. wet. Janina Skipor
Kwota dofinansowania: 429 000PLN
Okres realizacji: 2012-08-21 / 2016-02-20

Tytuł projektu: Wpływ prostaglandyny F2alfa na wydzielanie i działanie fibroblastycznego czynnika wzrostu w ciałku żółtym krowy: udział w regulacji angiogenezy i luteolizy
Nr: 2011/03/B/NZ9/01634
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
Kwota dofinansowania: 984 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-14 / 2016-08-13

Tytuł projektu: Badania biologicznych właściwości wybranych frakcji polifenoli truskawki i możliwości wykorzystania tych związków w profilaktyce zaburzeń metabolicznych początkujących choroby chroniczne
Nr: 2012/05/B/NZ9/03402
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz
Kwota dofinansowania: 578 000 PLN
Okres realizacji: 2013-03-07 / 2016-03-06

Tytuł projektu: Rola hormonów steroidowych oraz czynników luteotropowych i luteolitycznych w regulacji ekspresji i funkcji błonowych receptorów progesteronu w układzie rodnym krowy
Nr: 2012/05/B/NZ4/01810
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ4
Kierownik: dr Magdalena K. Kowalik
Kwota dofinansowania: 443 370 PLN
Okres realizacji: 2013-02-05 / 2016-05-04

Tytuł projektu: Molekularny mechanizm działania koniugatu Hecate-FSHbeta na komórki nowotworowe wykazujące ekspresję receptora hormonu folikulotropowego (FSHR)
Nr: 2012/05/B/NZ5/01867
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ5
Kierownik: dr Marcin Chruściel
Kwota dofinansowania: 760 500 PLN
Okres realizacji: 2013-03-06 / 2016-03-05

Tytuł projektu: Udział chemokin w regulacji funkcji ciałka żółtego
Nr: 2012/05/B/NZ9/03330
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. Aneta Andronowska
Kwota dofinansowania: 752 700 PLN
Okres realizacji: 2013-02-27 / 2017-02-26

Tytuł projektu: Udział antropogennych ksenobiotyków w rozwoju niepłodności męskiej
Nr: 2012/05/B/NZ7/02391
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ7
Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
Kwota dofinansowania: 1 198 600 PLN
Okres realizacji: 2013-03-14 / 2017-03-13

Tytuł projektu: Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udział steroidów jajnikowych, prostaglandyn i kwasu lizofosfatydowego oraz ich receptorów w patogenezie
Nr: 2011/02/A/NZ5/00338
Podtyp wniosku:  MAESTRO
Panel: NZ5
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
Kwota dofinansowania: 2 926 000 PLN
Okres realizacji: 2012-05-11 / 2017-05-11

Tytuł projektu: Charakterystyka proteomiczna nasienia buhaja w zależności od płodności, ontogenezy i kriokonserwacji
Nr: 2013/09/N/NZ9/01655
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Błażej Westfalewicz
Kwota dofinansowania: 149 890 PLN
Okres realizacji: 2014-03-19 / 2017-03-18

Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy interakcji pomiędzy progesteronem, mifepristonem a jądrowymi i błonowymi receptorami progesteronowymi w komórkach nowotworowych gonad in vitro
Nr: 2013/09/N/NZ5/01831
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ5
Kierownik: mgr Donata Ponikwicka-Tyszko
Kwota dofinansowania: 149 500 PLN
Okres realizacji: 2014-03-03 / 2017-03-02

Tytuł projektu: Charakterystyka proteomu nasienia buhaja: pochodzenie białek, wpływ sezonu i związek ze stresem oksydatywnym nasienia
Nr: 2013/09/B/NZ9/01752
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko
Kwota dofinansowania: 701 000 PLN
Okres realizacji: 2014-02-10 / 2017-02-09

Tytuł projektu: Rola kwasu lizofosfatydowego (LPA) i sfingozyno-1-fosforanu (S1P) oraz ich receptorów w procesie proliferacji, migracji i decidualizacji komórek stromy ludzkiego endometrium
Nr: 2014/13/N/NZ4/04408
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ4
Kierownik: mgr Maria Sztachelska
Kwota dofinansowania: 149 500 PLN
Okres realizacji: 2015-02-12 / 2018-02-11

Tytuł projektu: Udział hipoksji i podjednostki alfa czynnika indukowanego hipoksją (HIF-1alfa) w regresji ciałek żółtych u świni
Nr: 2014/13/N/NZ9/01062
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Emilia Przygrodzka
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Okres realizacji: 2015-03-02 / 2017-03-01

Tytuł projektu: Rola prostacykliny i jej receptorów w komórkach lutealnych i endotelialnych ciałka żółtego u świni
Nr: 2014/13/N/NZ9/00711
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Magdalena Szymańska
Kwota dofinansowania: 149 500 PLN
Okres realizacji: 2015-02-27 / 2018-02-26

Tytuł projektu: Czy synteza prostaglandyny E2 (PGE2) i ekspresja receptorów PGE2 w zarodkach bydlęcych wyhodowanych in vitro odzwierciedla jakość oocytów
Nr: 2014/13/N/NZ9/03924
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Dorota Boruszewska
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2015-02-06 / 2018-02-05

Tytuł projektu: Rola czynnika wzrostu śródbłonka naczyń w macicy krów podczas adenomiozy
Nr: 2014/15/N/NZ9/02414
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Martyna Łupicka
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2015-07-21 / 2018-07-20

Tytuł projektu: Profil ekspresji PPAR: PPARalfa, PPARbeta/delta i PPARgamma w ciałku żółtym krowy w przebiegu cyklu rujowego i pod wpływem PGF2alfa
Nr: 2014/15/N/NZ9/02428
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: lek. wet. Barbara M Socha
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2015-07-21 / 2018-07-20

Tytuł projektu: Wpływ eksperymentalnie indukowanego stanu zapalnego macicy na jej unerwienie oraz rola neuroprzekaźników w funkcji patologicznie zmienionego narządu u świni
Nr: 2014/15/B/NZ5/03572
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ5
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Jana
Kwota dofinansowania: 783 000 PLN
Okres realizacji: 2015-07-15 / 2018-07-14

Tytuł projektu: Auto-,juksta- i parakrynne funkcje miRNA we wczesnych etapach ciąży u świni
Nr: 2014/15/B/NZ9/04932
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: dr hab. inż. Monika M. Kaczmarek
Kwota dofinansowania: 826 800 PLN
Okres realizacji: 2015-07-17 / 2018-07-16

Tytuł projektu: Badanie in vivo prozdrowotnych oddziaływań wytłokowych z malin o zróżnicowanej zawartości oraz pochodzeniu związków biologicznie aktywnych
Nr: 2014/15/N/NZ9/02425
Podtyp wniosku:  PRELUDIUM
Panel: NZ9
Kierownik: mgr Bartosz Fotschki
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2015-07-20 / 2018-07-19

Tytuł projektu: Rola leptyny w patogenezie dysfunkcji jajników podczas rozwoju otyłości
Nr: 2014/15/D/NZ4/01152
Podtyp wniosku:  SONATA
Panel: NZ4
Kierownik: dr Antonio M. Galvao
Kwota dofinansowania: 683 099 PLN
Okres realizacji: 2015-07-15 / 2018-07-14

Tytuł projektu: Profil metabolomiczny i antyoksydacyjny fermentowanych mąk gryczanych oraz biopodatność fitozwiązków w modelu produktów ciastkarskich w kontekście badań własności prozdrowotnych
Nr: 2014/15/B/NZ9/04461
Podtyp wniosku:  OPUS
Panel: NZ9
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Zieliński
Kwota dofinansowania: 681 590 PLN
Okres realizacji: 2015-07-21 / 2018-07-20