Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Zarządzenie nr 191/2015 – w sprawie ustalenia wysokości dochodu na członka rodziny doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów IRZiBŻ PAN w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016
Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w podwyższonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 5 – Formularz wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 7 – Zasady powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny
Oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy
Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym