W strukturze organizacyjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie funkcjonują dwa oddziały o różnym zakresie badań.

W Oddziale Biologii Rozrodu prowadzone są badania podstawowe dotyczące:

 • morfologii oraz wyjaśniania roli naczyń krwionośnych i limfatycznych w lokalnych regulacjach czynności układu rozrodczego krowy i świni;
 • wpływu centralnych i lokalnych regulacji nerwowych i hormonalnych na czynność układu rozrodczego podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży;
 • udziału układu immunologicznego w fizjologicznych, endokrynnych regulacjach cyklu płciowego, ciąży i okresu okołoporodowego u przeżuwaczy;
 • poznania zmian immuno-endokrynowych towarzyszących powstaniu i rozwojowi stanów zapalnych;
 • charakterystyki białek plemników i plazmy nasienia ryb w powiązaniu ze znacznikami jakościowymi mleczu oraz jego przydatnością do kriokonserwacji;
 • udziału substancji toksycznych i nieodżywczych składników paszy w regulacji funkcji układu rozrodczego samicy;
 • biologii rozwoju zarodka i immuno-endokrynnych mechanizmów implantacji zarodka;
 • badań aplikacyjnych prowadzących do poprawy wskaźników użytkowości rozrodczej trzody i bydła w Polsce.

W Oddziale Nauk o Żywności bieżącą problematykę badawczą można określić jako „Żywność podstawowym elementem psychofizycznej kondycji człowieka”. Realizacji tego założenia służą następujące obszary badawcze:

 • charakterystyka chemiczna i biologiczna związków bioaktywnych obecnych w surowcach i produktach żywnościowych, w szczególności ich wpływ na potencjał przeciwutleniający, procesy oksydacyjne, aktywność oksydoreduktaz oraz właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe;
 • immunogenne i alergenne właściwości składników naturalnej i modyfikowanej żywności, probiotyczne funkcje bakterii przewodu pokarmowego;
 • biodostępność składników żywności z uwzględnieniem wpływu obróbki technologicznej surowca;
 • procesy termiczne, produkty reakcji Maillarda a potencjał przeciwutleniający produktu:
 • poszukiwanie i praktyczne wykorzystanie korelacji między funkcjonalnymi, sensorycznymi i strukturalnymi właściwościami żywności;
 • opracowanie sensorów i biosensorów przeznaczonych do badań oddziaływań białek z niskocząsteczkowymi związkami pochodzącymi z surowców i produktów żywnościowych oraz do analizy żywności, diagnostyki medycznej i monitoringu środowiska;
 • charakterystyka interakcji biopolimerów roślinnych (skrobi i białek) z pierwiastkami bądź błonnikiem, indukowanych procesami hydrotermicznymi.