1. Regulamin
2. Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu na realizację prac przedwdrożeniowych B+R
3. Aneks nr 2 do Regulaminu konkursu na realizację prac przedwdrożeniowych B+R
Dokumenty dla Wnioskodawcy
1. Wniosek o grant
2. Wzór prezentacji
3. Obowiązek informacyjny RODO IRZiBŻ PAN
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika składającego Wniosek w IRZiBŻ PAN
5. Wzór Decyzji o przyznaniu grantu
6. Raport cząstkowy z realizacji prac przedwdrożeniowych
7. Raport podsumowujący wykonanie prac przedwdrożeniowych
8. Oświadczenie uczestnika konkursu o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie przeniesienia praw własności intelektualnej
Dokumenty dla Komitetu Inwestycyjnego
1. Regulamin Komitetu Inwestycyjnego
2. Skład Komitetu Inwestycyjnego
3. Karta oceny merytorycznej
4. Wzór oświadczenia o zachowaniu bezstronnosci i poufności
5. Obowiązek informacyjny RODO Członka Komitetu Inwestycyjnego IBPRS PIB
6. Obowiązek informacyjny RODO Członka Komitetu Inwestycyjnego IRZiBŻ PAN
Pozostałe
1. Skład Komitetu Sterującego
2. Obowiązek informacyjny RODO IBPRS PIB
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika składającego Wniosek w IBPRS PIB
4. Seminarium otwierające konkurs Inkubator Innowacyjności 4.0 – 10 marca 2021