Od października 2020r. Instytutu realizuje projekt w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, który został ustanowiony przez MNISW i finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Projekt jest realizowany w konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego PIB ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i z naszym Instytutem na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR.

Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach projektu wspierane będą następujące działania:

  1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
  2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych
  4. wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  5. zarządzanie portfelem technologii;
  6. działalność Brokerów Innowacji odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt nadzoruje Biuro Wspierania Badań i będzie trwał do grudnia 2022 roku.

FE logo
RP logo
UE logo