Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZBŻ PAN) w Olsztynie zatrudni bioinformatyka-analityka danych w Laboratorium Biologii Molekularnej.

Instytut:

IRZBŻ PAN w Olsztynie jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A/A+, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym (https://pan.olsztyn.pl/granty). Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin (https://pan.olsztyn.pl/dzialalnosc-naukowa). Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana.

Bioinformatyk, analityk danych dołączy do zespołu Laboratorium Biologii Molekularnej, który zajmuje się wsparciem badań z zakresu biologii molekularnej zarówno w oddziale Biologii Rozrodu Zwierząt, jak i Oddziale Nauk o Żywności (https://pan.olsztyn.pl/instytut/informacje-ogolne/struktura).

Miasto:

Olsztyn to świetne miejsce pracy, jeśli cenisz sobie bliski kontakt z naturą i spokojne życie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ponad 10 jezior, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowa, a także zaplecze rekreacyjne. W kalendarzu nie brakuje również wydarzeń kulturalnych i sportowych (więcej na: Wikipedia).

Zakres obowiązków:

 • wsparcie bioinformatyczne, analityczne wysokoprzepustowych metod biologii molekularnych;
 • organizacja, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej w środowisku Unix;
 • aktywny i konstruktywny udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie;
 • wizualizacja oraz prezentacja wyników analiz bioinformatycznych;
 • przygotowywanie wyników i materiału do publikacji naukowych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum wyższe matematyczne, bioinformatyczne, informatyczne lub biologiczne;
 • znajomość zagadnień bioinformatyki i statystyki;
 • zainteresowanie rozwojem w kierunku bioinformatyka/biologia systemowa/genomika funkcjonalna;
 • dobra znajomość języków skryptowych, tj.: R, Python;
 • dobra znajomość j. angielskiego (minimum poziom B1/B2);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w analizie danych sekwencjonowania nowej generacji.

Oczekiwania:

 • zorientowanie na cel;
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 • komunikatywność i otwartość;
 • samodzielność w zdobywaniu wiedzy i zdolność do dzielenia się nią;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności;
 • możliwość pracy nad ciekawą tematyką badawczą (np. regulacja ekspresji genów, epigenetyka, analiza struktur RNA/DNA, mikroRNA);
 • możliwość pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, w tym staże zagraniczne;
 • stabilne środowisko pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny wraz listą dokonań naukowych, zrealizowanych projektów, publikacji.

Jak wygląda proces rekrutacji:

 • wysłanie wymaganych dokumentów, ocena przesłanej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, decyzja o zatrudnieniu;
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w języku polskim i angielskim.

Termin składania aplikacji: do dnia 3 grudnia br. (Instytut zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania dokumentów konkursowych w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania).

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl z dopiskiem rekrutacja_bioinformatyk.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 4.11.2022