Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności

Stanowisko: adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Ochrony Bioróżnorodności z siedzibą w Popielnie

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych i opracowanie publikacji w artykułach z IF,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w analizach biochemicznych, mikrobiologicznych, biologii molekularnej,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy.

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania mikrobioty oraz parametrów immunologicznych organizmu zwierząt wolno żyjących,
 • badania związane ze zróżnicowaniem genetycznym zwierząt wolno żyjących z wykorzystaniem metod transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania związane z konserwacją oraz bankowaniem gamet i zarodków oraz biotechnikami rozrodu, które mogą być implementowane u zwierząt wolno żyjących,
 • poszukiwanie markerów rozrodu wykorzystanych przy opracowaniu skutecznych technik ograniczenia lub intensyfikacji procesów rozrodczych,
 • opracowanie bezinwazyjnego monitoringu hormonalnego w odniesieniu do rozrodu, behawioru itp. u zwierząt wolno żyjących,
 • zależności pomiędzy żywieniem a funkcjonowaniem procesów immunologicznych i rozrodczych, z długofalowym wpływem na kondycję i dobrostan zwierząt,
 • praca z żywymi zwierzętami gospodarskimi oraz pobieranie materiału biologicznego od zwierząt gospodarskich i wolno żyjących przyżyciowo i post mortem.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wiedza z zakresu fizjologii zwierząt,
 • stopień doktora nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnych oraz technik mikroskopowych i analizie komputerowej wyników, szczególnie ELISA, Real Time PCR,
 • odbyty staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata,
 • udział w projektach badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 2 lata),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej oraz analitycznej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji specyficznych doświadczeń.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, otwartym na innowacyjne pomysły,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • praca zarówno biurowa, w laboratorium, jak i w terenie, nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów.
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia doktora,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28.04.2023 r. o godz. 12.00.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko Post-doc w projekcie NCN OPUS 23

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Adiunkt – stanowisko typu post-doc w projekcie NCN OPUS 23 pt. „SSc5D – rozpuszczalny receptor zmiatacz bogaty w cysteinę, nowy gracz w odporności nieswoistej nasienia indora (Meleagris galopavo) w odniesieniu do syndromu żółtego nasienia”, którego kierownikiem jest dr hab. Mariola Słowińska.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadań badawczych:

 • izolacja i hodowla spermiofagów z nasienia indora;
 • immunofluorescencyjna lokalizacja białka SSc5D w spermiofagach z nasienia indora;
 • określenie zmian w populacji spermiofagów (M1, M2 i SSc5D+) w odniesieniu do jakości nasienia indora;
 • analiza proteomicznych profili aktywowanych spermiofagów w odniesieniu do jakości nasienia indora.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w wysokości 8500 – 9600 zł miesięcznie (kwota brutto),
 • miejsce pracy: Zakład Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn,
 • data rozpoczęcia: maj – czerwiec 2023,
 • czas trwania umowy: 42 – 48 miesięcy.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora: biotechnologii, biologii, weterynarii lub pokrewny; stopień doktora uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie;
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej, rozrodu i immunologii;
 3. Doświadczenie w posługiwaniu się następującymi technikami: ELISA, Western blot, qPCR oraz barwienia immunofluorescencyjne;
 4. Doświadczenie w izolacji i hodowli komórek pierwotnych;
 5. Przynajmniej 1 zagraniczny staż naukowy (min. 1 miesiące);
 6. Pierwszy autor przynajmniej 3 publikacji naukowych;
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 4. Opinia wcześniejszego przełożonego lub opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów należy przesłać do dnia 28.04.2023 (włącznie) pocztą elektroniczną na adres: m.slowinska@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs na stanowisko post-doc/OPUS”.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko Post-doc w projekcie NCN SONATA BIS 9

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Adiunkt (stanowisku typu post-doc) w projekcie „Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 9) kierowanym przez dr hab. Antonio Galvao.

Opis stanowiska:

Grupa badawcza dr Antonio Galvao poszukuje doświadczonego pracownika w celu integracji i analizy danych uzyskanych w badaniach nad funkcjonowaniem jajników w mysich modelach matczynej otyłości. Eskalacja epidemii nadwagi i otyłości jest wielkim obciążeniem systemu zdrowotnego. Otyłość prowadzi do długofalowych powikłań, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, czy niepłodność. W naszym zespole badawczym prowadzimy badania na modelach mysich oraz/lub systemach in vitro hodowli jajników/pęcherzyków jajnikowych, w celu określenia wpływu matczynej otyłości na funkcjonowanie jajników i oocytów. W niniejszym projekcie badawczym podjęta zostanie próba wyjaśnienia wpływu zmian w szlaku sygnałowym leptyny w jajniku, głównej cechy obserwowanej u otyłych matek, na ustanawianie epigenomu oraz regulacje metabolizmu zarówno w gamecie, jak i otaczających komórkach ziarnistych podczas folikulogenezy. Obecny program badawczy korzysta ze ścisłej współpracy z Laboratorium dr Gavina Kelsey w Instytucie Babraham, Cambridge, Wielka Brytania, światowym liderem w analizie transkryptomu pojedynczej komórki i metylomu. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny w szczególności za przygotowywanie analiz bioinformatycznych na danych metylomu, lipidomu oraz transkryptomu wygenerowanych w ramach projektu.

Wyniki pracy pozwolą lepiej zrozumieć wpływ zmian w szlaku sygnałowym leptyny podczas kształtowania epigenomu oocytu, a także scharakteryzować zmiany w metabolizmie, ekspresji genów w komórkach ziarnistych, jak również określić mechanizmy, które prowadzą do tych zmian.

Opis zadań:

 • kontrola jakości danych NGS,
 • zapewnienie najwyższej jakości analizy bioinformatycznej danych epigenetycznych genomu,
 • integracja i analiza danych RNA-seq, BS-seq i innych,
 • zastosowanie metod bioinformatycznych do analizy danych sekwencjonowania pojedynczych komórek,
 • przygotowanie manuskryptów, w tym przedłożenie zbiorów danych po sekwencjonowaniu do publicznych bibliotek.

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie bioinformatyki lub biologii molekularnej lub innej pokrewnej dziedziny z fakultetem z bioinformatyki,
 • wiedza z zakresu analiz transkryptomu i epigenomu,
 • umiejętność programowania w głównych językach używanych w bioinformatyce (w szczególności R, Python, Java),
 • podstawy statystyki i środowisk programowania statystycznego,
 • umiejętność komunikacji w języku angielskim w stopniu adekwatnym do stanowiska,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne i dobre zarządzanie czasem pracy,
 • doskonałe umiejętności interpersonalne i zdolność do komunikowania się z pozostałym personelem,
 • wykazywanie inicjatywny, chęci i motywacji do realizacji powierzonych zadań i projektów,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania rutynowych problemów.

Zatrudnienie wstępnie zaplanowane jest na okres 24 miesięcy, a wynagrodzenie wynosić będzie 85000-95000 PLN / rok (brutto), w zależności od doświadczenia. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2023 r. a rozmowy rekrutacyjne przeprowadzone będą wkrótce po tym terminie. Aplikacje należy składać na adres mailowy: a.galvao@pan.olsztyn.pl.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny zawierający opis, dlaczego kandydat nadaje się na stanowisko (max 2 strony),
 • CV (max 6 stron),
 • 2 listy rekomendacyjne (jeden z listów powinien być od ostatniego pracodawcy/promotora pracy lub mentora naukowego).

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres kierownika projektu dr Galvao: a.galvao@pan.olsztyn.pl.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZBŻ PAN) poszukuje stypendystki lub stypendysty, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania w obszarze biologii molekularnej i komórkowej, w interdyscyplinarnym zespole prof. Moniki M. Kaczmarek.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 luty 2023 r.

Preferowana data rozpoczęcie pracy: nie później niż 1 marca 2023 r.

Jednostka:

IRZBŻ PAN w Olsztynie jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin. Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana.

Miasto:

Olsztyn to świetne miejsce pracy, jeśli cenisz sobie bliski kontakt z naturą i spokojne życie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ponad 10 jezior, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowa, a także zaplecze rekreacyjne. W kalendarzu nie brakuje również wydarzeń kulturalnych i sportowych (więcej na: Wikipedia).

Zainteresowania zespołu:

Badania zespołu prof. Moniki M. Kaczmarek skupiają się na poznaniu mechanizmów zapewniających prawidłowy rozród u ssaków. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnej komunikacji między matką a zarodkiem/noworodkiem, która prowadzi do uzyskania zdrowego potomstwa. Więcej na stronie laboratorium prof. Kaczmarek oraz Laboratorium Biologii Molekularnej.

Opis projektu:

W ramach projektu OPUS pt.: „Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń” będziemy identyfikować szlaki sygnałowe leżące u podstawy „laktokrynnego” mechanizmu, odpowiedzialnego za programowanie wydajności rozrodczej warunkującej sukces rozrodczy gatunku na przestrzeni pokoleń. Ze względu na fakt, że to właśnie rodzice stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju potomstwa, postanowiliśmy zbadać, jak niedożywienie matki w okresie laktacji wpływa na wydajność rozrodczą kolejnych pokoleń. Aby osiągnąć cele założone w projekcie zastosujemy model mysi i połączymy metody biologii molekularnej i komórkowej z nowoczesnymi wysokoprzepustowymi badaniami transkryptomu i epigenomu. Zapewniamy możliwość współpracy interdyscyplinarnej w ramach zespołów zlokalizowanych w Instytucie, a także z partnerami krajowymi i zagranicznymi projektu.

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym;
 2. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność niezależnego myślenia, bardzo dobre umiejętności analityczne i interpersonalne, umiejętność efektywnej współpracy w grupie;
 3. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Wcześniejsze doświadczenie w jednym lub więcej z następujących obszarów – biologia molekularna, rozród zwierząt, neurobiologia i badania z zastosowaniem gryzoni, będzie przemawiać na korzyść kandydata/kandydatki.

Oferujemy:

 1. Stypendium doktoranckie w wysokości minimum 3500 zł miesięcznie, przez okres 16 miesięcy;
 2. Pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami;
 3. Wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne;
 4. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach naukowych, a także wsparcie ze strony innych doktorantów oraz świadomy mentoring akademicki.

Informacje dodatkowe:

Doktoranci wybrani zostaną spośród kandydatów w konkursie otwartym, zgodnie zasadami przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (uchwała Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w ramach strategii HR Excellence in Research.

Jak aplikować?

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z prof. Moniką M. Kaczmarek drogą elektroniczną (m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl) i przesłanie do 20.02.2023 roku: CV, listu motywacyjnego, opisu najważniejszych osiągnięć, kopii dyplomu oraz kontaktów do co najmniej dwóch osób (w tym opiekuna naukowego), które będą mogły wystawić opinię na temat kandydata.

Termin składania wniosków może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wszystkie wymagania.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Czytaj więcej

Specjalista w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka

Stanowisko: specjalista

Miejsce pracy: Zakład Biologii Gamet i Zarodka

Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1 luty 2023 r.

Oczekiwania:

Od kandydatka/ki będzie oczekiwało się prowadzenia następujących analiz laboratoryjnych:

 • ekstrakcja RNA z różnych tkanek i osocza krwi;
 • odwrotna transkrypcja;
 • real-time qPCR;
 • PCR;
 • izolacja białek i elektroforeza żelowa;
 • analizy metodą ELISA;
 • cytometria przepływowa;
 • przygotowywanie buforów/odczynników.

Ponadto, od kandydata oczekuje się wsparcia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • zamawiania materiałów/odczynników;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 • prowadzenie wewnętrznej dokumentacji księgowej;
 • zapewnienie dostępności odczynników i buforów oraz prawidłowego funkcjonowania aparatury;
 • gotowość do wyjazdów w ramach doświadczeń terenowych;
 • kontakt z administracją Instytutu, przygotowywanie pism formalnych i innej dokumentacji.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończone studia na kierunku: biologia / biotechnologia / weterynaria / nauka o zwierzętach / technologia żywności / pokrewne;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej;
 • biegłość w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych (przynajmniej 2 z wyżej wymienionych pozycji);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne;
 • wysoka dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia kwalifikacji;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizacji własnego miejsca pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Perspektywy:

 • praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym, otwartym na innowacyjne pomysły;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie technik analitycznych z pełnym wsparciem merytorycznym;
 • możliwość zaangażowania w projekty badawcze z dodatkowym wynagrodzeniem;
 • praca zarówno biurowa, w laboratorium, jak i w terenie, nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów;
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV zawierające wszystkie osiągnięcia niezbędne (np. wykaz metod) do oceny kwalifikacji;
 • inne dokumenty, które w ocenie kandydata mogą okazać się istotne dla rozpatrzenia jego kandydatury.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27.01.2022 r.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Czytaj więcej

Specjalista w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu

Stanowisko: specjalista

Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu

Wymiar etatu: pełny etat

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji projektu badawczego NCBiR: „Opracowanie immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), alternatywnych dla konwencjonalnych chemioteraputyków i antybiotyków”.

Od kandydata oczekuje się prowadzenia analiz laboratoryjnych (po odpowiednim przeszkoleniu – w razie konieczności):

 • ekstrakcja RNA z tkanek i komórek;
 • odwrotna transkrypcja;
 • real-time qPCR;
 • analizy stężeń hormonów i innych biologicznych czynników metodą ELISA;
 • biochemia i morfologia krwi;
 • analizy biochemiczne i komórkowe mleka.

Ponadto, od kandydata oczekuje się wsparcia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • gotowość do wyjazdów w ramach doświadczeń terenowych;
 • wykonywanie analiz również poza siedzibą ZIPR – w laboratorium terenowe w Stacji Badawczej w Popielnie – obora w Wielkim Lesie;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi analizami.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku: biologia / biotechnologia / weterynaria / zootechnika / technologia żywności / pokrewne;
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy laboratoryjnej;
 • biegłość w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych;
 • wysoka dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia kwalifikacji;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizacji własnego miejsca pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
 • data rozpoczęcia: 15.01.2023 r.
 • czas trwania umowy: do 31 grudnia 2023 r.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, otwartym na innowacyjne pomysły;
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę;
 • praca zarówno biurowa, w laboratorium, jak i w terenie, nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów;
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 8.01.2022 r. o godz. 12.00.

Liczy się data stempla pocztowego.

Planowany czas rozpoczęcia pracy: 15.01.2023 r.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Czytaj więcej

Rekrutacja wewnętrzna w projekcie Mastitis

Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu (zespół Prof. D. Skarżyńkiego)

Data rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2023 lub później (w zależności od indywidualnych ustaleń)

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu (107h w miesiącu) na rzecz projektu NCBR:  „Opracowanie immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), alternatywnych dla konwencjonalnych chemioteraputyków i antybiotyków”.

Okres: 12 miesięcy.

Od kandydata oczekuje się prowadzenia analiz laboratoryjnych (po odpowiednim przeszkoleniu – w razie konieczności):

 • ekstrakcja RNA z tkanek i komórek;
 • odwrotna transkrypcja;
 • real-time qPCR;
 • analizy stężeń hormonów i innych biologicznych czynników metodą ELISA;
 • biochemia i morfologia krwi;
 • analizy biochemiczne i komórkowe mleka.

Ponadto, od kandydata oczekuje się wsparcia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • gotowość do wyjazdów w ramach doświadczeń terenowych;
 • wykonywanie analiz również poza siedzibą ZIPR – w laboratorium terenowe w Stacji Badawczej w Popielnie – obora w Wielkim Lesie;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi analizami.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku: biologia / biotechnologia / weterynaria / zootechnika / technologia żywności / pokrewne;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej;
 • biegłość w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych;
 • wysoka dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia kwalifikacji;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizacji własnego miejsca pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

W ramach rekrutacji wewnętrznej oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagradzanie z funduszu projektu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne od kandydatów:

 • list motywacyjny;
 • CV zawierające wszystkie osiągnięcia niezbędne (np. wykaz metod) do oceny kwalifikacji;
 • inne dokumenty, które w ocenie kandydata mogą okazać się istotne dla rozpatrzenia jego kandydatury.

Aplikowanie:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: m.trojanowska@pan.olsztyn.pl.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia 2022 r.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji na adres e-mail: m.trojanowska@pan.olsztyn.pl do dnia 30.12.2022 r.

 

Czytaj więcej