Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 19

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 19 pt. „Ultra-czułe narzędzia do wykrywania antybiotyków jako nowa strategia kontroli leczenia i okresu karencji po antybiotykoterapii bydła / Ultra-sensitive tools for detection of antibiotics as a new strategy to control treatment and withdrawal period after cattle antibiotic therapy” został rozstrzygnięty. Wybrany został: Pan Ankur SINGH.

 

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowiska doktorantów w projekcie NCN OPUS 19

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowiska doktorantów w projekcie NCN OPUS 19 pt. „Poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływań pomiędzy makrofagami i fibroblastami endometrium w procesach związanych z patogenezą endometrosis u klaczy / The understanding of molecular mechanisms of interactions between macrophages and endometrial fibroblasts in processes related to pathogenesis of endometrosis in mares” został rozstrzygnięty. Wybrane zostały: Pani mgr Magda SŁYSZEWSKA oraz Pani mgr Ewelina ŻEBROWSKA.

 

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowiska doktorantów w projekcie NCN SONATA BIS 10

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowiska doktorantów w projekcie NCN SONATA BIS 10 pt. „Napięcie elektryczne barriery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka / Voltage across a hydrogel: A new perspective on cell’s membrane potential and its implications for early embryogenesis” został rozstrzygnięty. Wybrani zostali: Pan Manohara MAHADEVA oraz Pan Sinith WITHANAGE.

 

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowiska doktorantów w projekcie NCN SONATA BIS 10

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowiska doktorantów w projekcie NCN SONATA BIS 10 pt. „Transkryptomiczna i zootechniczna analiza wpływu rodzicielskiego na jakość potomstwa u okonia, Perca fluviatilis / Transcriptomic and zootechnical exploration of parental contribution to progeny quality in Eurasian perch, Perca fluviatilis” został rozstrzygnięty. Wybrane zostały: Pani Rossella DEBERNARDIS oraz Pani Abhipsa PANDA.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko specjalisty w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów.

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Oddział Biologii Rozrodu, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn

Obszar badawczy: nauki rolnicze, nauki biologiczne

Tematyka badawcza: molekularne podstawy biologii rozrodu

Data rozpoczęcia pracy: październik 2021 r.

Termin składania aplikacji: 22 października 2021 r.

Opis stanowiska i obowiązków:

 • wsparcie badań doświadczalnych, w tym zapewnienie dostępności odczynników i materiałów oraz prawidłowego funkcjonowania sprzętu,
 • katalogowanie/organizacja prób oraz odczynników do badań,
 • opieka/katalogowanie zwierząt laboratoryjnych,
 • pomoc w realizacji projektu badawczego, przygotowywaniu buforów, materiałów i reagentów dla grupy badawczej, udział we wdrażaniu nowych metod,
 • planowa i czasowa realizacja projektów badawczych pod względem wydatkowania, raportowania do agencji finansujących,
 • kontakt z administracją Instytutu, przygotowywanie formalnych pism i innej dokumentacji.

Wymagania:

 • ukończone studia I lub II stopnia: biotechnologii, biologia lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu fizjologii i behawioru zwierząt oraz biologii komórki,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • swoboda w wykonywaniu analiz z zastosowaniem technik:
  • biologii molekularnej: m.in. real-time PCR, Western blot,
  • hodowli in vitro: izolacja i hodowla pierwotnych komórek ssaków, hodowla linii komórkowych,
  • obrazowania mikroskopowego: konfokalna (w tym barwienie fluorescencyjne),
  • elektronowa, wraz z analizą obrazu.
 • doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami laboratoryjnymi, poświadczone odpowiednimi dokumentami wymaganymi przez stosowne przepisy, które umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
 • wysoka precyzja i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizowania własnego warsztatu pracy,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera (oprogramowanie MS Office, statystyczne np. GraphPad Prism).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • możliwość pracy nad ciekawą tematyką badawczą,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, w tym staże zagraniczne, szkolenia (stacjonarne i on-line), warsztaty, konferencje,
 • stabilne środowisko pracy w wiodącym ośrodku naukowym.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • list motywacyjny zawierający informacje o najsilniejszych stronach kandydata,
 • życiorys (CV) uwzględniający wszystkie osiągniecia niezbędne do oceny posiadanych kwalifikacji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych – opcjonalnie,
 • inne dokumenty, które według kandydata mogą okazać się istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Uwagi końcowe:

 • informujemy, iż Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie równolegle (jednocześnie) prowadzi nabór na w/w stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej,
 • kandydaci pochodzący z rekrutacji wewnętrznej będą oceniani w jednakowy sposób jak ci pochodzący z rekrutacji zewnętrznej,
 • rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami,
 • o terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
 • Instytut zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub jej przedłużenia bez podawania przyczyny,
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
 • oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia rekrutacji.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl

lub na adres:

Joanna Papurzyńska – Kierownik działu kadrowo-płacowego
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

W curriculum vitae prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)”.

Informujemy,że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Czytaj więcej