Wyniki konkursu na stanowisko post-doc w Zespole Immunologii i Patologii Rozrodu

Wynik konkursu na stanowisko post-doc w Zespole Immunologii i Patologii Rozrodu w projekcie NCN OPUS 15 nr proj. 2018/29/B/NZ9/00391 pt. „Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój, funkcje i atrezję pęcherzyków” kierowanym przez prof. Dariusza Jana Skarżyńskiego został rozstrzygnięty i wybrana została Pani Agnieszka Sadowska.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole Fizjologii i Toksykologii

Stanowisko: adiunkt w Zespole Fizjologii i Toksykologii

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • aplikowanie o projekty naukowo-badawcze i przygotowywanie publikacji do druku w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w hodowlach 3D, analizach biologii molekularnej i transkryptomiki,
 • motywacja do pracy naukowej,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • wiedza z zakresu fizjologii zwierząt i biologii komórki, biologii rozrodu, biologii molekularnej,
 • pierwszy autor przynajmniej 3 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej,
 • doświadczenie w prezentacji wyników na konferencjach naukowych,
 • staż zagraniczny, np. typu post doc – minimum 1 rok,
 • udział w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w: prowadzeniu hodowli komórkowych komórek pierwotnych i linii komórkowych; technikach biologii molekularnej; technikach mikroskopowych z uwzględnieniem analiz przeżyciowych komórek; ELISA oraz analizach statystycznych. Znajomość analiz transkryptomicznych i proteomicznych będzie dodatkowym atutem,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (prawo jazdy kategorii B),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach oraz w laboratorium będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zespół Fizjologii i Toksykologii

Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w projektach zewnętrznych.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • praca nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów,
 • praca naukowa bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami,
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć,
 • list referencyjny poświadczający posiadanie umiejętności,
 • inne dokumenty, które wg kandydata/ki są istotne przy rozpatrzeniu aplikacji.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN, Dział Kadr ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn Termin składania dokumentów upływa w dniu 12.05.2024 r. o godz. 12.00.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko post-doc w Zespole Immunologii i Patologii Rozrodu

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko:

Post-doc w Zespole Immunologii i Patologii Rozrodu

w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Reg. nr: 2018/29/B/NZ9/00391, pt. „Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój, funkcje i atrezję pęcherzyków”  kierowany przez prof. Dariusza Jana Skarżyńskiego.

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących badaniach naukowych i zadań:

 • badania związane z: (1) wpływem i mechanizmami działania czynników wzrostu na wzrost pęcherzyków, steroidogenezę, dojrzewanie i owulację u bydła; oraz (2) opracowanie modeli matematycznych opisujących mechanizmy sterujące powyższymi funkcjami pęcherzyków bydlęcych,
 • wykonanie eksperymentów,
 • udział w doświadczeniach in vitro (separacja i hodowla komórek),
 • udział w analizach z zakresu biologii molekularnej,
 • analizę i prezentację danych,
 • współpraca z matematykami, biologami i lekarzami weterynarii,
 • projekty manuskryptów do publikacji, prezentowanie/publikowanie wyników na konferencjach naukowych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • Stopień naukowy doktora: biologii lub biotechnologii, nauk o zwierzętach, biologii matematycznej lub bioinformatyki,
 • Doświadczenie w jednej lub kilku z następujących dziedzin: biologia rozrodu, fizjologia komórki, regulacja hormonalna, mechanizmy działania cytokin i czynników wzrostu,
 • Pierwszy autor przynajmniej 5 publikacji naukowych,
 • Co najmniej jeden staż zagraniczny (minimum 1 miesiąc),
 • Udział w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (wykonawca co najmniej 2 projektów),
 • Doświadczenie laboratoryjne: w hodowli komórkowej, ELISA, technikach biologii molekularnej,
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra umiejętność pisania i prezentacji artykułów i prac naukowych, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie: niezbędny język angielski, pożądany język polski.

Oczekiwania:

 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, tworzenia zespołów badawczych,
 • doświadczenie w interpretacji danych z sekwencji RNA.

Instytut oferuje:

 • pomoc w zakwaterowaniu w początkowym okresie w pobliżu siedziby Zespołu,
 • pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami,
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne,
 • udział w konferencjach naukowych, kursach, szkoleniach naukowych i świadomym mentoringu akademickim.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • Życiorys (CV) zawierający: historię kształcenia, szczegóły dotyczące rozprawy doktorskiej (tytuł, imię i nazwisko promotora, instytucja przyznająca tytuł, data wydania dyplomu), dorobek naukowy (prace naukowe, prezentacje konferencyjne, rozdziały w książkach, monografie, książki itp.), nagrody i inne osiągnięcia (stypendia, staże, szkolenia, udział w projektach badawczych itp.),
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • Co najmniej jeden list rekomendacyjny podpisany przez uznanego naukowca

Okres zatrudnienia – 7 miesięcy: od 1 maja 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 8 kwietnia 2024 do godziny 12:00 pocztą elektroniczną do Pani Karoliny Łukasik na adres: k.lukasik@pan.olsztyn.pl

Uprzejmie informujemy, że akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia on-line.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków (może ulec wydłużeniu do czasu znalezienia odpowiedniego Kandydata spełniającego wszystkie wymagania).

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie NCN OPUS 21

Konkurs na stanowisko stypendystka/stypendysta w projekcie NCN OPUS 21 pt. „KETO-MINOX: Wpływ izokalorycznej, redukcyjnej diety ketogenicznej na metabolizm, stan zapalny, wybrane parametry odżywienia i stres  oksydacyjny kobiet z nadwagą i otyłością” kierowanym przez dr Natalię Drabińską został rozstrzygnięty i wybrani zostali: Pan Adam Zalewski i Pani Anna Majcher.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN OPUS 21

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendystka/Stypendysta

Wymagania:

 1. Status studenta studiów drugiego stopnia lub czwartego-piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub status studenta studiów doktoranckich. Preferowane kierunki: dietetyka, technologia żywności, biologia, chemia lub pokrewne.
 2. Znajomość obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych (pipeta automatyczna, vortex, wirówka).
 3. Chęć zdobycia dodatkowej wiedzy nt. wpływu żywności na organizm oraz umiejętności laboratoryjnych.

Mile widziane:

 • Znajomość technik chromatograficznych.
 • Dorobek naukowy, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych.
 • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN.

Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instytutu do dnia 20 lutego 2024 roku.

Opis zadań:

Stypendystka/stypendysta wyłoniona/y w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyła/uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS NCN pt. „KETO-MINOX: Wpływ izokalorycznej, redukcyjnej diety ketogenicznej na metabolizm, stan zapalny, wybrane parametry odżywienia i stres  oksydacyjny kobiet z nadwagą i otyłością” kierowanego przez dr Natalię Drabińską.

Zadaniem Stypendystów będzie analiza aminokwasów w surowicy oraz moczu zebranym w ramach badania klinicznego KETO-MINOX z zastosowaniem technik derywatyzacji oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Możliwość wykonania zadań w ramach pracy magisterskiej.

Typ konkursu NCN:

OPUS 21 – NZ

Termin składania ofert:

11 luty 2024 roku, 23:59

Forma składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres email: n.drabinska@pan.olsztyn.pl w tytule proszę wpisać „Rekrutacja stypendysty –  OPUS21”.

Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF.

Warunki stypendium:

Liczba stypendiów: 2

Przewidywany okres finansowania: 12 miesięcy

Wysokość stypendium naukowego: 1000 zł miesięcznie

Miejsce realizacji:

Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

Data rozpoczęcia: 1 marca 2024 roku.

Wykaz dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lic/inż.) na kierunku dietetyka, biologia lub nauki pokrewne oraz poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej (mile widziana informacja o wysokości średniej ocen z ostatnich dwóch lat akademickich) lub poświadczony aktualny status studenta szkoły doktorskiej.
 2. List motywacyjny.
 3. CV kandydata z przebiegiem kariery naukowej, wykazem dorobku naukowego (lista publikacji naukowych i popularno-naukowe, doniesień konferencyjnych, rozdziałów w książkach i monografiach, etc.), osiągnięć naukowych (nagrody i wyróżnienia, staże i stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, ect.) potwierdzonych w postaci np. skanu oraz wykazem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie manuskryptów naukowych, dobra obsługa MS Office, warsztaty, kursy i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, ect.)
 4. Przynajmniej jedna rekomendacja lub referencja wraz z danymi kontaktowymi osób, które ich udzieliły

Do CV należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

Czytaj więcej

2024 CALL FOR PHD STUDENTS IN „RESEARCH ON EPIGENETIC MEMORY MECHANISMS BASED ON THE EXAMPLE OF THE RESPONSE OF HUMAN IMMUNE CELLS TO VITAMIN D”

Name of the scientific unit:

Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn (IAR&FR PAS), Poland

Position:

Ph.D. Student

Position description:

The scholarship holder selected under this competition will participate in research tasks carried out as part of the OPUS NCN project entitled „Research on epigenetic memory mechanisms based on the example of the response of human immune cells to vitamin D” led by prof. Carsten Carlberg. The most relevant duties could be described as:

 • Isolation of human immune cells from blood donors for direct use and cell culture
 • Library preparation of RNA and chromatin samples using methods like RNA-seq, ATAC-seq and ChIPmentation,
 • Analysis and integration of next-generation sequencing data obtained from these assay,

Requirements:

 • Master Degree (MSc) in Biosciences (Biology/ Biochemistry/ Biotechnology);
 • Experience in molecular biology;
 • Experience with analysis of high-throughput ‘omics data;
 • Scientific achievements, including publications in renowned scientific journals;
 • Achievements resulting from:
  • conducting scientific research,
  • scholarships,
  • awards,workshops and scientific training,
  • participation in research projects.
 • Precise pipetting;
 • Proficiency in carrying out methods like:
  • PCR,
  • RNA isolation,
  • cell culture.

Additional skills:

 • High motivation to work in a multidisciplinary team;
 • Excellent communication skills for effective interaction with the multidisciplinary cohort of researchers;
 • Proactive, motivated, showing initiative;
 • Good work organization;
 • Fluency in English in writing and speaking;
 • Good writing and presentation skills;

Recruitment process:

 • Applications will be assessed in accordance with the criteria set out in the regulations for awarding research scholarships in research projects financed by the National Science;
 • Only on-line applications will be considered;
 • Selected candidates will be invited to an on-line interview;
 • Candidates evaluated with the highest score will be invited to an actual interview, which will take place face-to-face or online
 • During the interview, the candidate will be asked to deliver a 10-minute speech. presenting his/her Master thesis and research interests
 • Final results of the recruitment will be published on IAR&FR PAS webpage within 10 days after final decision.
 • Candidates selected in the course of recruitment will be asked to apply to the Interdisciplinary Doctoral School at the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn – admission to the doctoral school is a prerequisite for receiving a scholarship.
 • Admissions to the doctoral school will be announced on the doctoral school website.
 • Note: Candidates are entitled to a right of complaint within 14 days from the final results announcement. Complaints (with justification) should be addressed to the Institute’s HR Manager. HR Manager is obliged to respond the complaint within 14 working days. 

Important information:

 • Application deadline: 11 Feb 2024, 23:59 (Eastern European Time);
 • Applications should be sent to: c.carlberg@pan.olsztyn.pl;
 • Location: Olsztyn, Poland;
 • Duration of the scholarship: 48 months;
 • Scholarship amount: 5,000 PLN per month;
 • Date of position opening: 26 Feb 2024;
 • Number of positions: 2.

Application documents:

 • Cover letter describing how they fit the position and their scientific interests and philosophy;
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses;
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements;
 • Contact information of 3 referees.
 • Please read the list of required documents;
 • Please include application form;
 • Please include consent to the processing of personal data;

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta w Zespole Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

Stanowisko: asystent/adiunkt (w zależności od kwalifikacji)

Miejsce pracy: Zespół Ochrony Bioróżnorodności z siedzibą w Popielnie

Dane adresowe siedziby Zespołu:

Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida
(53.751075790835806, 21.627480068526207)

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych i opracowanie publikacji w artykułach z IF,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w analizach biochemicznych, mikrobiologicznych, biologii molekularnej,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy.

Profil badawczy Zespołu Ochrony Bioróżnorodności, wskazujący na badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • behawior fauny wolno żyjącej,
 • zróżnicowanie genetyczne zwierząt wolno żyjących,
 • biotechniki rozrodu ssaków,
 • zależności pomiędzy żywieniem a dobrostanem zwierząt,
 • antropopresja i zmiany epigenetyczne wpływające na dobrostan zwierząt wolno żyjących,
 • konserwacja i bankowanie tkanek,
 • potencjał dziczyzny jako surowca mięsnego,
 • wykorzystanie modeli in vitro i technik biologii molekularnej do badań dotyczących ochrony bioróżnorodności.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wiedza z zakresu fizjologii zwierząt, biochemii,
 • tytuł magistra (asystent) lub stopień doktora (adiunkt) nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej/doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnych oraz technik mikroskopowych i analizie komputerowej wyników, szczególnie ELISA, Real Time PCR będą dodatkowym atutem,
 • udział w projektach badawczych (adiunkt),
 • udział w konferencjach naukowych (adiunkt),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 2 lata),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach oraz w laboratorium będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej oraz analitycznej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • Asystent: od 4300 zł brutto miesięcznie
 • Adiunkt: od 5300 zł brutto miesięcznie

Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w projektach zewnętrznych. Praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji zadań w projekcie.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, otwartym na innowacyjne pomysły i pracę zespołową,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • praca nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów,
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent) lub uzyskania stopnia doktora (adiunkt),
 • wskazanie zbieżności dorobku naukowego z profilem badawczym Zespołu w postaci pracy magisterskiej/doktorskiej i/lub publikacji z listy filadelfijskiej i/lub prezentacji wyników na konferencjach naukowych
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN,
Dział Kadr
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18.02.2024 r. o godz. 12.00.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS Lap

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendystka/Stypendysta

Wymagania:

 1. Status studenta studiów drugiego stopnia lub czwartego lub piątego roku studiów magisterskich lub status doktoranta szkoły doktorskiej. Preferowane kierunki: bioinżynieria zwierząt, biologia, weterynaria lub pokrewne;
 2. Osiągnięcia wynikające z zaangażowania w prowadzenie badań naukowych: publikacje, doniesienia konferencyjne, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
 3. Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instytutu do dnia 6 listopada 2023 roku.

Opis zadań:

Stypendystka/stypendysta wyłoniona/y w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyła/uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS Lap NCN pt. „Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej” kierowanego przez prof. Annę Korzekwę.

Obowiązki:

Uczestnictwo w analizach laboratoryjnych: biochemia krwi, western blotting, ELISA, wykonywanie buforów, rozcieńczeń prób, zmiana medium hodowlanego i przemywanie prób w buforach, ekstrakcja hormonów z materiału biologicznego, pobieranie prób w terenie oraz ich komputerowa ewidencja.

Typ konkursu NCN:

OPUS Lap – NZ 9

Termin składania ofert:

30 października 2023, 23:59

Forma składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres email: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl w tytule proszę wpisać „Rekrutacja stypendysty – OPUSLap23” .

Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF.

Warunki stypendium:

 • Przewidywany okres finansowania: 12 miesięcy (możliwość rozdziału okresu zaangażowania na 3 lata),
 • Wysokość stypendium naukowego: 5000 zł miesięcznie,
 • Miejsce realizacji: Zespół Ochrony Bioróżnorodności, IRZiBŻ PAN z siedzibą w Popielnie, 12-220 Ruciane-Nida, Popielno 25,
 • Data rozpoczęcia: 13 listopada 2023 roku,
 • Zakwaterowanie podczas pracy pozostaje w zakresie Stypendysty.

Wykaz dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lic/inż.) na kierunku bioinżynieria zwierząt, biologia lub nauki pokrewne oraz poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status doktoranta szkoły doktoranckiej (mile widziana informacja o wysokości średniej ocen z ostatnich dwóch lat akademickich);
 2. List motywacyjny;
 3. CV kandydata z przebiegiem kariery naukowej, wykazem dorobku naukowego (lista publikacji naukowych i popularno-naukowe, doniesień konferencyjnych, rozdziałów w książkach i monografiach, etc.), osiągnięć naukowych (nagrody i wyróżnienia, staże i stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą) potwierdzonych w postaci np. skanu oraz wykazem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie manuskryptów naukowych, dobra obsługa MS Office, warsztaty, kursy i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
 4. Rekomendacje i referencje wraz z danymi kontaktowymi osób, które ich udzieliły.

Do CV należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

Czytaj więcej