Konkurs na stanowisko stypendysty

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendystka/Stypendysta

Wymagania:

 1. Status studenta studiów drugiego stopnia lub czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich. Preferowane kierunki: dietetyka, biologia lub pokrewne;
 2. Dorobek naukowy, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych;
 3. Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
 4. Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instytutu do dnia 27 października 2023 roku.

Opis zadań:

Stypendystka/stypendysta wyłoniona/y w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyła/uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS NCN pt. „Wpływ modulacji mikrobioty jelitowej indukowanej β-fruktanami typu inuliny cykorii na parametry metaboliczne i biomarkery osi jelitowo-skórnej w przewlekłym stanie zapalnym skóry” kierowanego przez dr hab. inż. Urszulę Krupę-Kozak (popularnonaukowy opis projektu dostępny tutaj).

Typ konkursu NCN:

OPUS – NZ

Termin składania ofert:

6 października 2023, 23:59

Forma składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres email: u.krupa-kozak@pan.olsztyn.pl w tytule proszę wpisać „Rekrutacja stypendysty – OPUS23”.

Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF.

Warunki stypendium:

 • Przewidywany okres finansowania: 8 miesięcy,
 • Wysokość stypendium naukowego: 1000 zł miesięcznie,
 • Miejsce realizacji: Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności, IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10,
 • Data rozpoczęcia: 1 listopada 2023 r.

Wykaz dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lic/inż.) na kierunku dietetyka, biologia lub nauki pokrewne oraz poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej (mile widziana informacja o wysokości średniej ocen z ostatnich dwóch lat akademickich);
 2. List motywacyjny;
 3. CV kandydata z przebiegiem kariery naukowej, wykazem dorobku naukowego (lista publikacji naukowych i popularno-naukowe, doniesień konferencyjnych, rozdziałów w książkach i monografiach, etc.), osiągnięć naukowych (nagrody i wyróżnienia, staże i stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, ect.) potwierdzonych w postaci np. skanu oraz wykazem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie manuskryptów naukowych, dobra obsługa MS Office, warsztaty, kursy i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, ect.);
 4. Rekomendacje i referencje wraz z danymi kontaktowymi osób, które ich udzieliły.

Do CV należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko technologa w Laboratorium Sensorycznym

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko technologa w Laboratorium Sensorycznym.

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Oddział Nauk o Żywności, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Obszar badawczy: nauki rolnicze, nauki biologiczne.

Tematyka badawcza: sensoryczna analiza żywności, technologia żywności.

Opis stanowiska i obowiązków:

 • udział w badaniach i pracach prowadzonych w laboratorium,
 • udział w szkoleniach prowadzonych na rzecz przemysłu,
 • analiza statystyczna wyników badań,
 • obsługa systemu informatycznego,
 • obsługa komputerowego systemu sensorycznego.

Wymagania:

 • ukończone studia II stopnia: technologia żywności, biotechnologia, biologia lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
 • wysoka staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w zespole i organizowania własnego warsztatu pracy,
 • umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera (oprogramowanie MS Office, system operacyjny).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • szkolenia (stacjonarne i on-line), warsztaty, konferencje,
 • stabilne środowisko pracy w wiodącym ośrodku naukowym.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • list motywacyjny zawierający informacje o najsilniejszych stronach kandydata,
 • życiorys (CV) uwzględniający wszystkie osiągniecia niezbędne do oceny posiadanych kwalifikacji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych – opcjonalnie,
 • inne dokumenty, które według kandydata mogą okazać się istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Uwagi końcowe:

 • informujemy, iż Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie równolegle (jednocześnie) prowadzi nabór na w/w stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej,
 • kandydaci pochodzący z rekrutacji wewnętrznej będą oceniani w jednakowy sposób, jak kandydaci pochodzący z rekrutacji zewnętrznej,
 • rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami,
 • o terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
 • Instytut zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub jej przedłużenia bez podawania przyczyny,
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
 • oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia rekrutacji.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie Sonata Bis

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

STYPENDYSTA w projekcie SONATA BIS NCN pt. „Napięcie elektryczne bariery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka”, kierowanym przez dr Magdalenę Kowacz.

Liczba pozycji: 1

Opis projektu:

Wartość potencjału spoczynkowego błony komórkowej jest specyficzna dla poszczególnych rodzajów komórek. I tak, plastyczne (podlegające zmianom i szybkim podziałom) komórki zarodka lub komórki macierzyste, ale także komórki rakowe mają mniej ujemną wartość potencjału niż komórki ostatecznie zróżnicowane. Tak więc, poprzez modulowanie potencjału komórkowego, teoretycznie możliwe jest kontrolowanie zachowania samej komórki (np. hamowanie rozwoju komórek rakowych lub stymulowanie regeneracji tkanek).

W naszych badaniach wykorzystujemy hydrożele, jako układy modelowe reprezentujące specyficzne właściwości materii tworzącej struktury komórkowe oraz makroalgi słodkowodne i morskie. Główną metodą badawczą są pomiary elektrofizjologiczne z wykorzystaniem mikroelektrod. Zgodnie z założeniami biofizyki skupiamy się na procesach fizycznych i fizyko-chemicznych właściwościach materii w odniesieniu do funkcjonowania komórki. Jeśli więc nie obca jest Ci biologia, interesują Cię zjawiska fizyczne (np. elastyczność materii, potencjał elektryczny, dyfuzja jonów) oraz lubisz pracę w laboratorium – zapraszamy do naszego zespołu.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w poniższych zadaniach badawczych:

 1. Badanie właściwości elektrochemicznych żeli mimikujących struktury komórkowe;
 2. Badanie wpływu wybranych czynników fizyko-chemicznych na potencjał spoczynkowy komórek glonów oraz wpływ potencjału na właściwości fizyczne komórek.

Typ konkursu NCN:

Sonata BIS – NZ3

Termin składania ofert:

10 września 2023, 24:00

Forma składania ofert:

E-mail: m.kowacz@pan.olsztyn.pl (w tytule proszę podać „Stypendysta Sonata Bis”);

Warunki:

 • Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 4276 PLN brutto;
 • Miejsce pracy: Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu – IRZiBŻ Olsztyn, ul. Bydgoska 7,
 • Data rozpoczęcia: 1 października 2023,
 • Czas trwania umowy stypendialnej: 24 miesiące.

Wymagania:

 1. Status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Preferowane kierunki: biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, bioinżynieria lub pokrewne;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, biofizyki;
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się;
 4. Chęć do pracy laboratoryjnej, umiejętność samodzielnego przeprowadzania eksperymentów;

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum vitae kandydata zawierające:
  • Wykształcenie,
  • Dorobek naukowy (publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, prezentacje na konferencjach, rozdziały w książkach/monografiach, etc.),
  • Nagrody, wyróżnienia, doświadczenie naukowe, inne osiągnięcia (stypendia, staże, szkolenia, udział w projektach, etc.),
  • Kompetencje do realizacji zadań
 3. Dane kontaktowe mentora naukowego mogącego przedstawić rekomendacje;
 4. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury;
 5. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone 31 września 2023 roku.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Ewentualne pytania dotyczące konkursu oraz projektu prosimy kierować do kierownika projektu dr Magdaleny Kowacz e-mail: m.kowacz@pan.olsztyn.pl.

  Czytaj więcej

  Doktorant w projekcie NCN OPUS – wirusologia/biologia molekularna

  Tytuł projektu:

  „Równomierne rozmieszczenie czy plamki? – Badanie mechanizmu tworzenia oraz funkcji nowego, specyficznego dla glejaka typu lokalizacji białka IE1 (immediate early 1) HCMV ( ludzkiego wirusa cytomegalii).”

  Miejsce pracy:

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka.

  Składanie ofert:

  Per e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl

  Termin: do 05.09.2023, 15:00

  Kandydaci powinni aplikować do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, szczegóły tutaj.

  Data rozpoczęcia pracy: październik 2023

  Czas trwania umowy stypendialnej: 48 miesięcy

  Opis projektu:

  Glejak wielopostaciowy (GBM) to złośliwy nowotwór mózgu. Rokowanie dla pacjentów z GBM po intensywnym leczeniu jest bardzo złe – 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi mniej niż 10%. Dodatkowo, etiologia i patogeneza tej choroby wciąż nie są poznane. Stwierdzono, że wysoki odsetek glejaków jest dodatni w odniesieniu do ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV), co wiąże się z gorszym rokowaniem dla pacjentów. Stosowanie wspierającego leczenia anty-HCMV zwiększyło przeżywalność pacjentów z GBM, potwierdzając wpływ zakażenia HCMV na przebieg choroby. Wykazano, że produkty genów HCMV wpływają na proliferację glejaka i angiogenezę, indukują oporność na apoptozę i unikanie układu odpornościowego, co sugeruje onkomodulacyjną rolę HCMV w tej chorobie. Jednym z białek HCMV występujących w wysokim odsetku glejaków jest białko IE1. Wykryliśmy nowy wzór lokalizacji białka IE1 na chromosomach mitotycznych w komórkach glejaka. Oprócz znanego wzoru „malowania chromosomów” zaobserwowaliśmy plamki białka IE1 związane z chromosomami. Ten wzór lokalizacji nie był obecny w innych typach komórek pochodzenia nerwowego lub innych komórkach, umożliwiających ustalanie latencji HCMV, które są dwiema znanymi cechami komórek glejaka. Ten wzór lokalizacji wykryliśmy jednak w innej linii komórkowej glejaka, co sugeruje, że lokalizacja IE1 w punktach może być specyficzna dla tego typu komórek. Celem tego projektu jest zbadanie asocjacji białka IE1 HCMV z chromosomami w komórkach glejaka. Projekt będzie łączył metody wirusologii, biologii komórkowej i molekularnej. Chcielibyśmy zbadać możliwą funkcję nowego wzoru lokalizacji IE1. Wierzymy, że odkrycie funkcji lokalizacji IE1 CAS nie tylko pogłębi nasze zrozumienie roli, jaką HCMV odgrywa w glejaku, ale może pomóc w przyszłym rozwoju nowych podejść terapeutycznych ukierunkowanych na przetrwanie wirusa.

  Typ konkursu NCN: OPUS 24 – NZ6

  Opis zadań:

  1. Klonowanie wektorów lentiwirusowych;
  2. Generowanie i walidacja stabilnych linii komórkowych;
  3. Izolacja kompleksów białkowych;
  4. Ilościowa analiza MS oraz przetwarzanie i filtrowanie danych MS.

  Wybrany Kandydat będzie również odpowiedzialny za analizę danych, pisanie publikacji i prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach.

  Wymagania:

  1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat spełnia jedno z poniższych kryteriów kwalifikujących:
   • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
   • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  2. Realizacja lub ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku: mikrobiologia, biotechnologia, biologia lub pokrewnych;
  3. Wiedza oraz znajomość technik biologii molekularnej i komórkowej;
  4. Wiedza z zakresu wirusologii lub mikrobiologii oraz kultur in vitro jest dodatkowym atutem;
  5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych;
  6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • stymulujące międzynarodowe środowisko badawcze ze zmotywowanym i interdyscyplinarnym zespołem,
  • ciekawy projekt na styku badań podstawowych i medycyny translacyjnej wykorzystujący nowoczesne technologie,
  • możliwości rozwoju osobistego i zawodowego – wspierane przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
  • stypendium doktoranckie: 4 200 zł brutto,

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny;
  2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, prezentacji konferencyjnych, opisem wiedzy metodycznej oraz innych osiągnięć;
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich lub zaświadczenie o realizacji drugiego stopnia studiów;
  4. Listy polecające poświadczające posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
  5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych;
  6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).

  Ewentualne pytania dotyczące projektu prosimy kierować do kierownika projektu: Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde e-mail: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Czytaj więcej

  Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 24

  Projekt NCN OPUS 24 pt. „Wpływ sygnałów zarodkowych na metylom endometrium świni jako nowy mechanizm uczestniczący w ustaleniu i rozwoju ciąży”

  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. PAN

  Wczesna ciąża u ssaków jest wrażliwym okresem z uwagi na zwiększoną zamieralność zarodków. Rozwijające się zarodki sygnalizują swoją obecność w organizmie matki poprzez sekrecję czynników biochemicznych, które rozpoznawane są przez receptory obecne m.in. w błonie śluzowej macicy (endometrium). Głównym sygnałem wysyłanym przez zarodki u świni jest estradiol.

  Celem projektu jest kompleksowe poznanie zmian w metylomie błony śluzowej macicy podczas ciąży oraz wywołanych działaniem estradiolu. W związku z tym, że endometrium składa się z różnych rodzajów komórek, których wzorce metylacji mogą się różnić, planujemy określić także komórkowo-specyficzne zmiany w metylomie endometrium podczas ciąży i w odpowiedzi na działanie estradiolu. Aby to osiągnąć planujemy wykorzystać modele ex vivo wraz z zaawansowanymi modelami in vitro. Co więcej wykorzystany zostanie także nowatorski model in vivo, w którym estradiol podawany był w taki sposób, aby naśladować jego wydzielanie przez zarodki. Kolejnym celem badań jest określenie roli procesów metylacji DNA regulowanych przez sygnały zarodkowe i estradiolu w procesach, takich jak regulacja ekspresji genów, funkcja wydzielnicza endometrium, proliferacja czy migracja komórek endometrium świni.

  Prace obejmować będą m.in.: planowanie i wykonywanie eksperymentów, analizy laboratoryjne i statystyczne, interpretację uzyskanych wyników, pisanie publikacji naukowych dotyczących prowadzonych badań oraz prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych. Udział w projekcie zakończony zostanie obroną pracy doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

  Kandydat otrzyma odpowiednie szkolenie w zakresie epigenetyki, transkryptomiki, hodowli komórkowych i tkankowych oraz analiz molekularnych z wykorzystaniem wysokiej klasy, nowoczesnej infrastruktury badawczej.

  Zainteresowania zespołu: Badania zespołu dr hab. Agnieszki Wacławik skupiają się na poznaniu mechanizmów zapewniających prawidłowy rozród u ssaków. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnej komunikacji między matką a zarodkiem, która prowadzi do prowadzi do rozwoju prawidłowej ciąży. Więcej na stronie zespołu.

  Kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w dziedzinie nauk biologicznych (biologia, biotechnologia), rolniczych (zootechnika) lub pokrewnych;
  2. Wiedza z zakresu podstaw fizjologii zwierząt i biologii rozrodu;
  3. Znajomość podstaw technik biologii molekularnej (np. Real-time PCR, Western blot) i/lub hodowli komórkowych, technik mikroskopowych oraz analiz statystycznych;
  4. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie przy pobieraniu materiału do badań;
  5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  6. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz dokładność i dbałość o szczegóły.

  Mile widziane:

  • Znajomość metod badania procesów epigenetycznych;
  • Doświadczenie w pracy na tkankach układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i/lub liniach komórkowych.

  Warunki:

  1. Wybrany kandydat będzie uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych współprowadzonej przez IRZBŻ PAN w Olsztynie. Harmonogram, zasady rekrutacji i wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie IRZBŻ PAN;
  2. Stypendium doktoranckie: 5000 PLN brutto brutto (około 3800 PLN netto) miesięcznie;
  3. Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy;
  4. Planowana data rozpoczęcia: 1 października 2023 r. (rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 w szkole doktorskiej);
  5. Miejsce pracy:
   Zespół Mechanizmów Działania Hormonów,
   Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,
   ul Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
  6. Udział we współpracy międzynarodowej;

  Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys naukowy (CV) zawierający informacje o: (1) wykształceniu, (2) dorobku naukowym, w tym publikacjach naukowych, komunikatach naukowych, itp.; (3) osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym, warsztatach i/lub szkoleniach oraz udziale w projektach badawczych oraz (4) spisie stosowanych technik laboratoryjnych;
  2. List motywacyjny;
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich wraz z kopią suplementu do dyplomu (albo kartę przebiegu studiów);
  4. Opinia opiekuna naukowego (promotora pracy magisterskiej) poświadczająca posiadanie umiejętności;
  5. Streszczenie pracy magisterskiej.
  6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

  Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 03.09.2023 pocztą elektroniczną na adres: a.waclawik@pan.olsztyn.pl. oraz spełnić warunki rekrutacji do 05.09.2023.

  W temacie wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie projekt Wacławik”. Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  Termin składania wniosków może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wszystkie wymagania.

  Proces wyboru:

  1. Do rozmów zostaną zaproszeni najwyżej ocenieni kandydaci (ocena dokumentacji);
  2. Po rozmowach wybrany zostanie kandydat/kandydatka, który uzyska najwyższą ocenę;
  3. Kandydat/kandydatka musi aplikować do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Instytutu;
  4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium;
  5. Lista przyjętych kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej zostanie ogłoszona na stronie internetowej.

  Kontakt i dodatkowe informacje: a.waclawik@pan.olsztyn.pl.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Czytaj więcej

  Konkurs na stanowisko technologa w Zespole Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności zatrudni technologa w Zespole Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

  Wymiar etatu:

  • pełny etat

  Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  • stopień inżyniera lub/i licencjat lub/i tytuł magistra nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych, chemicznych lub pokrewnych,
  • wiedza z zakresu pracy biurowej i obsługi pakietu MS Office,
  • znajomość podstaw pracy laboratoryjnej,
  • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 1 rok),
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
  • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą laboratoryjną oraz przy zwierzętach będą dodatkowym atutem.

  Oczekiwania:

  • wykonywanie podstawowych czynności laboratoryjnych,
  • obsługa administracyjna w jednostce (raporty, zamówienia, ewidencja),
  • pobieranie materiału badawczego w terenie,
  • komunikatywność i dobra organizacja pracy.

  Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub/i inżynier lub/i magister),
  • CV.

  Aplikacje należy składać na adres Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Tuwima 10, 10-748 Olsztyn lub na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Czytaj więcej

  Konkurs na stanowisko technologa w Zespole Mechanizmów Działania Hormonów

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności zatrudni technologa w Zespole Mechanizmów Działania Hormonów

  Warunki zatrudnienia:

  • umowa na czas określony – na czas zastępstwa.

  Kandydat odpowiadać będzie za:

  • Przygotowywanie narzędzi i szkła laboratoryjnego do użycia w pracowni hodowli komórek/tkanek,
  • Przygotowywanie płynów laboratoryjnych i mediów hodowlanych,
  • Nadzór nad sprzętem niezbędnym do wykonywania analiz i prowadzenia hodowli komórkowych/tkankowych,
  • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
  • Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi instrukcjami,
  • Pomoc w prowadzeniu analiz laboratoryjnych.

  Oczekiwania wobec kandydata:

  • Wykształcenie minimum średnie,
  • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną mile widziana,
  • Umiejętność organizacji pracy własnej,
  • Pracowitość, sumienność, dokładność, rzetelność; odpowiedzialność za wykonywane zadania,
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

  Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.07.2023 do godz. 15.00 na adres Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Tuwima 10; 10-748 Olsztyn lub mailem e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Czytaj więcej

  Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 24

  Projekt NCN OPUS 24 pt. „Wpływ sygnałów zarodkowych na metylom endometrium świni jako nowy mechanizm uczestniczący w ustaleniu i rozwoju ciąży”

  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. PAN

  Wczesna ciąża u ssaków jest wrażliwym okresem z uwagi na zwiększoną zamieralność zarodków. Rozwijające się zarodki sygnalizują swoją obecność w organizmie matki poprzez sekrecję czynników biochemicznych, które rozpoznawane są przez receptory obecne m.in. w błonie śluzowej macicy (endometrium). Głównym sygnałem wysyłanym przez zarodki u świni jest estradiol.

  Celem projektu jest kompleksowe poznanie zmian w metylomie błony śluzowej macicy podczas ciąży oraz wywołanych działaniem estradiolu. W związku z tym, że endometrium składa się z różnych rodzajów komórek, których wzorce metylacji mogą się różnić, planujemy określić także komórkowo-specyficzne zmiany w metylomie endometrium podczas ciąży i w odpowiedzi na działanie estradiolu. Aby to osiągnąć planujemy wykorzystać modele ex vivo wraz z zaawansowanymi modelami in vitro. Co więcej wykorzystany zostanie także nowatorski model in vivo, w którym estradiol podawany był w taki sposób, aby naśladować jego wydzielanie przez zarodki. Kolejnym celem badań jest określenie roli procesów metylacji DNA regulowanych przez sygnały zarodkowe i estradiolu w procesach, takich jak regulacja ekspresji genów, funkcja wydzielnicza endometrium, proliferacja czy migracja komórek endometrium świni.

  Prace obejmować będą m.in.: planowanie i wykonywanie eksperymentów, analizy laboratoryjne i statystyczne, interpretację uzyskanych wyników, pisanie publikacji naukowych dotyczących prowadzonych badań oraz prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych. Udział w projekcie zakończony zostanie obroną pracy doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

  Kandydat, w trakcie realizacji projektu, uzyska niezbędną pomoc promotora, szczegółowy program badań oraz pełne wsparcie finansowe planowanych badań. Kandydat otrzyma odpowiednie szkolenie w zakresie epigenetyki, transkryptomiki, hodowli komórkowych i tkankowych oraz analiz molekularnych z wykorzystaniem wysokiej klasy, nowoczesnej infrastruktury badawczej.

  Zainteresowania zespołu: Badania zespołu dr hab. Agnieszki Wacławik skupiają się na poznaniu mechanizmów zapewniających prawidłowy rozród u ssaków. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnej komunikacji między matką a zarodkiem, która prowadzi do prowadzi do rozwoju prawidłowej ciąży. Więcej na stronie zespołu.

  Kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w dziedzinie nauk biologicznych (biologia, biotechnologia), rolniczych (zootechnika) lub pokrewnych;
  2. Wiedza z zakresu podstaw fizjologii zwierząt i biologii rozrodu;
  3. Znajomość podstaw technik biologii molekularnej (np. Real-time PCR, Western blot) i/lub hodowli komórkowych, technik mikroskopowych oraz analiz statystycznych;
  4. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie przy pobieraniu materiału do badań;
  5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  6. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz dokładność i dbałość o szczegóły.

  Mile widziane:

  • Znajomość metod badania procesów epigenetycznych;
  • Doświadczenie w pracy na tkankach układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i/lub liniach komórkowych.

  Warunki:

  1. Wybrany kandydat będzie uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych współprowadzonej przez IRZBŻ PAN w Olsztynie. Harmonogram, zasady rekrutacji i wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie IRZBŻ PAN;
  2. Stypendium doktoranckie: 5000 PLN brutto brutto(około 3800 PLN netto) miesięcznie;
  3. Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy;
  4. Planowana data rozpoczęcia: 1 października 2023 r.(rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 w szkole doktorskiej);
  5. Miejsce pracy:
   Zespół Mechanizmów Działania Hormonów,
   Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,
   ul Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
  6. Udział we współpracy międzynarodowej;

  Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys naukowy (CV) zawierający informacje o: (1) wykształceniu, (2) dorobku naukowym, w tym publikacjach naukowych, komunikatach naukowych, itp.; (3) osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym, warsztatach i/lub szkoleniach oraz udziale w projektach badawczych oraz (4) spisie stosowanych technik laboratoryjnych;
  2. List motywacyjny;
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich wraz z kopią suplementu do dyplomu (albo kartę przebiegu studiów);
  4. Opinia opiekuna naukowego (promotora pracy magisterskiej) poświadczająca posiadanie umiejętności;
  5. Streszczenie pracy magisterskiej.
  6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

  Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 02.07.2023 pocztą elektroniczną na adres: a.waclawik@pan.olsztyn.pl. oraz spełnić warunki rekrutacji do 03.07.2023.

  W temacie wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie projekt Wacławik”. Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  Termin składania wniosków może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wszystkie wymagania.

  Proces wyboru:

  1. Do rozmów zostaną zaproszeni najwyżej ocenieni kandydaci (ocena dokumentacji);
  2. Po rozmowach wybrany zostanie kandydat/kandydatka, który uzyska najwyższą ocenę;
  3. Kandydat/kandydatka musi aplikować do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Instytutu;
  4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium;
  5. Lista przyjętych kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej zostanie ogłoszona na stronie internetowej.

  Kontakt i dodatkowe informacje: a.waclawik@pan.olsztyn.pl.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Czytaj więcej

  Wyniki konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN Opus 23

  Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko Post-doc w projekcie Opus 23  pt. „SSc5D – rozpuszczalny receptor zmiatacz bogaty w cysteinę, nowy gracz w odporności nieswoistej nasienia indora (Meleagris galopavo) w odniesieniu do syndromu żółtego nasienia” (nr rej. 2022/45/B/NZ9/01360), został rozstrzygnięty i wybrana została dr Ewa Drzewiecka.

  Czytaj więcej