Skip to main content
Logo PKLogo PK

Najważniejsze osiągnięcia naukowe ZMDH


 1. Dowiedzenie, że podwyższenie syntezy i wydzielania prostaglandyny E2 (PGE2) przez zarodek i macicę, obserwowane podczas wczesnej ciąży, odgrywa istotną rolę w procesie implantacji zarodka, zwiększając jego adhezję w różnych typach łożysk, tzn. u człowieka i świni. Ponadto, PGE2 poprzez stymulację ekspresji aromatazy w komórkach zarodka prowadzi do wzrostu wydzielania sygnału zarodkowego u świni;
 2. Określenie profilu ekspresji syntazy prostacykliny w endometrium i zarodkach świni oraz wykazanie, że produkty pochodzenia zarodkowego stymulują syntezę tego prostanoidu. Wyższy poziom prostacykliny, czynnika regulującego przepływ krwi w naczyniach, może mieć istotne znaczenie dla prawidłowego odżywiania płodu i rozwoju ciąży;
 3. Wykazanie, iż interleukina-6 (IL-6) i czynnik hamujący białaczkę (LIF) produkowane przez komórki endometrium macicy świni działając poprzez swoje receptory na komórkach trofoblastu zwiększają przyleganie i proliferację tych komórek. Tym samym, obie cytokiny odgrywają istotną rolę w procesie implantacji zarodków u świni;
 4. Wykazanie, że naturalny sygnał zarodkowy u świni – estradiol oraz PGE2 zwiększają syntezę i uwalnianie PGE2 z błony śluzowej macicy oraz ekspresję receptorów PGE2. Świadczy to o istnieniu autoamplifikacyjnej pętli wydzielania PGE2 w macicy u świni, który może zwiększać stosunek luteotropowej PGE2 do luteolitycznej PGF podczas matczynego rozpoznania ciąży, a tym samym przedłużyć funkcję ciałka żółtego w tym okresie;
 5. Zsekwencjonowanie i charakterystyka cDNA genów syntaz PGF i PGE2 oraz określenie profilu ekspresji syntaz w endometrium i zarodkach świni;
 6. Określenie ekspresji czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) i jego receptorów w macicy świni w przebiegu cyklu i ciąży, sugerujący zaangażowanie tego systemu ligand-receptor w procesie implantacji oraz rozwoju łożyska;
 7. Odkrycie ekspresji receptorów LH w tkankach pozagonadowych układu rozrodczego samicy oraz określenie bezpośredniego udziału LH w funkcjonowaniu endometrium i miometrium macicy, jak i jajowodu, w różnych stanach fizjologicznych u świni;
 8. Wykazanie możliwości ukierunkowanego niszczenia nowotworów gonad i innych tkanek, posiadających receptor LH z zastosowaniem koniugatu LH-peptyd lityczny;
 9. Określenie wpływu hormonalnej indukcji rui oraz suplementacji progesteronem na receptywność błony śluzowej macicy świni, rozwój zarodków oraz funkcje ciałka żółtego u świni;
 10. Wykazania istotnej roli receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR) podczas implantacji zarodków i rozwoju łożyska u świni;
 11. Wyjaśnienie roli enzymów metabolizmu prostaglandyn i receptorów prostaglandyn w procesie matczynego rozpoznania ciąży i podczas implantacji;
 12. Wykazanie, że prostaglandyna F2α pełni ważną rolę w procesach wspierających implantację zarodków, a mechanizm jej działania jest uniwersalny i niezależny od typu implantacji (badania z udziałem dwóch typów trofoblastów nieinwazyjnego – świni domowej  i inwazyjnego – linia komórkowa trofoblastu ludzkiego);
 13. Scharakteryzowanie zmian zachodzących w transkryptomie błony śluzowej macicy świni pod wpływem głównego sygnału zarodkowego (estradiolu) in vivo;
 14. Wyjaśnienie roli prokinetycyny 1 (PROK1) i jej receptora PROKR1 w procesie implantacji zarodka i rozwoju łożyska u świni;
 15. Określenie bezpośredniego związku między dynamiką zmian transkryptomicznych obserwowanych w zarodkach świńskich na wczesnych etapach ciąży, a miRNA transportowanymi w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych obecnych w drogach rodnych samicy. Zidentyfikowane interakcje miRNA-mRNA, mogą pomóc w opracowaniu metod skutkujących zwiększeniem wskaźników rozrodczych u świni i tym samym przyczynić się w przyszłości do zwiększenia wydajności produkcji trzody chlewnej;
 16. Wykazanie, że aktywacja sirtuiny 1 (SIRT1) w komórkach warstwy ziarnistej otaczających oocyt odgrywa ważną rolę w okresie okołoowulacyjnym, regulując ekspresję genów i procesów komórkowych, niezbędnych dla prawidłowego różnicowania komórek. Aktywacja oraz funkcja SIRT1 związana jest ze szlakiem sygnałowym zależnym od cAMP.