Skip to main content

Zespół Mechanizmów Działania Hormonów


Głównym celem badań prowadzonych obecnie w Zespole jest poznanie wzajemnych interakcji pomiędzy zarodkiem a macicą w okresie tzw. matczynego rozpoznania ciąży i podczas implantacji oraz określenie czynników wpływających na rozwój i żywotność zarodków świni. Największą śmiertelność zarodków u tego gatunku obserwuje się pomiędzy 10. a 30. dniem ciąży. W tym okresie zachodzą niezwykle istotne dla ustanowienia ciąży procesy, takie jak: migracja zarodków w macicy, intensywny rozwój zarodków, proces matczynego rozpoznania ciąży, przyleganie trofoblastu do błony śluzowej macicy i tworzenie łożyska. Przyczyny zakłóceń implantacji bądź nieprawidłowego przebiegu ciąży leżą zarówno po stronie zarodka (uwarunkowania genetyczne, brak lub słaby sygnał zarodkowy), jak i macicy (endometrium nie osiągnęło stanu „receptywnego”). Stąd, kluczowe znaczenie dla ustanowienia ciąży ma zsynchronizowanie rozwoju zarodka z właściwym przygotowaniem macicy do implantacji. Wyniki prowadzonych badań mogą przyczynić się do opracowania nowych strategii przygotowania zwierząt do rozrodu, jak również wykorzystania zwierząt gospodarskich jako modelu w badaniach biomedycznych. Poznanie markerów receptywności endometrium może posłużyć do opracowania nowych metod selekcji samic o wysokiej wydajności rozrodczej oraz strategii zapobiegających wczesnozarodkowej śmiertelności i poprawy wskaźników użytkowości rozrodczej trzody chlewnej.

Badania obejmują:

  • wyjaśnienie roli enzymów metabolizmu prostaglandyn i receptorów prostaglandyn w procesie matczynego rozpoznania ciąży i podczas implantacji,
  • określenie i wyselekcjonowanie markerów biologicznych istotnych dla określenia stanu receptywności macicy,
  • zbadanie roli komórek śródbłonka naczyń krwionośnych i ich produktów w kontroli cyklu rujowego i we wczesnej ciąży,
  • określenie w warunkach in vitro i in vivo wpływu steroidów jajnikowych na przygotowanie macicy do implantacji,
  • określenie wpływu białek plazmy nasienia na odpowiedź immunologiczną i właściwości sekrecyjne jajowodu i macicy świni,
  • zbadanie wpływu różnych metod synchronizacji rui na jakość zarodków, funkcje ciałka żółtego i rozwój endometrium,
  • wpływ superowulacji na system VEGF-receptor w jajowodzie w pierwszych dniach po zapłodnieniu.

Nowoczesne narzędzia i metody badawcze służące realizacji zadań:

  • wyprowadzenie i scharakteryzowanie linii komórek nabłonkowych i zrębu endometrium oraz komórek śródbłonka żyły pępowinowej,
  • opracowanie modelu sztucznego endometrium, które posłuży do badań interakcji zarodek – endometrium w warunkach in vitro,
  • określenie wewnątrzkomórkowych mechanizmów regulacji fizjologicznych przy zastosowaniu metody selektywnego wyciszania genów.