Skip to main content
Logo PKLogo PK

Aktualne projekty i granty badawcze ZB


  1. Dr Kamila Malecka-Baturo, projekt pt. „Metalopeptydy jako alternatywne znaczniki do konstrukcji elektrochemicznych bioczujników”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, numer: 2022/06/X/ST4/01541.
  2. Dr Edyta Mikuła, projekt w ramach konkursu MINIATURA 5 pt. „Opracowanie platformy opartej na aptamerach do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania wybranych biomarkerów choroby Parkinsona” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, numer: 2021/05/X/ST4/00336.
  3. Dr Katarzyna Kurzątkowska, projekt pt. „Ultra-czułe narzędzia do wykrywania antybiotyków jako nowa strategia kontroli leczenia i okresu karencji po antybiotykoterapii bydła” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, numer: 2020/37/B/NZ9/03423.
  4. Dr hab. inż. Iwona Grabowska, projekt pt. „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, numer: 2017/25/B/ST4/00139.
  5. Dr Katarzyna Kurzątkowska, projekt pt. „Opracowanie metod osadzania białka mitochondrialnego kanału wapniowego typu uniport na powierzchni elektrod złotych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, numer: DEC-2018/02/X/ST4/02565.