Skip to main content

Zespół Biosensorów


Ogólny profil badań

Prowadzimy badania związane z opracowywaniem nowych platform i systemów analitycznych, które mogą być zastosowane do konstrukcji (bio)czujników elektrochemicznych. Nasze zainteresowania są związane z nowymi bioczujnikami, których element przetwornikowy zawiera nanomateriały na bazie węgla lub złota. Jako receptory (element rozpoznający) stosujemy cząsteczki biologiczne między innymi: białka, enzymy, przeciwciała, jednoniciowe kwasy nukleinowe (ssDNA), aptamery i G-kwadrupleksy ssDNA. Skupiamy się na oznaczaniu biomarkerów różnych chorób, takich jak, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne oraz cukrzyca.

Prowadzimy również badania nad wpływem wybranych związków biologicznie czynnych obecnych w żywności na patologie procesów życiowych organizmu ludzkiego, takich jak utlenianie lipoprotein lub agregacja białek. Zajmujemy się także badaniem właściwości inhibitorowych nowych syntetycznych związków na białka pełniące kluczowe role w organizmie człowieka. Ponadto, pracujemy nad systemami ukierunkowanego i kontrolowanego dostarczania związków o znaczeniu terapeutycznym do komórek nowotworowych.