Skip to main content

Najważniejsze osiągnięcia naukowe


  • U samic jelenia europejskiego wykazano, że stężenie progesteronu we krwi obwodowej łań ciężarnych w ciąży (około 100-tnego dnia ciąży) jest wyższe niż u samic nieciężarnych. W regulację ciąży zaangażowane są prostaglandyny (PG), głównie PGE2 –  najwyższą ekspresję, enzymów, odpowiedzialnych za produkcje PG,  na poziomie mRNA i białka, wykazano w łożysku, w porównaniu z kotyledonami i ciałkiem żółtym. Natomiast najwyższe stężenia PGE2 wykazano w tkance kotyledonu u łań ciężarnych.
  • Opracowano strategię zrównoważonego użytkowania dwóch gatunków jeleniowatych do 2020 roku;  jelenia szlachetnego i daniela, które uznawane są jako zwierzęta gospodarskie w przypadku ich hodowli fermowej
  • Wykazano w okresie rykowiska jeleni szlachetnych (wrzesień – październik najwyższą enzymatyczną aktywność żółtej frakcji ejakulatów pobranych przy użyciu sztucznej pochwy. Była ona zbieżna z najwyższymi parametrami jakościowymi i ilościowymi nasienia
  • Metale ciężkie stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska, zarówno dla człowieka jaki i zwierząt. Wykazano, iż u jelenia szlachetnego dochodzi do kumulacji ksenobiotyków w cyklicznie zrzucanym porożu, które może być wykorzystane do oceny stopnia zanieczyszczenia natury obecnie i wstecz. Analizy próbek z ostatnich 60 lat pozwoliły na określenie pojawiania się zwyżek pierwiastków silnie toksycznych w środowisku. Tkanka zbita i gąbczasta poroża w różnym stopniu kumuluje metale ciężkie, a organem docelowym tkanek miękkich są głównie nerki, których konsumpcja ze względu na wysoką zawartość Cd i Hg powinna być limitowana.
  • Opracowano kolejną (trzecią) charakterystykę obecnego statusu zagrożonego wyginięciem huemula Hippocamelus bisulcus dla Międzynarodowej Czerwonej Księgi Zwierząt Chronionych, w ramach działania Huemul Task Force – grupy specjalistów  IUCN