Tytuł projektu:

„Równomierne rozmieszczenie czy plamki? – Badanie mechanizmu tworzenia oraz funkcji nowego, specyficznego dla glejaka typu lokalizacji białka IE1 (immediate early 1) HCMV ( ludzkiego wirusa cytomegalii).”

Miejsce pracy:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka.

Składanie ofert:

Per e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl

Termin: do 05.09.2023, 15:00

Kandydaci powinni aplikować do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, szczegóły tutaj.

Data rozpoczęcia pracy: październik 2023

Czas trwania umowy stypendialnej: 48 miesięcy

Opis projektu:

Glejak wielopostaciowy (GBM) to złośliwy nowotwór mózgu. Rokowanie dla pacjentów z GBM po intensywnym leczeniu jest bardzo złe – 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi mniej niż 10%. Dodatkowo, etiologia i patogeneza tej choroby wciąż nie są poznane. Stwierdzono, że wysoki odsetek glejaków jest dodatni w odniesieniu do ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV), co wiąże się z gorszym rokowaniem dla pacjentów. Stosowanie wspierającego leczenia anty-HCMV zwiększyło przeżywalność pacjentów z GBM, potwierdzając wpływ zakażenia HCMV na przebieg choroby. Wykazano, że produkty genów HCMV wpływają na proliferację glejaka i angiogenezę, indukują oporność na apoptozę i unikanie układu odpornościowego, co sugeruje onkomodulacyjną rolę HCMV w tej chorobie. Jednym z białek HCMV występujących w wysokim odsetku glejaków jest białko IE1. Wykryliśmy nowy wzór lokalizacji białka IE1 na chromosomach mitotycznych w komórkach glejaka. Oprócz znanego wzoru „malowania chromosomów” zaobserwowaliśmy plamki białka IE1 związane z chromosomami. Ten wzór lokalizacji nie był obecny w innych typach komórek pochodzenia nerwowego lub innych komórkach, umożliwiających ustalanie latencji HCMV, które są dwiema znanymi cechami komórek glejaka. Ten wzór lokalizacji wykryliśmy jednak w innej linii komórkowej glejaka, co sugeruje, że lokalizacja IE1 w punktach może być specyficzna dla tego typu komórek. Celem tego projektu jest zbadanie asocjacji białka IE1 HCMV z chromosomami w komórkach glejaka. Projekt będzie łączył metody wirusologii, biologii komórkowej i molekularnej. Chcielibyśmy zbadać możliwą funkcję nowego wzoru lokalizacji IE1. Wierzymy, że odkrycie funkcji lokalizacji IE1 CAS nie tylko pogłębi nasze zrozumienie roli, jaką HCMV odgrywa w glejaku, ale może pomóc w przyszłym rozwoju nowych podejść terapeutycznych ukierunkowanych na przetrwanie wirusa.

Typ konkursu NCN: OPUS 24 – NZ6

Opis zadań:

 1. Klonowanie wektorów lentiwirusowych;
 2. Generowanie i walidacja stabilnych linii komórkowych;
 3. Izolacja kompleksów białkowych;
 4. Ilościowa analiza MS oraz przetwarzanie i filtrowanie danych MS.

Wybrany Kandydat będzie również odpowiedzialny za analizę danych, pisanie publikacji i prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach.

Wymagania:

 1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat spełnia jedno z poniższych kryteriów kwalifikujących:
  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 2. Realizacja lub ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku: mikrobiologia, biotechnologia, biologia lub pokrewnych;
 3. Wiedza oraz znajomość technik biologii molekularnej i komórkowej;
 4. Wiedza z zakresu wirusologii lub mikrobiologii oraz kultur in vitro jest dodatkowym atutem;
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych;
 6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stymulujące międzynarodowe środowisko badawcze ze zmotywowanym i interdyscyplinarnym zespołem,
 • ciekawy projekt na styku badań podstawowych i medycyny translacyjnej wykorzystujący nowoczesne technologie,
 • możliwości rozwoju osobistego i zawodowego – wspierane przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • stypendium doktoranckie: 4 200 zł brutto,

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, prezentacji konferencyjnych, opisem wiedzy metodycznej oraz innych osiągnięć;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich lub zaświadczenie o realizacji drugiego stopnia studiów;
 4. Listy polecające poświadczające posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Ewentualne pytania dotyczące projektu prosimy kierować do kierownika projektu: Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde e-mail: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 31.07.2023