Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB) w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

Jednostka Dyscyplina Limit
IRZiBZ PAN Olsztyn zootechnika i rybactwo
technologia żywności i żywienie
8 doktorantów
PIWET-PIB Puławy weterynaria 1 doktorant
IA PAN Lublin rolnictwo i ogrodnictwo 2 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłaszanych na stronach internetowych Instytutów:

IRZBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 1. „Wpływ sygnałów zarodkowych na metylom endometrium świni jako nowy mechanizm uczestniczący w ustaleniu i rozwoju ciąży”
  Promotor: dr hab. Agnieszka Wacławik
  pobierz PDF
 1. „Badanie mechanizmu tworzenia oraz funkcji nowego, specyficznego dla glejaka typu lokalizacji białka IE1 (immediate early 1) HCMV (ludzkiego wirusa cytomegalii)”
  Promotor: dr hab. Magdalena Weidner-Glunde
  pobierz PDF
 1. „Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni (projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS 20)”
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF

Dyscyplina: technologia żywności i żywienie

 1. „Bioinformatyczna ocena wskaźnika odpowiedzi witaminy D u osób zdrowych i chorych” w ramach projektu ERA Chair”
  Promotor: prof. Carsten Carlberg
  pobierz PDF
 1. „Analiza danych na dużą skalę sygnalizacji witaminy D w ludzkich komórkach odpornościowych” w ramach projektu ERA Chair”
  Promotor: prof. Carsten Carlberg
  pobierz PDF
 1. „Modulacja mikrobioty jelitowej i jej aktywność indukowana β-fruktanami typu inuliny cykorii w przewlekłym stanie zapalnym skóry”
  Promotor: dr hab. Urszula Krupa-Kozak
  pobierz PDF
 1. „Wpływ modulacji mikrobioty jelitowej indukowanej β-fruktanami typu inuliny cykorii na funkcjonowanie bariery jelitowej w przewlekłym stanie zapalnym skóry”
  Promotor: dr hab. Urszula Krupa-Kozak
  pobierz PDF
 1. „Immunomodulujące właściwości pre-fermentowanego napoju serwatkowego wzbogaconego sokiem z aronii oraz kolostrum”
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Wróblewska
  pobierz PDF

IA PAN Lublin

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 1. „Kształtowanie mikrobiomu bakteryjnego i grzybowego w uprawie współrzędnej zbóż i roślin bobowatych” AKRONIM: LEGUMINOSE
  Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc
  Promotor pomocniczy: dr Agata Gryta
  pobierz PDF
 1. Interakcje mikrolistków (microgreens) i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości” AKRONIM: MICROGREENS
  Promotor: prof. dr hab. Magdalena Frąc
  Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Panek
  pobierz PDF

Dokumenty

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów ISDNR.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy

Harmonogram i sposób składania wniosków

W roku 2023 rekrutacja odbywa się w 3 terminach:

I/ 03.07.2023 – 14.07.2023

II/ 04.09.2023 – 15.09.2023

III/ 20.09.2023 – 28.09.2028

Nabór wniosków – I termin:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych,
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN,
ul. Tuwima 10,
10-748 Olsztyn,

do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl  do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych,
Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB,
Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy,

do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl  do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

IA PAN Lublin

Poczta tradycyjna – na adres:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych,
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Doświadczalna 4,
20-290 Lublin,

do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 4-5.07.2023 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
10-12.07.2023 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: 06.07.2023 r.

Publikacja list rankingowych: do 14.07.2023 r.