Stanowisko: adiunkt

Miejsce pracy: Zespół Biosensorów

Oczekiwania:

 • motywacja do pracy naukowej
 • komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole

Zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • prowadzenie badań związanych z opracowywaniem nowych platform
  i systemów analitycznych, które znajdują zastosowanie do konstrukcji (bio)czujników elektrochemicznych do analizy żywności i diagnostyki medycznej

Wymagania wobec kwalifikacji i doświadczenia kandydata:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne lub biologiczne lub pokrewnych
 • znajomość metod elektroanalitycznych analizy, w szczególności woltamperometrycznych
 • wiedza i doświadczenie w konstrukcji (bio)czujników elektrochemicznych
 • udokumentowany dorobek naukowy

Dodatkowe wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność przygotowywania raportów i prezentacji wyników prac naukowych
 • odbyty staż naukowy

Warunki pracy:

 • praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji specyficznych doświadczeń

Perspektywy:

 • praca w zespole ukierunkowanym na nowatorskie projekty
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i podnoszenia kwalifikacji
 • udział w działaniach mających na celu popularyzację nauki

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia doktora,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15.09.2023 r. o godz. 12.00.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 20.04.2023