Zespół Mechanizmów Działania Hormonów, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZBŻ PAN) poszukuje stypendystki lub stypendysty, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania w obszarze biologii molekularnej i komórkowej, w interdyscyplinarnym zespole prof. Moniki M. Kaczmarek.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 luty 2023 r.

Preferowana data rozpoczęcie pracy: nie później niż 1 marca 2023 r.

Jednostka:

IRZBŻ PAN w Olsztynie jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin. Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana.

Miasto:

Olsztyn to świetne miejsce pracy, jeśli cenisz sobie bliski kontakt z naturą i spokojne życie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ponad 10 jezior, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowa, a także zaplecze rekreacyjne. W kalendarzu nie brakuje również wydarzeń kulturalnych i sportowych (więcej na: Wikipedia).

Zainteresowania zespołu:

Badania zespołu prof. Moniki M. Kaczmarek skupiają się na poznaniu mechanizmów zapewniających prawidłowy rozród u ssaków. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnej komunikacji między matką a zarodkiem/noworodkiem, która prowadzi do uzyskania zdrowego potomstwa. Więcej na stronie laboratorium prof. Kaczmarek oraz Laboratorium Biologii Molekularnej.

Opis projektu:

W ramach projektu OPUS pt.: „Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń” będziemy identyfikować szlaki sygnałowe leżące u podstawy „laktokrynnego” mechanizmu, odpowiedzialnego za programowanie wydajności rozrodczej warunkującej sukces rozrodczy gatunku na przestrzeni pokoleń. Ze względu na fakt, że to właśnie rodzice stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju potomstwa, postanowiliśmy zbadać, jak niedożywienie matki w okresie laktacji wpływa na wydajność rozrodczą kolejnych pokoleń. Aby osiągnąć cele założone w projekcie zastosujemy model mysi i połączymy metody biologii molekularnej i komórkowej z nowoczesnymi wysokoprzepustowymi badaniami transkryptomu i epigenomu. Zapewniamy możliwość współpracy interdyscyplinarnej w ramach zespołów zlokalizowanych w Instytucie, a także z partnerami krajowymi i zagranicznymi projektu.

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym;
 2. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność niezależnego myślenia, bardzo dobre umiejętności analityczne i interpersonalne, umiejętność efektywnej współpracy w grupie;
 3. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Wcześniejsze doświadczenie w jednym lub więcej z następujących obszarów – biologia molekularna, rozród zwierząt, neurobiologia i badania z zastosowaniem gryzoni, będzie przemawiać na korzyść kandydata/kandydatki.

Oferujemy:

 1. Stypendium doktoranckie w wysokości minimum 3500 zł miesięcznie, przez okres 16 miesięcy;
 2. Pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami;
 3. Wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne;
 4. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach naukowych, a także wsparcie ze strony innych doktorantów oraz świadomy mentoring akademicki.

Informacje dodatkowe:

Doktoranci wybrani zostaną spośród kandydatów w konkursie otwartym, zgodnie zasadami przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (uchwała Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w ramach strategii HR Excellence in Research.

Jak aplikować?

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z prof. Moniką M. Kaczmarek drogą elektroniczną (m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl) i przesłanie do 20.02.2023 roku: CV, listu motywacyjnego, opisu najważniejszych osiągnięć, kopii dyplomu oraz kontaktów do co najmniej dwóch osób (w tym opiekuna naukowego), które będą mogły wystawić opinię na temat kandydata.

Termin składania wniosków może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wszystkie wymagania.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 23.01.2023