Nazwa jednostki:

Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Doktorant

Źródło finansowania:

Projekt NCN pt. „Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni”.

Typ konkursu:

OPUS 20

Opis zadań:

Kandydat/-tka będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie, których celem jest: (1) określenie profilu ekspresji oraz komórkowej lokalizacji transporterów kwasów tłuszczowych w błonie śluzowej macicy świni oraz zarodkach/trofoblastach; (2) zidentyfikowanie czynników mogących regulować ekspresję transporterów kwasów tłuszczowych w błonie śluzowej macicy; (3) zbadanie wpływu kwasów tłuszczowych na funkcje komórek trofoblastu oraz (4) określenie ich wpływu na proces angiogenezy; a także (5) zbadanie czy obniżenie dziennej dawki pokarmowej loszek podczas implantacji zarodków wpłynie negatywnie na tworzenie łożyska, w szczególności na transport, wiązanie i metabolizm kwasów tłuszczowych. Prace obejmować będą m.in.: planowanie i wykonywanie eksperymentów, analizy laboratoryjne i statystyczne, interpretację uzyskanych wyników, jak również przygotowywanie prezentacji i komunikatów naukowych, pisanie publikacji naukowych dotyczących prowadzonych badań oraz prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych.

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub równoważny uzyskany na kierunku biologia, biotechnologia, zootechnika lub pokrewnym;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu biologii lub zootechniki;
 3. Znajomość podstaw technik biologii molekularnej (np. Real-time PCR, Western blot) i/lub hodowli komórkowych oraz analiz statystycznych;
 4. Wiedza z zakresu fizjologii zwierząt oraz doświadczenie w pracy na tkankach układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i/lub liniach komórkowych będzie dodatkowym atutem;
 5. Motywacja do pracy naukowej;
 6. Ogólne kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej, kreatywność;
 7. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie przy pobieraniu materiału do badań;
 8. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunki zatrudnienia:

 1. Wybrany Kandydat musi zostać uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych współprowadzonej przez IRZBŻ PAN w Olsztynie; informacje o szkole: Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych;
 2. Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 październia 2022 roku;
 3. Miejsce pracy: Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, IRZBŻ PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
 4. Wysokość stypendium: 3200 PLN brutto miesięcznie przez pierwsze dwa lata; w kolejnych latach podwyższenie kwoty stypendium;
 5. Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV), zawierający:
  1. wykształcenie,
  2. dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty zjazdowe,
  3. osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych,
  4. kompetencje do realizacji zadań przewidzianych w projekcie;
 3. Opinię opiekuna naukowego;
 4. Inne dokumenty, które wg kandydata/-tki mogą być istotne przy rozpatrzeniu kandydatury.

Dokumenty aplikacyjne w formacie pdf należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. do godz. 24:00 na adres: a.blitek@pan.olsztyn.pl, wpisując w tytule wiadomości „konkurs OPUS 20”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której zostaną poproszeni o wygłoszenie ok. 10 minutowej prezentacji na temat ich aktywności naukowej (np. pracy magisterskiej). Zgłoszenia będą oceniane zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 29 lipca 2022 r.

Kierownik projektu i planowany promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek.

Kontakt i dodatkowe informacje: a.blitek@pan.olsztyn.pl

W curriculum vitae prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 5.05.2022