Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

Jednostka Dyscyplina Limit
IRZiBZ PAN Olsztyn zootechnika i rybactwo

 

technologia żywności i żywienie

12 doktorantów
PIWET-PIB Puławy weterynaria 2 doktorantów
IA PAN Lublin rolnictwo i ogrodnictwo 4 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłoszonych na stronach internetowych Instytutów do końca maja 2021r:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo:

 1. Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni.
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF
 2. Funkcja wydzielnicza i aktywność proliferacyjna endometrium: udział feniksyny 14.
  Promotor : dr hab. Magdalena K. Kowalik
  pobierz PDF
 3. Napięcie elektryczne bariery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki.
  Kierownik projektu: dr Magdalena Kowacz
  pobierz PDF
 4. Oparty na hydrożelu model generowania potencjału błonowego i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka.
  Kierownik projektu: dr Magdalena Kowacz
  pobierz PDF
 5. Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny.
  Promotor: dr hab. Antonio Galvao
  pobierz PDF
 6. Poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływań pomiędzy makrofagami i fibroblastami endometrium w procesach związanych z patogenezą endometrosis u klaczy.
  Kierownik projektu: dr Anna Szóstek-Mioduchowska
  pobierz PDF
 7. Rola Mф1 i Mф2 w przebudowie ECM w stanie hipoksji w endometrosis u klaczy.
  Kierownik Projektu: dr Anna Szóstek-Mioduchowska
  pobierz PDF
 8. Wpływ matczyny na jakość potomstwa u okonia (Perca fluviatilis).
  Kierownik projektu: dr Daniel Żarski
  pobierz PDF
 9. Wpływ ojcowski na jakość potomstwa u okonia (Perca fluviatilis).
  Kierownik projektu: dr Daniel Żarski
  pobierz PDF

Dyscyplina: technologia żywności i żywienie:

 1. Ultra-czułe narzędzia do wykrywania antybiotyków jako nowa strategia kontroli leczenia i okresu karencji po antybiotykoterapii bydła
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Kurzątkowska.
  pobierz PDF

IA PAN Lublin

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo:

 1. Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne. ( PRELUDIUM-BIS 2)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Frąc
  pobierz PDF
 2. Zmiany stopnia acetylacji niecelulozowych polisacharydów podczas rozwoju i dojrzewania owoców i ich wpływ na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tkanki roślinnej. (PRELUDIUM-BIS 2)
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Szymańska- Chargot, prof. IA PAN
  pobierz PDF
 3. Wykorzystanie odpadów po hodowli Hermetii illucens jako bionawozów.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
  pobierz PDF

PIWET-PIB Puławy

Dyscyplina: weterynaria:

 1. Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania u świń chorób wywoływanych przez Mycoplasma spp.
  Promotor: dr hab. Jacek Żmudzki, profesor instytutu
  pobierz PDF

Zgodnie z Ustawą 2.0 MNiSW każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości nie mniejszej niż 2371,70 zł (brutto)

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Harmonogram i sposób składania wniosków:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

Osobiście – w siedzibie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, w Olsztynie w Sekretariacie, w dniach od 1 września 2021 r do 7 września 2021 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

IA PAN Lublin

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

 1. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 09 września 2021 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
  13-22 września 2021 r.
 3. Publikacja szczegółowego harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 10 września 2021 r. godz. 12:00
 4. Publikacja list rankingowych: do 27 września 2021 r. godz. 16:00

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy