Instytucja: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska: Specjalistyczne stanowisko pomocnicze (lab-manager) w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Napięcie elektryczne bariery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka”, kierowanym przez dr Magdalenę Kowacz.

Opis projektu:

Wartość potencjału spoczynkowego błony komórkowej jest specyficzna dla poszczególnych rodzajów komórek. I tak, plastyczne (podlegające zmianom i szybkim podziałom) komórki zarodka lub komórki macierzyste, ale także komórki rakowe mają mniej ujemną wartość potencjału niż komórki ostatecznie zróżnicowane. Tak więc, poprzez modulowanie potencjału komórkowego, teoretycznie możliwe jest kontrolowanie zachowania samej komórki (np. hamowanie rozwoju komórek rakowych lub stymulowanie regeneracji tkanek).

Nasze badania skupią się w szczególności na znaczeniu żelowego charakteru składników komórki w definiowaniu jej właściwości elektrycznych. Chcielibyśmy stworzyć oparty na żelu model generowania potencjału komórkowego, niezależny od specyficznych procesów biologicznych (takich jak działanie pomp czy kanałów jonowych). Model ten zostanie wykorzystany do badania wpływu wybranych czynników – CO2, podczerwień (ciepło metaboliczne) czy oddziaływanie mechaniczne – na potencjał elektryczny i zweryfikowany w systemach zawierających żywe komórki (glony oraz kurze zarodki). Może to być bardzo pomocne narzędzie dla nowych zastosowań medycznych opartych na bioelektrycznej, raczej niż biochemicznej, komunikacji. W naszej pracy skupimy się na znaczeniu potencjału w embriogenezie, pierwszym i fundamentalnym etapie rozwoju organizmu, zależnym również od sygnałów bioelektrycznych.

Opis zadań:

 1. Osoba będzie odpowiedzialna za zapewnienie optymalnych warunków pracy w laboratorium badań elektrofizjologicznych, w tym:
 2. Nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu laboratoryjnego (zapoznanie się ze specyfikacją techniczną, obsługa, kalibracja, w przypadku problemów technicznych kontakt z dedykowanym serwisem, etc.);
 3. Monitorowanie zasobów odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do codziennej pracy, a także opracowanie protokołu oraz przygotowanie/instruktaż przygotowania niezbędnych mediów, tj. roztwory elektrolitów, bufory, media hodowlane;
 4. Opieka nad kulturami alg (hodowle akwariowe) oraz nadzór i optymalizacja pracy z materiałem odzwierzęcym (jaja kurze), w tym organizacja oraz monitorowanie zakupu, transportu, przechowywania etc.;
 5. Współpraca z kierownikiem oraz innymi wykonawcami projektu w opracowywaniu rozwiązań technicznych/inżynieryjnych dla specyficznych zadań badawczych;
 6. Przegląd literatury fachowej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ3

Termin składania ofert: 31.05.2021, 24:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki:

 • Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu (ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn),
 • Preferowana data rozpoczęcia: 1 lipca 2021,
 • Czas trwania umowy: do 60 miesięcy,
 • Wynagrodzenie zasadnicze 4 500 – 5 500 zł w zależności od doświadczenia.

Wymagania:

 1. Tytuł magistra lub stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, biochemii, biotechnologii, biofizyki, chemii, fizyki, bioinżynierii lub pokrewnych;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, biofizyki;
 3. Znajomość specyfiki pracy laboratoryjnej;
 4. Umiejętności techniczne/manualne oraz organizacyjne;
 5. Znajomość języka angielskiego.

Doświadczenie w pracy w laboratorium elektrofizjologicznym lub podobnym będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy (CV) z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora.
 4. Opinia opiekuna naukowego/przełożonego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Zgłoszenia/dokumenty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.kowacz@pan.olsztyn.pl do dnia 31 maja 2021 roku, do godziny 24.00. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs na specjalistyczne stanowisko pomocnicze SONATA Bis”.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się on-line w czerwcu. O dokładnym terminie wybranych kandydatów poinformujemy droga mailową.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu oraz projektu prosimy kierować do kierownika projektu dr Magdaleny Kowacz (m.kowacz@pan.olsztyn.pl).

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 5.05.2021