Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZCiBŻ


Wykaz aparatury:

 1. System gradientowy mikro-UHPLC z autosamplerem (LC200, Eksigent) sprzężony z spektrometrem masowym TripleTOF 5600+ (AB SCIEX, USA);
 2. System gradientowy mikro-UHPLC z autosamplerem (LC200, Eksigent) sprzężony z spektrometrem masowym QTRAP 5500 (AB SCIEX, USA);
 3. Systemy gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-20) sprzężony z detektorem DAD SPD-M20A (Shimadzu, Japonia);
 4. System gradientowy HPLC z autosamplerem (LPG-3400M WPS-3000TSL, Dionex, USA) sprzężony z wielokanałowym detektorem elektrochemicznym kulometrycznym (5600A, ESA, USA) i detektorem fluorescencyjnym (FLD-3400RS, Dionex, USA);
 5. Oprogramowanie do obliczeń farmakokinetycznych Biokinetica;
 6. System gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-10, Shimadzu, Japonia) sprzężony z detektorem DAD (SPD-M10AVP, Shimadzu, Japonia) i spektrometrem masowym (LCMS-QP8000α, Shimadzu, Japonia);
 7. System gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-10, Shimadzu, Japonia) sprzężony z detektorem UV-Vis (SPD-10A, Shimadzu, Japonia) i detektorem fluorescencyjnym (RF-10AXL, Shimadzu, Japonia);
 8. System izokratyczny HPLC (LC-10, Shimadzu, Japonia) sprzężony z dwoma detektorami amperometrycznymi (ICA-3000, TOA, Japonia i ED40, Dionex, USA) i detektorem indeksu refrakcji (RID-6A, Shimadzu, Japonia);
 9. Chromatograf gazowy (7890A, Agilent, USA) wyposażony w detektory MS i FID;
 10. Spektrofotometr UV-VIS z termoregulowaną celą pomiarową (UV-1601PC, Shimadzu, Japonia);
 11. Spektrofotometr luminescencyjny (LS 50 B, Perkin Elmer, USA);
 12. Analizator Photochem (Analytical Jena, Niemcy);
 13. Piec modułowy (DC-21, Sveba-Dahlen, Szwecja);
 14. Spektrofotometr UV-VIS (UVD-2950, LABOMED,INC., USA);
 15. Polarymetr POLARTRONIC E (SCHMIDT+HAENSCH, Niemcy);

Metody badawcze:

 • badanie poziomu metabolitów fitozwiązków w płynach biologicznych i tkankach organizmów;
 • analiza biomarkerów metabolizmu spożycia żywności pochodzenia roślinnego;
 • badanie biodostępności składników żywności i wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych;
 • analiza metabolomu roślin;
 • ilościowa i jakościowa analiza fitozwiązków:
  • antocyjanów;
  • flawonoli;
  • proantocyjanidyn;
  • izoflawonów;
  • flawononów;
  • katechin;
  • kwasów fenolowych;
  • oligosacharydów;
  • glukozynolanów;
  • produktów degradacji glukozynolanów;
  • tokoferoli;
  • tokotrienoli;
  • fitynianów;
  • związków P6 – P4;
  • kwasów tłuszczowych;
  • witaminy C;
  • betalain;
  • zredukowanego (GSH) i utlenionego glutationu (GSSG).
 • analiza właściwości przeciwutleniających:
  • TEAC;
  • DPPH;
  • ORACFL;
  • PRTC;
  • fotochemiluminescencja,
 • analiza produktów postępu reakcji Maillarda:
  • furozyny;
  • indeksu FAST;
  • fluorescencji pośrednich produktów postępu reakcji Maillarda;
  • indeksu brązowienia.
 • analiza pochodnych podofilotoksyny;
 • badania dostępności enzymatycznej produktów żywnościowych (in vitro);
 • badania właściwości fizykochemicznych surowców, produktów i komponentów żywności oraz ocena cech technologicznych doświadczalnych produktów wypiekowych;
 • analiza skrobi, sacharydów, skrobi amylazoopornej i błonnika oraz analiza białek metodą rozdziału elektroforetycznego na żelach poliakrylamidowych;
 • pomiary właściwości reologicznych hydrokoloidów, substancji lepkoelastycznych lub pseudoplastycznych, cieczy nie-Newtonowskich;
 • pomiary układów dwufazowych (właściwości pianotwórcze, emulsyjne);
 • analiza właściwości aeracyjnych; tworzenie układów emulsyjnych, m.in. mieszanin kwasów żółciowych w badaniach pojemności sorpcyjnej wobec kwasów żółciowych.