25.10.2023 godz. 8.30 – 12.00

07.11.2023 godz. 11.30 – 14.00