Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację uzupełniającą do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo (IRZBZ PAN Olsztyn) oraz weterynaria (PIWET-PIB Puławy),

IRZiBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo:

 1. Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF
 2. Badanie rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis).
  Kierownik projektu : dr Katarzyna Palińska-Żarska
  Promotor: dr hab. Daniel Żarski
  pobierz PDF

PIWet-PIB Puławy

Dyscyplina: weterynaria

Występowanie zakażeń Mycoplasma spp. w klinicznych przypadkach chorób układu oddechowego w krajowej populacji bydła
Promotor: dr hab. Katarzyna Dudek, profesor instytutu
pobierz PDF

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF). Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów ISDNR.

Nabór wniosków:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 7 grudnia 2022 r. do godziny 12.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl do dnia 7 grudnia 2022 r. do godziny 12.00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, do dnia 7 grudnia 2022 r. do godziny 12.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 7 grudnia 2022 r. do godziny 12.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 7 – 8.12.2022 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 9 – 12.12.2022 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: 8.12.2022 r.

Publikacja list rankingowych: do 13.12.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy