Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZLRF


 1. Określenie poziomu białka podjednostki indukowanej przez hipoksję –  HIF-1α czynnika Hipoxia Inducible Factor-1 we frakcji jądrowej endometrium świni w cyklu rujowym. (Temat statutowy na rok 2013; kierownik tematu: prof. dr hab. Stanisława Stefańczyk-Krzymowska);
 2. Transport dopaminy wzdłuż nerwów czaszkowych (III-VI) z śródmózgowia do krwi żylnej zatoki jamistej i jej przeciwprądowy transfer z krwi żylnej do krwi tętniczej zaopatrującej mózg u królika. (Drugi temat statutowy; kierownik tematu dr Jolanta Muszak);
 3. Status energetyczny macicy świni w warunkach jej zmiennego ukrwienia (Grant NCN 2011-2014; kierownik grantu: dr hab. Barbara Wąsowska);
 4. Wpływ melatoniny na odpowiedź splotu naczyniówkowego komór mózgu na stres immunologiczny u owiec (Grant NCN OPUS 2012-2015; kierownik grantu: dr hab. Janina Skipor);
 5. Wpływ fotoperiodu i melatoniny na ekspresję akwaporyn w splocie naczyniówkowym komór mózgu u owiec (Grant NCN PRELUDIUM 2012-2015; kierownik grantu: mgr Aleksandra Szczepkowska);
 6. Podwzgórzowa kontrola rozrodu u owiec: sezonowa modulacja białek płynu mózgowo-rdzeniowego i splotu naczyniówkowego komór mózgu (Polsko-francuski projekt badawczy w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM 2013-2014, koordynator projektu dr hab. Janina Skipor);
 7. Lokalizacja i korelacja czynników apoptotycznych, antyapoptotycznych oraz enzymów antyoksydacyjnych w endometrium świni w warunkach normoksji i hipoksji in vivo (Polsko-japoński projekt badawczy w ramach współpracy PAN-JSPS 2013; koordynator projektu: dr hab. Barbara Wąsowska);
 8. Ocena bezpieczeństwa i aktywności prozdrowotnej własnych i komercyjnych preparatów probiotycznych; badania modelowe na myszach z indukowanym stanem zapalnym jelita (Grant NCN 2011-2014; kierownik projektu: dr Ewa Wasilewska, główny wykonawca dr hab. Barbara Wąsowska);
 9. Wpływ stresu immunologicznego i interleukiny-1β na sekrecję melatoniny u owcy w okresie dnia krótkiego i długiego – badania in vitro i in vivo. (Grant NCN SONATA BIS 2012-2015; kierownik grantu dr AndrzejP. Herman (IFiŻZ im. Jana Kielanowskiego PAN); wykonawcy grantu: mgr Aleksandra Szczepkowska, dr Przemysław Gilun).

Granty zakończone

 1. Neurohormonalny mechanizm hamowania aktywności płciowej u owcy: rola splotu naczyniówkowego w modulacji dostępu hormonów tarczycy do ośrodkowego układu nerwowego. (Projekt badawczy MNiSW; kierownik projektu: dr hab. Janina Skipor prof. nadzwyczajny);
 2. Udział fotoperiodu i ksenestrogenów w modulacji dostępu substancji do mózgu. (Projekt polsko-francuski, MNiSW – INRA; koordynator projektu: dr hab. Janina Skipor prof. nadzwyczajny);
 3. Czy informacja o zmianie oświetlenia w środowisku naturalnym może być przenoszona drogą humoralną (fototransdukcja humoralna) z siatkówki oka do ośrodkowego układu nerwowego? (Kierownik projektu – prof. dr hab. Marek Koziorowsk, UR).