Sympozjum naukowe: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

28-29 listopada 2016 w Stacji Badawczej PAN w Popielnie odbyło się Sympozjum:

„PERSPEKTYWY W OCHRONIE BIORÓŻNORODNOŚCI”,

Sympozjum umożliwiło przedstawienie planów badawczych Instytutu i Stacji oraz ich działalności; pozwoliło poznać i zintegrować środowisko naukowe z przedstawicielami lokalnych władz oraz instytucji zaangażowanych w ochronę bioróżnorodności.
 

 

Czytaj więcej

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy

 1. dr hab. Krzysztof Schmidt, IBS PAN Białowieża
 2. prof. Roman Dziedzic, UP Lublin
 3. dr hab. Dariusz Zalewski, UW-M Olsztyn
 4. prof. dr hab. Jan R. E. Taylor, Instytut Biologii UwB
 5. dr hab. Jakub Borkowski, prof. UW-M Olsztyn

Komitet Organizacyjny

 1. dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw. IRZiBŻ Olsztyn
 2. prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński, IRZiBŻ Olsztyn
 3. dr Mamadou Bah, Stacja Badawcza IRZiBŻ Popielno
 4. dr Anna Zadroga , IRZiBŻ Olsztyn
 5. Aneta Plona, Stacja Badawcza IRZiBŻ Popielno
 6. Anna Perłowska-Kurian, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku

Czytaj więcej

Abstrakty

Serdecznie zachęcamy zainteresowanych uczestników do przesyłania abstraktów do prezentacji podczas Sympozjum „PERSPEKTYWY W OCHRONIE BIORÓŻNORODNOŚCI”Wszystkie nadesłane doniesienia będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Po akceptacji prezentacji pod względem merytorycznym decyzją Komitetu Naukowego poszczególne abstrakty zostaną zakwalifikowane jako doniesienia ustne bądź posterowe.

Doniesienia zostaną opublikowane w formie książki.

Przygotowanie abstraktów:

Prosimy o nadsyłanie abstraktów spełniających następujące kryteria formalne:

 • wyniki badań zamieszczone w abstrakcie muszą być oryginalne i nie mogą stanowić części opublikowanych lub przyjętych do druku publikacji naukowych,
 • tekst powinien obejmować nie więcej niż jedną stronę formatu A4;
 • abstrakt musi zawierać tytuł, autora/autorów, afiliację oraz tekst;
 • dopuszczalna czcionka – ‘Times New Roman’, 12 pkt, niepogrubiona; czcionka tytułu – pogrubiona;
 • maksymalna ilość wyrazów (razem z tytułem, listą autorów i afiliacjami) nie może przekraczać 400 wyrazów;
 • dopuszczalna forma zapisu nazwisk autorów to inicjał imienia/imion oraz nazwisko, np. A. Nowak;
 • w abstrakcie nie mogą znajdować się tabele, figury, ilustracje czy zdjęcia;
 • tekst abstraktu musi być napisany w języku polskim – odpowiedzialność za poprawność językową streszczenia ponoszą autorzy,
 • decyzja o akceptacji oraz formie prezentacji doniesienia (doniesienie ustne lub poster) zostanie przekazana autorom drogą mailową.

Zapraszamy do przesyłania streszczeń na adres: bioroznorodnosc@pan.olsztyn.pl

Termin przesyłania abstraktów: 31.10.2016

Przygotowanie posterów naukowych:

 • wymiary: 80 x 100 cm,
 • plakaty powinny być zawieszone w wyznaczonych i wskazanych przez organizatorów miejscach przez cały czas trwania konferencji,
 • co najmniej jeden współautor plakatu zobowiązany jest do prezentacji jego treści zainteresowanym uczestnikom podczas sesji posterowej.

Czytaj więcej

Program Sympozjum

28 listopada 2016 r.

11:00-12:30 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i Stacji Badawczej w Popielnie oraz prezentacja zaplecza edukacyjno-badawczego Stacji.

12:30-14:00 Obiad

14.00-18.00 Sesja I

Seminarium IRZiBŻ PAN w Olsztynie oraz IBS PAN w Białowieży – prezentacje osiągnieć naukowych młodych naukowców

Prowadzący sesję: dr hab. Rafał Kowalczyk, profesor dr hab. Dariusz J. Skarżyński

 1. Prezentacja działalności badawczej prowadzonej w Instytucie IBS PAN w Białowieży – wykład (30 min.), dr hab. Rafał Kowalczyk
 2. Prezentacja działalności badawczej prowadzonej w Instytucie IRZiBŻ PAN w Olsztynie – wykład (30 min.), profesor dr hab. Dariusz J. Skarżyński
 3. Prezentacja doniesień naukowych młodych naukowców IBS PAN i IRZBŻ PAN:
  • Wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego(Cervus elaphus) w środkowej i wschodniej Europie od końca plejstocenu do współczesności na podstawie analiz stabilnych izotopów węgla i azotu M. Sykut Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła na skalę naukową szansą na postęp hodowlany oraz ochronę bioróżnorodności zwierząt wolno żyjących I. Wocławek-Potocka, D. Boruszewska, I. Kowalczyk-Zięba, E. Sinderewicz, K. Grycmacher, J. Staszkiewicz,
  • Udział leptyny w patogenezie jajnika w stanie otyłości u myszy K. Wołodko, M. Adamowski, D. Skarżyński, A. Galvao,
  • Zachowania termoregulacyjne nocków rudych i mroczków posrebrzanych w Puszczy Białowieskiej Z. Hałat, E. Komar, M. Zegarek, D. Dechmann, I. Ruczyński,
  • Wpływ stężenia glukozy w rozrzedzalniku na efektywność kriokonserwacji nasienia sterleta (Acipenser ruthenus L.) S. Judycka, M. Szczepkowski, A. Ciereszko, G.J. Dietrich,
  • Czynniki kształtujące płodność samic jelenia w północno-wschodniej Polsce T. Borowik, P. Wawrzyniak, B. Jędrzejewska,
  • Synteza progesteronu u nieciężarnych i ciężarnych samic sarny europejskiej I. Górzyńska, Ż. Steiner-Bogdaszewska, A. Zadroga, P. Nadolski, M. Bogdaszewski, A. Korzekwa,
  • Gdy las staje się barierą – wpływ matrix na użytkowanie przestrzeni i strukturę genetyczną populacji kuny domowej Martes foina A. Wereszczuk, A. Zalewski,
  • Zastosowanie kiokonserwacji nasienia do zachowania bioróżnorodności cennych linii hodowlanych karpia M. A. Dietrich, I. Irnazarow, A. Ciereszko,
  • Udział reprezentantów linii żeńskich i męskich wśród koników polskich utrzymywanych w warunkach hodowli rezerwatowej i stajennej w Popielnie M. Siemieniuch, Z. Jaworski,
  • Rola inflammasomu w patogenezie dysfunkcji jajnika w stanie otyłości u myszy M. Adamowski, K. Wołodko, A. Galvao,
  • Skąd pochodzą polskie norniki, czyli o historii poglacjalnej słów kilka J. Stojak,
  • Wystąpienie dra A Krzywińskiego: Wstępne wyniki reintrodukcji głuszca do Puszczy Piskiej;
 4. Podsumowanie sesji i dyskusja

19:00 Kolacja

29 listopada 2016 r.

7:30-8:30 Śniadanie

8:30-10.30 Sesja II

Gospodarka rolnicza i leśna a bioróżnorodność – dyskusja panelowa

Moderatorzy: dr Mamadou Bah, dr hab. Jakub Borkowski,

 1. Prezentacja działalności Stacji Badawczej w Popielnie
 2. Dyskusja panelowa

Uczestnicy dyskusji:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów w Białymstoku
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Środowiska
 • Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”
 • Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Departament Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

10:15-10:30 Przerwa kawowa

10.30-15.00 Sesja III

Zmienność populacyjna i genetyczna zwierząt wolno żyjących

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Czesław Hołdyński, dr hab. Anna Korzekwa

Wykłady

 1. Praktyczne aspekty fermowej hodowli jeleniowatych a problemy ochrony bioróżnorodności Marek Bogdaszewski, Żaneta Steiner-Bogdaszewska (30 min.)
 2. Gospodarka w carskim ośrodku łowieckim w Spale prof. dr hab. Roman Dziedzic, dr Michał Słoniewski (30 min.)
 3. Bioróżnorodność zwierząt łownych na Warmii i Mazurach oraz możliwości jej oceny i monitoringu dr hab. Dariusz Zalewski (30 min.)
 4. Wpływ czynników środowiskowych na zmienność genetyczną rysia eurazjatyckiego dr hab. Krzysztof Schmidt, M. Ratkiewicz, M. Matosiuk, A. P. Saveljev, V. Sidorovich, J. Ozolins, P. Männil, L. Balciauskas, I. Kojola, H. Okarma, R. Kowalczyk (30 min.)
 5. Kriokonserwacja nasienia w ochronie bioróżnorodności kręgowców dr Joanna Nynca (30 min.).

Prezentacja doniesień naukowych

 1. Różnorodność biologiczna ichtiofauny Polski i perspektywy jej ochrony Alicja Boroń
 2. Dzik europejski (Sus scrofa) – wielkość populacji, szkody łowieckie, odszkodowania W. Kniżewska, J. Więcek
 3. Poszukiwanie markera biologicznego o funkcji potencjalnego wskaźnika statusu reprodukcyjnego u samicy sarny europejskiej A. Zadroga, M. Bogdaszewski, Ż. Steiner-Bogdaszewska, P. Nadolski, M. Bah, A. Korzekwa
 4. Struktura płci i ploidii karasia srebrzystego Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei, Cyprinidae) w Polsce A. Przybył, A. Boroń
 5. Proteomika w badaniach męskiego układu rozrodczego wybranych gatunków samców zwierząt wolno żyjących – charakterystyka systemów antyoksydacyjnych M. Koziorowska-Gilun, A.M. Majewska, P. Gilun, M. Koziorowski, M. Lecewicz, P. Wysocki, L. Fraser, S. Stefańczyk-Krzymowska, A. Dziekońska, Z. Giżejewski,,  W. Kordan
 6. Wypas owiec formą gospodarowania zgodną z zasadami rozwoju zrównoważonego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego E. Molik, K. Nahajło, K. Kordeczka, D. Zięba, M. Pęksa
 7. Molekularna organizacja 5S rDNA karasia srebrzystego Carassius gibelio (Teleostei, Cyprinidae) A. Szabelska, L. Kirtiklis, A. Boroń, A. Przybył
 8. Właściwości biologiczne najądrzowych plemników jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) przechowywanych w stanie płynnym – badania wstępne A. Dziekońska, E. Niedźwiecka, M. Miklewska, M. Koziorowska-Glilun, W. Kordan
 9. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi w badaniach tkanek i poroży jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) Z. Giżejewski, J. Szkoda, J. Żmudzki, A. Giżejewska

15:30 Obiad

16.30-18.00 Przerwa

18:00 Podsumowanie sympozjum i ognisko w Stacji Badawczej w Popielnie
 

Czytaj więcej