Skip to main content

Oddział Nauk o Żywności


Kontakt:

dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA, prof. nadzw.
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 88
fax: +48 89 524 01 24

ZAKŁAD BIOSENSORÓW

kontakt: prof. dr hab. Jerzy Radecki
tel. +48 89 523 46 12; e-mail:j.radecki@pan.olsztyn.pl

 • potencjometria,
 • cykliczna woltamperometria,
 • spektroskopia impedancyjna,
 • waga kwarcowa,
 • pomiar kąta zwilżalności,
 • mikroskopia sił atomowych,
 • mikroskopia prądu tunelowania,
 • skaningowa mikroskopia elektrochemiczna,
 • metoda rezonansu plazmonów powierzchni.

ZAKŁAD IMMUNOLOGII I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI

kontakt: dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
tel. +48 89 523 46 88; e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl

I. Weryfikacja przydatności technologicznej materiału biologicznego:

 • badanie aktywność fermentacyjnej szczepów,
 • screening aktywności enzymatycznej,
 • badanie żywotności/przeżywalności  szczepów w produktach spożywczych świeżych i po przechowywaniu,
 • badanie wrażliwość na czynniki technologiczne (tj. temperatura, ciśnienie, pH, i inne;  standardowo na podłożach wybiórczych, selektywnych lub namnażających),

II. Weryfikacja aktywności prozdrowotnej kultur bakteryjnych:

 • badanie zdolności adhezji do śluzu i komórek nabłonkowych,
 • badanie aktywności antybakteryjnej wobec patogenów przewodu pokarmowego (Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, i inne wg potrzeby),
 • badanie oporności szczepów na antybiotyki,
 • badanie przeżywalności w niekorzystnych warunkach przewodu pokarmowego,
 • zdolność stymulacji równowagi mikroflory jelitowej,
 • badanie właściwości immunomodulacyjnych,
 • badanie właściwości pro-/antyalergicznych,

III. Ocena jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych i surowców roślinnych (wg obowiązujących norm)

 • molekularna jakościowa charakterystyka ekosystemów bakteryjnych (produkty spożywcze, treść przewodu pokarmowego, kał ludzi i zwierząt) metodą PCR-DGGE na poziomie eubakterii lub wybranej grupy/rodzaju bakterii. Analiza może być prowadzona na materiale uzyskanym z badań in vitro oraz in vivo;
 • identyfikacja molekularna bakterii do gatunku metodą PCR z wykorzystaniem starterów komplementarnych do 16S rRNA;
 • typowanie molekularne szczepów bakterii metodą PCR-RAPD.

IV. Oznaczenie wpływu materiału biologicznego (np. składniki pokarmowe takie jak białka, cukry oraz leki i inne związki) na:

 • aktywność metaboliczną komórek Caco-2 (wykazujących cechy morfologiczno-fizjologiczne zbliżone do enterocytów jelitowych);
 • sekrecję cytokin przez komórki Caco-2;
 • na adhezję bakterii prozdrowotnych i patogennych do komórek Caco-2.

V. Analiza białek metodą elektroforezy dwukierunkowej z wykorzystaniem systemu:

 1. Aparat (Ettan IPGPhor 3), przystosowany do jednoczesnego wykonania ogniskowania w 12 paskach żelowych o różnym zakresie pH i długości od 7-24 cm. Aparat umożliwia wykonywanie analiz techniką DIGE.
 2. Aparat pionowy (Etan DALT six), posiadający wbudowany wymiennik ciepła oraz pompę cyrkulacyjną, przystosowany do wykonania rozdziałów w żelu z użyciem pasków o długości od 7 do 24 cm.
 3. Skaner optyczny (ImageScanner III) umożliwiający analizę densytometryczną żeli i blotów w trybie światła przechodzącego i odbitego.
 4. Oprogramowanie (IMAGE MASTER 2D PLATINUM v.6.0) posiadające funkcje automatycznej i manualnej detekcji spotów, analizę jakościową i ilościową spotów, możliwość porównania kilku żeli w stosunku do żelu referencyjnego, określanie mas cząsteczkowych i wartości pI w stosunku do standardów, normalizację wyników, analizę plików zapisanych w różnych formatach, analizę statystyczną. Oprogramowanie kompatybilne z zestawem do wycinania spotów i dalszej analizy (w tym analizy spektrometrii mas) spotów.

VI. Alergia pokarmowa

 • analiza specyficznych immunoglobulin E (całkowita i specyficzne IgE), metoda ImmunoCap i Euroline
 • analiza poziomu alergennych białek w żywności -mleko (kazeina, β-laktoglobulina), soja, orzeszki ziemne, gluten, jajo, metoda ELISA.

ZAKŁAD CHEMII I BIODYNAMIKI ŻYWNOŚCI

kontakt: prof. dr hab. Henryk Zieliński
tel. +48 89 523 46 06; e-mail: h.zielinski@pan.olsztyn.pl

 • badanie poziomu metabolitów fitozwiązków w płynach biologicznych i tkankach organizmów;
 • analiza biomarkerów metabolizmu spożycia żywności pochodzenia roślinnego;
 • badanie biodostępności składników żywności i wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych;
 • analiza metabolomu roślin;
 • ilościowa i jakościowa analiza fitozwiązków:
  • antocyjanów;
  • flawonoli;
  • proantocyjanidyn;
  • izoflawonów;
  • flawononów;
  • katechin;
  • kwasów fenolowych;
  • oligosacharydów;
  • glukozynolanów;
  • produktów degradacji glukozynolanów;
  • tokoferoli;
  • tokotrienoli;
  • fitynianów;
  • związków P6 – P4;
  • kwasów tłuszczowych;
  • witaminy C;
  • betalain;
  • zredukowanego (GSH) i utlenionego glutationu (GSSG).
 • analiza właściwości przeciwutleniających:
  • TEAC;
  • DPPH;
  • ORACFL;
  • PRTC;
  • fotochemiluminescencja,
 • analiza produktów postępu reakcji Maillarda:
  • furozyny;
  • indeksu FAST;
  • fluorescencji pośrednich produktów postępu reakcji Maillarda;
  • indeksu brązowienia.
 • analiza pochodnych podofilotoksyny;
 • badania dostępności enzymatycznej produktów żywnościowych (in vitro);
 • badania właściwości fizykochemicznych surowców, produktów i komponentów żywności oraz ocena cech technologicznych doświadczalnych produktów wypiekowych;
 • analiza skrobi, sacharydów, skrobi amylazoopornej i błonnika oraz analiza białek metodą rozdziału elektroforetycznego na żelach poliakrylamidowych;
 • pomiary właściwości reologicznych hydrokoloidów, substancji lepkoelastycznych lub pseudoplastycznych, cieczy nie-Newtonowskich;
 • pomiary układów dwufazowych (właściwości pianotwórcze, emulsyjne);
 • analiza właściwości aeracyjnych; tworzenie układów emulsyjnych, m.in. mieszanin kwasów żółciowych w badaniach pojemności sorpcyjnej wobec kwasów żółciowych.

ZAKŁAD CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI ŻYWNOŚCI

kontakt: prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
tel. +48 89 523 46 27, e-mail: r.amarowicz@pan.olsztyn.pl

 • Określenie mikrostruktury agromateriałów i żywności w skaningowym mikroskopie elektronowym i mikroskopie optycznym;
 • Komputerowa analiza żywności (DIA);
 • Analiza termodynamicznych właściwości metodą DSC;
 • Analiza właściwości mechanicznych (Instron, Texture Analyzer);
 • Analiza oligosacharydow metodą HPLC-RI;
 • Analiza kwasów fenolowych, flawonoidów i lignanów metodą HPLC-DAD;
 • Analiza białek i peptydów metodą SE-HPLC;
 • Hydroliza enzymatyczna białek.

ZAKŁAD BIOLOGICZNYCH FUNKCJI ŻYWNOŚCI

kontakt: prof. dr hab. Zenon Zduńczyk
tel. +48 89 523 46 71, e-mail: z.zdunczyk@pan.olsztyn.pl

 • perfuzja jelita cienkiego, wykorzystywana w ocenie biodostępności wybranych składników oraz ich wpływu na absorpcyjną funkcję jelit,
 • oznaczenie aktywności wybranych enzymów endogennych (sacharazy, maltazy, laktazy, aminopeptydazy) i mikrobiologicznych (α- i β-glukozydaz, α- i β-galaktozydaz oraz β-glukuronidazy) oraz produktów procesów fermentacyjnych (LKT, amoniak) w treści przewodu pokarmowego,
 • oznaczenie biomarkerów metabolizmu i zdrowia zwierząt, w tym statusu antyoksydacyjnego organizmu (m. in. analiza biochemicznych i enzymatycznych wskaźniki krwi),
 • zastosowanie technik farmakologicznych w badaniach funkcjonalnych właściwości składników diet, z wykorzystaniem indukowanej cukrzycy i zapalenia okrężnicy,
 • immunohistochemiczna lokalizacji białek na preparatach histologicznych
 • izolacja i hodowla komórkowa: keratynocytów i fibroblastów skóry
 • ekstrakcje RNA z tkanek i hodowli komórkowych w celu wykazania ekspresji określonych genów metoda qRT-PCR
 • ekstrakcje białka z tkanek i hodowli komórkowych w celu wykazania ekspresji i aktywności białek metodą Western blot i zymografii
 • transfekcje keratynocytów oraz fibroblastów skóry plazmidem zawierającym określone/wymagane cDNA

ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH

kontakt: prof. dr hab. Marek Strączkowski
e-mail: m.straczkowski@pan.olsztyn.pp

Metody badawcze

 1. Klamra hiperinsulinemiczna normoglikemiczna
 2. Kalorymetria pośrednia
 3. Analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej
 4. Ocena stężeń wybranych białek w surowicy metodą ELISA
 5. Biopsja mięśnia obszernego bocznego uda
 6. Biopsja tkanki tłuszczowej podskórnej brzusznej
 7. Izolacja komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
 8. Analiza ekspresji genów w tkankach metodą RT-PCR
 9. Analiza zawartości białek w tkankach metodą Western blot
 10. Hodowle komórek mięśni szkieletowych

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

kontakt: dr inż. Anna Majkowska
tel. +48 89 523 46 02, e-mail: a.majkowska@pan.olsztyn.pl

Oferujemy wykonanie analiz mikrobiologicznych żywności oraz pasz metodami uwzględniającymi indywidualne wymagania Zleceniodawców. Pracownicy Laboratorium służą pomocą w zakresie doboru metod i interpretacji wyników badań.

LABORATORIUM SENSORYCZNE

kontakt: dr hab. Agnieszka Troszyńska, prof. nadzw.
tel. +48 89 523 46 26, e-mail: a.troszynska@pan.olsztyn.pl
Laboratorium Sensoryczne oferuje przeprowadzanie analiz sensorycznych żywności oraz szkolenia sensoryczne w zakresie teoretycznym i praktycznym.
Obejmują one:

 1. Selekcje, szkolenie i monitorowanie zespołu oceniającego.
 2. Metody różnicowe oraz statystyczną interpretację wyników.
 3. Metody ilościowe oraz statystyczną interpretację wyników.
 4. Metody sensorycznej analizy opisowej oraz statystyczną interpretację wyników.

Stronom zainteresowanym oferujemy pomoc w zorganizowaniu nowoczesnego, skomputeryzowanego laboratorium.
Metody statystyczne stosowane do interpretacji wyników badań:

 • Analiza wariancji ( jednoczynnikowa i wieloczynnikowa);
 • Analiza regresji  (prosta i wielokrotna);
 • Analiza składowych głównych (Principal Component Analysis – PCA);
 • Analiza skupień;
 • Metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów (Partial Least Square Regression – PLS);
 • Przygotowanie mapy preferencji na bazie analitycznych wyników sensorycznych i ocen konsumenckich- preference mapping;

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnej Pracowni Analizy Sensorycznej spełniającej wymagania normy PN-ISO 8589:1998, wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk. Skomputeryzowany system sensoryczny (FIZZ, Biosystemes, Francja) wykorzystywany jest do realizacji szkoleń, badań oraz opracowywania wyników.

Czas trwania szkolenia: w zależności od tematyki szkolenie trwa od 1 do 3 dni.

Liczba uczestników: minimalna ilość uczestników 6 osób, maksymalna 12.

PRACOWNIA METABOLOMIKI

kontakt: dr Wiesław Wiczkowski
tel. +48 89 523 46 04, e-mail: w.wiczkowski@pan.olsztyn.pl

 • Badanie poziomu metabolitów fitozwiązków w płynach biologicznych i tkankach organizmów;
 • Analiza biomarkerów metabolizmu spożycia żywności pochodzenia roślinnego;
 • Badanie biodostępności składników żywności i wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych;
 • Analiza metabolomu roślin;
 • Ilościowa i jakościowa analiza fitozwiązków.