Stanowisko: adiunkt w Zespole Fizjologii i Toksykologii

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • aplikowanie o projekty naukowo-badawcze i przygotowywanie publikacji do druku w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w hodowlach 3D, analizach biologii molekularnej i transkryptomiki,
 • motywacja do pracy naukowej,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • wiedza z zakresu fizjologii zwierząt i biologii komórki, biologii rozrodu, biologii molekularnej,
 • pierwszy autor przynajmniej 3 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej,
 • doświadczenie w prezentacji wyników na konferencjach naukowych,
 • staż zagraniczny, np. typu post doc – minimum 1 rok,
 • udział w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w: prowadzeniu hodowli komórkowych komórek pierwotnych i linii komórkowych; technikach biologii molekularnej; technikach mikroskopowych z uwzględnieniem analiz przeżyciowych komórek; ELISA oraz analizach statystycznych. Znajomość analiz transkryptomicznych i proteomicznych będzie dodatkowym atutem,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (prawo jazdy kategorii B),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach oraz w laboratorium będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zespół Fizjologii i Toksykologii

Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w projektach zewnętrznych.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • praca nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów,
 • praca naukowa bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami,
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć,
 • list referencyjny poświadczający posiadanie umiejętności,
 • inne dokumenty, które wg kandydata/ki są istotne przy rozpatrzeniu aplikacji.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN, Dział Kadr ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn Termin składania dokumentów upływa w dniu 12.05.2024 r. o godz. 12.00.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 11.04.2024