Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko:

Post-doc w Zespole Immunologii i Patologii Rozrodu

w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Reg. nr: 2018/29/B/NZ9/00391, pt. „Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój, funkcje i atrezję pęcherzyków”  kierowany przez prof. Dariusza Jana Skarżyńskiego.

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących badaniach naukowych i zadań:

 • badania związane z: (1) wpływem i mechanizmami działania czynników wzrostu na wzrost pęcherzyków, steroidogenezę, dojrzewanie i owulację u bydła; oraz (2) opracowanie modeli matematycznych opisujących mechanizmy sterujące powyższymi funkcjami pęcherzyków bydlęcych,
 • wykonanie eksperymentów,
 • udział w doświadczeniach in vitro (separacja i hodowla komórek),
 • udział w analizach z zakresu biologii molekularnej,
 • analizę i prezentację danych,
 • współpraca z matematykami, biologami i lekarzami weterynarii,
 • projekty manuskryptów do publikacji, prezentowanie/publikowanie wyników na konferencjach naukowych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • Stopień naukowy doktora: biologii lub biotechnologii, nauk o zwierzętach, biologii matematycznej lub bioinformatyki,
 • Doświadczenie w jednej lub kilku z następujących dziedzin: biologia rozrodu, fizjologia komórki, regulacja hormonalna, mechanizmy działania cytokin i czynników wzrostu,
 • Pierwszy autor przynajmniej 5 publikacji naukowych,
 • Co najmniej jeden staż zagraniczny (minimum 1 miesiąc),
 • Udział w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (wykonawca co najmniej 2 projektów),
 • Doświadczenie laboratoryjne: w hodowli komórkowej, ELISA, technikach biologii molekularnej,
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra umiejętność pisania i prezentacji artykułów i prac naukowych, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie: niezbędny język angielski, pożądany język polski.

Oczekiwania:

 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, tworzenia zespołów badawczych,
 • doświadczenie w interpretacji danych z sekwencji RNA.

Instytut oferuje:

 • pomoc w zakwaterowaniu w początkowym okresie w pobliżu siedziby Zespołu,
 • pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami,
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne,
 • udział w konferencjach naukowych, kursach, szkoleniach naukowych i świadomym mentoringu akademickim.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • Życiorys (CV) zawierający: historię kształcenia, szczegóły dotyczące rozprawy doktorskiej (tytuł, imię i nazwisko promotora, instytucja przyznająca tytuł, data wydania dyplomu), dorobek naukowy (prace naukowe, prezentacje konferencyjne, rozdziały w książkach, monografie, książki itp.), nagrody i inne osiągnięcia (stypendia, staże, szkolenia, udział w projektach badawczych itp.),
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • Co najmniej jeden list rekomendacyjny podpisany przez uznanego naukowca

Okres zatrudnienia – 7 miesięcy: od 1 maja 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 8 kwietnia 2024 do godziny 12:00 pocztą elektroniczną do Pani Karoliny Łukasik na adres: k.lukasik@pan.olsztyn.pl

Uprzejmie informujemy, że akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia on-line.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków (może ulec wydłużeniu do czasu znalezienia odpowiedniego Kandydata spełniającego wszystkie wymagania).

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 25.03.2024