Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendystka/Stypendysta

Wymagania:

  1. Status studenta studiów drugiego stopnia lub czwartego-piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub status studenta studiów doktoranckich. Preferowane kierunki: dietetyka, technologia żywności, biologia, chemia lub pokrewne.
  2. Znajomość obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych (pipeta automatyczna, vortex, wirówka).
  3. Chęć zdobycia dodatkowej wiedzy nt. wpływu żywności na organizm oraz umiejętności laboratoryjnych.

Mile widziane:

  • Znajomość technik chromatograficznych.
  • Dorobek naukowy, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych.
  • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN.

Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instytutu do dnia 20 lutego 2024 roku.

Opis zadań:

Stypendystka/stypendysta wyłoniona/y w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyła/uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS NCN pt. „KETO-MINOX: Wpływ izokalorycznej, redukcyjnej diety ketogenicznej na metabolizm, stan zapalny, wybrane parametry odżywienia i stres  oksydacyjny kobiet z nadwagą i otyłością” kierowanego przez dr Natalię Drabińską.

Zadaniem Stypendystów będzie analiza aminokwasów w surowicy oraz moczu zebranym w ramach badania klinicznego KETO-MINOX z zastosowaniem technik derywatyzacji oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Możliwość wykonania zadań w ramach pracy magisterskiej.

Typ konkursu NCN:

OPUS 21 – NZ

Termin składania ofert:

11 luty 2024 roku, 23:59

Forma składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres email: n.drabinska@pan.olsztyn.pl w tytule proszę wpisać „Rekrutacja stypendysty –  OPUS21”.

Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF.

Warunki stypendium:

Liczba stypendiów: 2

Przewidywany okres finansowania: 12 miesięcy

Wysokość stypendium naukowego: 1000 zł miesięcznie

Miejsce realizacji:

Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań

Data rozpoczęcia: 1 marca 2024 roku.

Wykaz dokumentów:

  1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lic/inż.) na kierunku dietetyka, biologia lub nauki pokrewne oraz poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej (mile widziana informacja o wysokości średniej ocen z ostatnich dwóch lat akademickich) lub poświadczony aktualny status studenta szkoły doktorskiej.
  2. List motywacyjny.
  3. CV kandydata z przebiegiem kariery naukowej, wykazem dorobku naukowego (lista publikacji naukowych i popularno-naukowe, doniesień konferencyjnych, rozdziałów w książkach i monografiach, etc.), osiągnięć naukowych (nagrody i wyróżnienia, staże i stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, ect.) potwierdzonych w postaci np. skanu oraz wykazem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie manuskryptów naukowych, dobra obsługa MS Office, warsztaty, kursy i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, ect.)
  4. Przynajmniej jedna rekomendacja lub referencja wraz z danymi kontaktowymi osób, które ich udzieliły

Do CV należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

Data publikacji: 26.01.2024