Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stypendystka/Stypendysta

Wymagania:

 1. Status studenta studiów drugiego stopnia lub czwartego lub piątego roku studiów magisterskich lub status doktoranta szkoły doktorskiej. Preferowane kierunki: bioinżynieria zwierząt, biologia, weterynaria lub pokrewne;
 2. Osiągnięcia wynikające z zaangażowania w prowadzenie badań naukowych: publikacje, doniesienia konferencyjne, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
 3. Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instytutu do dnia 6 listopada 2023 roku.

Opis zadań:

Stypendystka/stypendysta wyłoniona/y w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczyła/uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS Lap NCN pt. „Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej” kierowanego przez prof. Annę Korzekwę.

Obowiązki:

Uczestnictwo w analizach laboratoryjnych: biochemia krwi, western blotting, ELISA, wykonywanie buforów, rozcieńczeń prób, zmiana medium hodowlanego i przemywanie prób w buforach, ekstrakcja hormonów z materiału biologicznego, pobieranie prób w terenie oraz ich komputerowa ewidencja.

Typ konkursu NCN:

OPUS Lap – NZ 9

Termin składania ofert:

30 października 2023, 23:59

Forma składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres email: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl w tytule proszę wpisać „Rekrutacja stypendysty – OPUSLap23” .

Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF.

Warunki stypendium:

 • Przewidywany okres finansowania: 12 miesięcy (możliwość rozdziału okresu zaangażowania na 3 lata),
 • Wysokość stypendium naukowego: 5000 zł miesięcznie,
 • Miejsce realizacji: Zespół Ochrony Bioróżnorodności, IRZiBŻ PAN z siedzibą w Popielnie, 12-220 Ruciane-Nida, Popielno 25,
 • Data rozpoczęcia: 13 listopada 2023 roku,
 • Zakwaterowanie podczas pracy pozostaje w zakresie Stypendysty.

Wykaz dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lic/inż.) na kierunku bioinżynieria zwierząt, biologia lub nauki pokrewne oraz poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej studiów drugiego stopnia na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status studenta szkoły wyższej jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej lub poświadczony aktualny status doktoranta szkoły doktoranckiej (mile widziana informacja o wysokości średniej ocen z ostatnich dwóch lat akademickich);
 2. List motywacyjny;
 3. CV kandydata z przebiegiem kariery naukowej, wykazem dorobku naukowego (lista publikacji naukowych i popularno-naukowe, doniesień konferencyjnych, rozdziałów w książkach i monografiach, etc.), osiągnięć naukowych (nagrody i wyróżnienia, staże i stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą) potwierdzonych w postaci np. skanu oraz wykazem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie manuskryptów naukowych, dobra obsługa MS Office, warsztaty, kursy i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
 4. Rekomendacje i referencje wraz z danymi kontaktowymi osób, które ich udzieliły.

Do CV należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

Data publikacji: 4.10.2023