Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko technologa w Laboratorium Sensorycznym.

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Oddział Nauk o Żywności, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Obszar badawczy: nauki rolnicze, nauki biologiczne.

Tematyka badawcza: sensoryczna analiza żywności, technologia żywności.

Opis stanowiska i obowiązków:

 • udział w badaniach i pracach prowadzonych w laboratorium,
 • udział w szkoleniach prowadzonych na rzecz przemysłu,
 • analiza statystyczna wyników badań,
 • obsługa systemu informatycznego,
 • obsługa komputerowego systemu sensorycznego.

Wymagania:

 • ukończone studia II stopnia: technologia żywności, biotechnologia, biologia lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
 • wysoka staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w zespole i organizowania własnego warsztatu pracy,
 • umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera (oprogramowanie MS Office, system operacyjny).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • szkolenia (stacjonarne i on-line), warsztaty, konferencje,
 • stabilne środowisko pracy w wiodącym ośrodku naukowym.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • list motywacyjny zawierający informacje o najsilniejszych stronach kandydata,
 • życiorys (CV) uwzględniający wszystkie osiągniecia niezbędne do oceny posiadanych kwalifikacji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych – opcjonalnie,
 • inne dokumenty, które według kandydata mogą okazać się istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Uwagi końcowe:

 • informujemy, iż Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie równolegle (jednocześnie) prowadzi nabór na w/w stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej,
 • kandydaci pochodzący z rekrutacji wewnętrznej będą oceniani w jednakowy sposób, jak kandydaci pochodzący z rekrutacji zewnętrznej,
 • rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami,
 • o terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
 • Instytut zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub jej przedłużenia bez podawania przyczyny,
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
 • oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia rekrutacji.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 23.08.2023