Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

STYPENDYSTA w projekcie SONATA BIS NCN pt. „Napięcie elektryczne bariery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka”, kierowanym przez dr Magdalenę Kowacz.

Liczba pozycji: 1

Opis projektu:

Wartość potencjału spoczynkowego błony komórkowej jest specyficzna dla poszczególnych rodzajów komórek. I tak, plastyczne (podlegające zmianom i szybkim podziałom) komórki zarodka lub komórki macierzyste, ale także komórki rakowe mają mniej ujemną wartość potencjału niż komórki ostatecznie zróżnicowane. Tak więc, poprzez modulowanie potencjału komórkowego, teoretycznie możliwe jest kontrolowanie zachowania samej komórki (np. hamowanie rozwoju komórek rakowych lub stymulowanie regeneracji tkanek).

W naszych badaniach wykorzystujemy hydrożele, jako układy modelowe reprezentujące specyficzne właściwości materii tworzącej struktury komórkowe oraz makroalgi słodkowodne i morskie. Główną metodą badawczą są pomiary elektrofizjologiczne z wykorzystaniem mikroelektrod. Zgodnie z założeniami biofizyki skupiamy się na procesach fizycznych i fizyko-chemicznych właściwościach materii w odniesieniu do funkcjonowania komórki. Jeśli więc nie obca jest Ci biologia, interesują Cię zjawiska fizyczne (np. elastyczność materii, potencjał elektryczny, dyfuzja jonów) oraz lubisz pracę w laboratorium – zapraszamy do naszego zespołu.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w poniższych zadaniach badawczych:

 1. Badanie właściwości elektrochemicznych żeli mimikujących struktury komórkowe;
 2. Badanie wpływu wybranych czynników fizyko-chemicznych na potencjał spoczynkowy komórek glonów oraz wpływ potencjału na właściwości fizyczne komórek.

Typ konkursu NCN:

Sonata BIS – NZ3

Termin składania ofert:

10 września 2023, 24:00

Forma składania ofert:

E-mail: m.kowacz@pan.olsztyn.pl (w tytule proszę podać „Stypendysta Sonata Bis”);

Warunki:

 • Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 4276 PLN brutto;
 • Miejsce pracy: Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu – IRZiBŻ Olsztyn, ul. Bydgoska 7,
 • Data rozpoczęcia: 1 października 2023,
 • Czas trwania umowy stypendialnej: 24 miesiące.

Wymagania:

 1. Status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Preferowane kierunki: biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, bioinżynieria lub pokrewne;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, biofizyki;
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się;
 4. Chęć do pracy laboratoryjnej, umiejętność samodzielnego przeprowadzania eksperymentów;

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum vitae kandydata zawierające:
  • Wykształcenie,
  • Dorobek naukowy (publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, prezentacje na konferencjach, rozdziały w książkach/monografiach, etc.),
  • Nagrody, wyróżnienia, doświadczenie naukowe, inne osiągnięcia (stypendia, staże, szkolenia, udział w projektach, etc.),
  • Kompetencje do realizacji zadań
 3. Dane kontaktowe mentora naukowego mogącego przedstawić rekomendacje;
 4. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury;
 5. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone 31 września 2023 roku.

  W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

  Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
   e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

  Ewentualne pytania dotyczące konkursu oraz projektu prosimy kierować do kierownika projektu dr Magdaleny Kowacz e-mail: m.kowacz@pan.olsztyn.pl.

  Data publikacji: 1.08.2023