Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności zatrudni technologa w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

Warunki zatrudnienia:

 • umowa na czas określony – na czas zastępstwa.

Kandydat odpowiadać będzie za:

 • Przygotowywanie narzędzi i szkła laboratoryjnego do użycia w pracowni hodowli komórek/tkanek,
 • Przygotowywanie płynów laboratoryjnych i mediów hodowlanych,
 • Nadzór nad sprzętem niezbędnym do wykonywania analiz i prowadzenia hodowli komórkowych/tkankowych,
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
 • Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi instrukcjami,
 • Pomoc w prowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną mile widziana,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Pracowitość, sumienność, dokładność, rzetelność; odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.07.2023 do godz. 15.00 na adres Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Tuwima 10; 10-748 Olsztyn lub mailem e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 3.07.2023