Projekt NCN OPUS 24 pt. „Wpływ sygnałów zarodkowych na metylom endometrium świni jako nowy mechanizm uczestniczący w ustaleniu i rozwoju ciąży”

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. PAN

Wczesna ciąża u ssaków jest wrażliwym okresem z uwagi na zwiększoną zamieralność zarodków. Rozwijające się zarodki sygnalizują swoją obecność w organizmie matki poprzez sekrecję czynników biochemicznych, które rozpoznawane są przez receptory obecne m.in. w błonie śluzowej macicy (endometrium). Głównym sygnałem wysyłanym przez zarodki u świni jest estradiol.

Celem projektu jest kompleksowe poznanie zmian w metylomie błony śluzowej macicy podczas ciąży oraz wywołanych działaniem estradiolu. W związku z tym, że endometrium składa się z różnych rodzajów komórek, których wzorce metylacji mogą się różnić, planujemy określić także komórkowo-specyficzne zmiany w metylomie endometrium podczas ciąży i w odpowiedzi na działanie estradiolu. Aby to osiągnąć planujemy wykorzystać modele ex vivo wraz z zaawansowanymi modelami in vitro. Co więcej wykorzystany zostanie także nowatorski model in vivo, w którym estradiol podawany był w taki sposób, aby naśladować jego wydzielanie przez zarodki. Kolejnym celem badań jest określenie roli procesów metylacji DNA regulowanych przez sygnały zarodkowe i estradiolu w procesach, takich jak regulacja ekspresji genów, funkcja wydzielnicza endometrium, proliferacja czy migracja komórek endometrium świni.

Prace obejmować będą m.in.: planowanie i wykonywanie eksperymentów, analizy laboratoryjne i statystyczne, interpretację uzyskanych wyników, pisanie publikacji naukowych dotyczących prowadzonych badań oraz prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych. Udział w projekcie zakończony zostanie obroną pracy doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Kandydat otrzyma odpowiednie szkolenie w zakresie epigenetyki, transkryptomiki, hodowli komórkowych i tkankowych oraz analiz molekularnych z wykorzystaniem wysokiej klasy, nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Zainteresowania zespołu: Badania zespołu dr hab. Agnieszki Wacławik skupiają się na poznaniu mechanizmów zapewniających prawidłowy rozród u ssaków. Szczególnie interesuje nas zrozumienie molekularnej komunikacji między matką a zarodkiem, która prowadzi do prowadzi do rozwoju prawidłowej ciąży. Więcej na stronie zespołu.

Kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe (studia II stopnia) w dziedzinie nauk biologicznych (biologia, biotechnologia), rolniczych (zootechnika) lub pokrewnych;
 2. Wiedza z zakresu podstaw fizjologii zwierząt i biologii rozrodu;
 3. Znajomość podstaw technik biologii molekularnej (np. Real-time PCR, Western blot) i/lub hodowli komórkowych, technik mikroskopowych oraz analiz statystycznych;
 4. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie przy pobieraniu materiału do badań;
 5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 6. Motywacja do pracy naukowej, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz dokładność i dbałość o szczegóły.

Mile widziane:

 • Znajomość metod badania procesów epigenetycznych;
 • Doświadczenie w pracy na tkankach układu rozrodczego samic zwierząt gospodarskich i/lub liniach komórkowych.

Warunki:

 1. Wybrany kandydat będzie uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych współprowadzonej przez IRZBŻ PAN w Olsztynie. Harmonogram, zasady rekrutacji i wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie IRZBŻ PAN;
 2. Stypendium doktoranckie: 5000 PLN brutto brutto (około 3800 PLN netto) miesięcznie;
 3. Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy;
 4. Planowana data rozpoczęcia: 1 października 2023 r. (rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 w szkole doktorskiej);
 5. Miejsce pracy:
  Zakład Mechanizmów Działania Hormonów,
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,
  ul Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
 6. Udział we współpracy międzynarodowej;

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys naukowy (CV) zawierający informacje o: (1) wykształceniu, (2) dorobku naukowym, w tym publikacjach naukowych, komunikatach naukowych, itp.; (3) osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym, warsztatach i/lub szkoleniach oraz udziale w projektach badawczych oraz (4) spisie stosowanych technik laboratoryjnych;
 2. List motywacyjny;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich wraz z kopią suplementu do dyplomu (albo kartę przebiegu studiów);
 4. Opinia opiekuna naukowego (promotora pracy magisterskiej) poświadczająca posiadanie umiejętności;
 5. Streszczenie pracy magisterskiej.
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 03.09.2023 pocztą elektroniczną na adres: a.waclawik@pan.olsztyn.pl. oraz spełnić warunki rekrutacji do 05.09.2023.

W temacie wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie projekt Wacławik”. Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin składania wniosków może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wszystkie wymagania.

Proces wyboru:

 1. Do rozmów zostaną zaproszeni najwyżej ocenieni kandydaci (ocena dokumentacji);
 2. Po rozmowach wybrany zostanie kandydat/kandydatka, który uzyska najwyższą ocenę;
 3. Kandydat/kandydatka musi aplikować do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Instytutu;
 4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium;
 5. Lista przyjętych kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej zostanie ogłoszona na stronie internetowej.

Kontakt i dodatkowe informacje: a.waclawik@pan.olsztyn.pl.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 24.07.2023