Stanowisko: specjalista ds. rozliczeń finansowych do Biura Wspierania Badań.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w przygotowaniu wniosków do właściwych Instytucji (NCN, NCBIR, MEiN, FNP, NAWA)
 2. Przygotowywanie rozliczeń finansowych okresowych i końcowych projektów;
 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektów pod kątem finansowo-księgowym, sporządzanie wniosków o płatność i kompletowanie niezbędnych dokumentów księgowo-płacowych stanowiących załączniki do wniosku o płatność;
 4. Monitorowanie finansowego postępu realizacji projektów, przygotowywanie bieżących zestawień finansowych dla kierowników projektów;
 5. Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektów;
 6. Bieżąca współpraca z kierownikami projektów oraz instytucjami finansującymi w zakresie realizacji projektów;
 7. Udział w kontrolach i zewnętrznych audytach finansowanych projektów;
 8. Przygotowywanie informacji, zestawień dotyczących realizowanych w Instytucie projektów na potrzeby innych działów oraz ogólnej sprawozdawczości Instytutu;
 9. Administrowanie danymi w bazie POLON.

Nasze wymagania: 

 1. minimum 4-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
 2. znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu zaawansowanych w tym doskonała znajomość programu Excel, (weryfikujemy to podczas rozmowy rekrutacyjnej);
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z kierownikami projektów (weryfikujemy to podczas rozmowy rekrutacyjnej);
 4. otwartość i komunikatywność;
 5. umiejętności analitycznego myślenia;
 6. bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 7. samodzielność i zaangażowanie;
 8. umiejętność współpracy w zespole i działania pod presją czasu;
 9. wykształcenie wyższe;
 10. mile widziana dyspozycyjność od zaraz.

Co oferujemy:

 1. umowa o pracę,
 2. wdrożenie od pierwszego dnia pracy,
 3. możliwość rozwoju i zdobycie doświadczenia w obszarze rozliczeń, księgowości,
 4. pracę w nowoczesnym budynku przy ul. Trylińskiego – wkrótce

Termin nadsyłania zgłoszeń do 16.06.2023 do 15.00 na adres Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn lub mailem e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 19-21.06.2023r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Aplikując na to ogłoszenie jesteś brany/a pod uwagę jedynie pod kątem niniejszego stanowiska.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 17.05.2023