JEŚLI BRONISZ SIĘ W TYM ROKU, TA OFERTA JEST TAKŻE DLA CIEBIE

Nabór do konkursu Preludium BIS 3 NCN w projekcie pt. „Immunomodulujące właściwości pre-fermentowanego napoju serwatkowego wzbogaconego sokiem z aronii oraz kolostrum” kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Wróblewską, realizowanym w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w Zakładzie Immunologii i Mikrobiologii Żywności.

Opis zadań w projekcie

Kandydat będzie realizował projekt, którego celem jest zbadanie oddziaływania bioaktywnych białek serwatki i kolostrum oraz polifenoli soku aronii, w postaci mieszaniny pre-fermentowanej z udziałem potencjalnie probiotycznego zestawu bakteryjnego opracowanego we wcześniejszych badaniach własnych. Planowane zadanie w pierwszym etapie obejmować będzie ustalenie proporcji/dobór ilościowy surowców w mieszaninie i ustalenie optymalnych warunków pre-fermentacji. W kolejnym etapie przeprowadzone zostanie symulowane trawienie żołądkowo-jelitowe poszczególnych komponentów i ich pre-fermentowanej mieszaniny oraz analiza aktywności biologicznej uzyskanych hydrolizatów z wykorzystaniem modelu ludzkich komórek nabłonka jelitowego (Caco-2, komórki nowotworowe i HIEC-6, komórki zdrowe). Komórki nabłonkowe hodowane będą w warunkach standardowych oraz w stanie wzbudzonej reakcji zapalnej (w obecności bakteryjnego lipopolisacharydu, LPS). Oznaczane parametry odpowiedzi immunologicznej komórek nabłonkowych (proliferacja komórek, poziom markerów reakcji immunologicznej: ekspresja cytokin i poziom interleukin szlaku pro- i przeciwzapalnego) pozwolą jednoznacznie określić potencjał immunoregulacyjny komponentów i ich pre-fermentowanej mieszaniny.

Realizacja projektu obejmować będzie: bieżącą analizę literatury naukowej, planowanie i wykonywanie eksperymentów oraz analiz laboratoryjnych i statystycznych, interpretację uzyskanych wyników, wnioskowanie, jak również przygotowywanie i prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych, a także pisanie publikacji naukowych z realizowanych badań. Udział w projekcie zakończony zostanie obroną pracy doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Termin składania dokumentów:

 • 31 maja 2023 (23:59:59 CEST)

Jak aplikować:

 • Prześlij dokumentację (patrz Kryteria Kwalifikacji) na adres: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl w terminie (im szybciej, tym lepiej).
 • W temacie wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie” lub „PhD application”.

Data rozpoczęcia pracy:

 • Stanowisko jest aktualnie dostępne; preferowany okres rozpoczęcia pracy to lipiec-październik 2023.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (ukończone studia II stopnia / zaplanowana obrona na 2023 r.) w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub biologicznych (biotechnologia, biologia), bądź pokrewnych;
 • Wiedza z zakresu technologii żywności i/lub biologii komórki;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Praktyczna znajomość analityki w zakresie badań mikrobiologicznych (prowadzenie fermentacji mlekowej, mikroskopowanie bakterii), prowadzenie trawienia in vitro i hodowli komórkowych, znajomość technik biologii molekularnej (np. RT-PCR, qPCR, Western blot, cytometria przepływowa) oraz prowadzenie analiz statystycznych.
 • Umiejętności pisania prac naukowych i/lub popularno-naukowych oraz prezentacji wyników;
 • Dyspozycyjność, motywacja do pracy naukowej, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoko ceniony naukowy entuzjazm!

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość analizy in silico;
 • Wiedza bioinformatyczna.

JEŚLI NIE MASZ JESZCZE TYTUŁU MAGISTRA, ALE MASZ ZAPLANOWANĄ OBRONĘ W 2023 ROKU, MOŻESZ APLIKOWAĆ

Warunki zatrudnienia:

 • Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy;
 • Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul Tuwima 10, 10- 748 Olsztyn;
 • Wysokość stypendium doktoranckiego: 4276 PLN brutto (około 3800 PLN netto) miesięcznie, po dwóch latach podwyższenie kwoty stypendium zgodnie z regulaminem projektu Preludium Bis3;
 • Wybrany kandydat musi zostać uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych współprowadzonej przez IRZBŻ PAN w Olsztynie. Harmonogram i zasady rekrutacji są dostępne na stronie Rekrutacja 2021 – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;
 • Realizacja sześciomiesięcznego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • Instytut oferuje pomoc w procesie asymilacji / przenosin (poszukiwanie zakwaterowania, pomoc administracyjna itp.)

Kryteria Kwalifikacji:

 1. Kompletna dokumentacja aplikacyjna:
 • Życiorys (CV), zawierający:
  • Ścieżkę wykształcenia,
  • Szczegóły dotyczące pracy magisterskiej (tytuł, nazwisko promotora, nazwę instytucji w której uzyskano stopień magistra (lub równoważny), datę uzyskania stopień magistra (lub równoważny),
  • Dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty zjazdowe, prezentacje na konferencjach, rozdziały w książkach/monografiach, etc,
  • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych,
  • Kompetencje do realizacji zadań przewidzianych w projekcie (umiejętności laboratoryjne, szkolenia, dotychczasowe doświadczenie w pracy analitycznej),
 • List motywacyjny,
 • List rekomendacyjny promotora pracy magisterskiej lub mentora naukowego potwierdzający posiadanie umiejętności niezbędnych do realizacji prac badawczych. Kierownik Projektu uwzględnia możliwość skontaktowania się ze wskazaną osobą przed rozmową kwalifikacyjną,
 • Inne dokumenty potwierdzające kompetencje Kandydata;
 1. Tytuł magistra w jednej ze wskazanych powyżej dziedzin naukowych (lub wskazanie terminu obrony pracy magisterskiej);
 2. Aplikacja przed upłynięciem wskazanego terminu;
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: w CV lub we wiadomości e-mail prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Proces wyboru:

 1. Wybrani kandydaci i kandydatki zostaną zaproszeni do wstępnej rozmowy on-line, gdzie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich dotychczasowych dokonań i osiągnięć;
 2. Najwyżej ocenieni kandydaci i kandydatki zostaną zaproszeni do właściwej rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza się formę on-line, jak i osobistą), opartą na 10-minutowej prezentacji poświęconej pomysłowi kandydata/kandydatka na swoją rolę w projekcie;
 3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszenie najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej rozmowie kwalifikacyjnej, drogą email;
 4. Wybrany kandydat/kandydatka zostanie poproszony o aplikowanie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium;
 5. Lista przyjętych kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej zostanie ogłoszona na stronie internetowej tejże.

Uwaga: Kandydatom przysługuje prawo do złożenia skargi na proces rekrutacyjny (na dowolnym etapie) w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników końcowych. Skargi (wraz z uzasadnieniem) należy kierować do Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego (j.papurynska@pan.olsztyn.pl). Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego jest zobowiązany do ustosunkowania się do skargi w terminie 14 dni od otrzymania zażalenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, email: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 6.04.2023