Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Adiunkt (stanowisku typu post-doc) w projekcie „Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 9) kierowanym przez dr hab. Antonio Galvao.

Opis stanowiska:

Grupa badawcza dr Antonio Galvao poszukuje doświadczonego pracownika w celu integracji i analizy danych uzyskanych w badaniach nad funkcjonowaniem jajników w mysich modelach matczynej otyłości. Eskalacja epidemii nadwagi i otyłości jest wielkim obciążeniem systemu zdrowotnego. Otyłość prowadzi do długofalowych powikłań, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, czy niepłodność. W naszym zespole badawczym prowadzimy badania na modelach mysich oraz/lub systemach in vitro hodowli jajników/pęcherzyków jajnikowych, w celu określenia wpływu matczynej otyłości na funkcjonowanie jajników i oocytów. W niniejszym projekcie badawczym podjęta zostanie próba wyjaśnienia wpływu zmian w szlaku sygnałowym leptyny w jajniku, głównej cechy obserwowanej u otyłych matek, na ustanawianie epigenomu oraz regulacje metabolizmu zarówno w gamecie, jak i otaczających komórkach ziarnistych podczas folikulogenezy. Obecny program badawczy korzysta ze ścisłej współpracy z Laboratorium dr Gavina Kelsey w Instytucie Babraham, Cambridge, Wielka Brytania, światowym liderem w analizie transkryptomu pojedynczej komórki i metylomu. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny w szczególności za przygotowywanie analiz bioinformatycznych na danych metylomu, lipidomu oraz transkryptomu wygenerowanych w ramach projektu.

Wyniki pracy pozwolą lepiej zrozumieć wpływ zmian w szlaku sygnałowym leptyny podczas kształtowania epigenomu oocytu, a także scharakteryzować zmiany w metabolizmie, ekspresji genów w komórkach ziarnistych, jak również określić mechanizmy, które prowadzą do tych zmian.

Opis zadań:

 • kontrola jakości danych NGS,
 • zapewnienie najwyższej jakości analizy bioinformatycznej danych epigenetycznych genomu,
 • integracja i analiza danych RNA-seq, BS-seq i innych,
 • zastosowanie metod bioinformatycznych do analizy danych sekwencjonowania pojedynczych komórek,
 • przygotowanie manuskryptów, w tym przedłożenie zbiorów danych po sekwencjonowaniu do publicznych bibliotek.

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie bioinformatyki lub biologii molekularnej lub innej pokrewnej dziedziny z fakultetem z bioinformatyki,
 • wiedza z zakresu analiz transkryptomu i epigenomu,
 • umiejętność programowania w głównych językach używanych w bioinformatyce (w szczególności R, Python, Java),
 • podstawy statystyki i środowisk programowania statystycznego,
 • umiejętność komunikacji w języku angielskim w stopniu adekwatnym do stanowiska,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne i dobre zarządzanie czasem pracy,
 • doskonałe umiejętności interpersonalne i zdolność do komunikowania się z pozostałym personelem,
 • wykazywanie inicjatywny, chęci i motywacji do realizacji powierzonych zadań i projektów,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania rutynowych problemów.

Zatrudnienie wstępnie zaplanowane jest na okres 24 miesięcy, a wynagrodzenie wynosić będzie 85000-95000 PLN / rok (brutto), w zależności od doświadczenia. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2023 r. a rozmowy rekrutacyjne przeprowadzone będą wkrótce po tym terminie. Aplikacje należy składać na adres mailowy: a.galvao@pan.olsztyn.pl.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny zawierający opis, dlaczego kandydat nadaje się na stanowisko (max 2 strony),
 • CV (max 6 stron),
 • 2 listy rekomendacyjne (jeden z listów powinien być od ostatniego pracodawcy/promotora pracy lub mentora naukowego).

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres kierownika projektu dr Galvao: a.galvao@pan.olsztyn.pl.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 9.02.2023