Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Adiunkt – stanowisko typu post-doc w projekcie NCN OPUS 23 pt. „SSc5D – rozpuszczalny receptor zmiatacz bogaty w cysteinę, nowy gracz w odporności nieswoistej nasienia indora (Meleagris galopavo) w odniesieniu do syndromu żółtego nasienia”, którego kierownikiem jest dr hab. Mariola Słowińska.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadań badawczych:

 • izolacja i hodowla spermiofagów z nasienia indora;
 • immunofluorescencyjna lokalizacja białka SSc5D w spermiofagach z nasienia indora;
 • określenie zmian w populacji spermiofagów (M1, M2 i SSc5D+) w odniesieniu do jakości nasienia indora;
 • analiza proteomicznych profili aktywowanych spermiofagów w odniesieniu do jakości nasienia indora.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w wysokości 8500 – 9600 zł miesięcznie (kwota brutto),
 • miejsce pracy: Zespół Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn,
 • data rozpoczęcia: maj – czerwiec 2023,
 • czas trwania umowy: 42 – 48 miesięcy.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora: biotechnologii, biologii, weterynarii lub pokrewny; stopień doktora uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie;
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej, rozrodu i immunologii;
 3. Doświadczenie w posługiwaniu się następującymi technikami: ELISA, Western blot, qPCR oraz barwienia immunofluorescencyjne;
 4. Doświadczenie w izolacji i hodowli komórek pierwotnych;
 5. Przynajmniej 1 zagraniczny staż naukowy (min. 1 miesiące);
 6. Pierwszy autor przynajmniej 3 publikacji naukowych;
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 4. Opinia wcześniejszego przełożonego lub opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów należy przesłać do dnia 28.04.2023 (włącznie) pocztą elektroniczną na adres: m.slowinska@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs na stanowisko post-doc/OPUS”.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 13.02.2023