Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stanowisko stypendysty w projekcie badawczym (1 lub 2 stypendia)

finansowanym w ramach konkursu NCN OPUS 19 pt. „Ultra-czułe narzędzia do wykrywania antybiotyków jako nowa strategia kontroli leczenia i okresu karencji po antybiotykoterapii bydła” realizowanego w Zakładzie Biosensorów pod kierunkiem dr Katarzyny Kurzątkowskiej-Adaszyńskiej.

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych:

 • Opracowanie elektrochemicznej platformy przeznaczonej do jednoczesnego wykrywania przynajmniej dwóch antybiotyków.
 • Miniaturyzacja opracowanej elektrochemicznej platformy multiantybiotykowej.
 • Testowanie zaprojektowanych platform w kontekście ich potencjalnego zastosowania w kontroli poziomu antybiotyków po antybiotykoterapii bydła.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Przygotowywanie manuskryptów prac naukowych.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat powinien spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów kwalifikujących:
  • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku: chemia realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
  • jest doktorantem w szkole doktorskiej;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu chemii analitycznej oraz bioczujników elektrochemicznych.
 3. Przynajmniej 3 miesięczny staż pracy w laboratorium analitycznym lub
  o podobnym profilu.
 4. Praktyczne umiejętności laboratoryjne.
 5. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych.
 6. Umiejętność pracy indywidualnej jak i w zespole.
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z literatury naukowej.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, będącym załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje dodatkowe:

 • Umowa stypendialna na okres min. 4 miesiące,
 • Stypendium naukowe w wysokości 2 000 – 4 000 zł/miesiąc w zależności od zakresu zadań realizowanych w projekcie,
 • Data rozpoczęcia: listopad 2022 roku,
 • Miejsce realizacji projektu: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biosensorów, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) (zawierający dorobek naukowy, w tym publikacje, informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, np. stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte poza jednostką macierzystą, udział w warsztatach, szkoleniach naukowych, realizacji projektów naukowych);
 3. W przypadku aplikantów będących studentami – wykaz ocen ze studiów I stopnia (jeśli aplikant rozpoczął studia drugiego stopnia) lub wykaz ocen z pierwszego roku studiów II stopnia (jeśli aplikant jest na drugim roku studiów II stopnia);
 4. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające obecny status studenta (kierunek studiów, stopień studiów, rok studiów) lub doktoranta (nazwa studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej, rok);
 5. Opinia opiekuna naukowego (np. opiekuna/promotora pracy dyplomowej) poświadczająca posiadanie umiejętności, kompetencji do realizacji zadań w projekcie;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenia/dokumenty w formacie PDF proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.kurzatkowska-adaszynska@pan.olsztyn.pl do dnia 24 października 2022 roku, do godziny 15.00. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs na stanowisko stypendysty OPUS”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28 października 2022 roku. Instytut zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres kierownika projektu dr Katarzyny Kurzątkowskiej – Adaszyńskiej k.kurzatkowska@pan.olsztyn.pl lub kontaktować się telefonicznie +48 89 5234654.

 

Data publikacji: 17.10.2022