Stanowisko: asystent

Miejsce pracy: Zespół Ochrony Bioróżnorodności z siedzibą w Popielnie

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w analizach laboratoryjnych,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych.

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania związane ze zróżnicowaniem genetycznym zwierząt wolno żyjących z wykorzystaniem metod transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania związane z konserwacją gamet, bankowaniem gamet i zarodków oraz biotechnikami rozrodu, które mogą być implementowane u zwierząt wolno żyjących,
 • poszukiwanie markerów rozrodu wykorzystanych przy opracowaniu skutecznych technik ograniczenia lub intensyfikacji procesów rozrodczych,
 • badania zależności mikrobioty parametrów immunologicznych organizmu zwierząt wolno żyjących,
 • opracowanie bezinwazyjnego monitoringu hormonalnego w odniesieniu do rozrodu, behawioru itp. u zwierząt wolno żyjących,
 • zależności pomiędzy żywieniem a funkcjonowaniem procesów immunologicznych i rozrodczych, z długofalowym wpływem na kondycje i dobrostan zwierząt,
 • praca analityczna w laboratorium,
 • praca z żywymi zwierzętami gospodarskimi oraz pobieranie materiału biologicznego od zwierząt gospodarskich i wolno żyjących przyżyciowo i post mortem.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wiedza z zakresu fizjologii i endokrynologii zwierząt,
 • tytuł magistra nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnych oraz technik mikroskopowych i analizie komputerowej wyników, szczególnie ELISA, Real Time PCR,
 • odbyty staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata,
 • udział w projektach badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 2 lata),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej oraz analitycznej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji specyficznych doświadczeń.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, otwartym na innowacyjne pomysły,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • praca zarówno biurowa, w laboratorium, jak i w terenie, nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów.
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30.11.2022r. o godz. 12.00 .

Liczy się data stempla pocztowego

Planowany okres zatrudnienia:  01.01.2023 r.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 14.10.2022