Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stanowisko typu post-doc w projekcie NCN OPUS LAP 22 pt. „Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej”

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadań badawczych:

 1. Uczestnictwo w procedurze pobierania materiału badawczego w terenie, transport materiału do laboratorium.
 2. Przeprowadzenie izolacji oocytów z jajników samic saren, opracowanie metody witryfikacji oocytów.
 3. Przeprowadzenie izolacji nasienia z najądrzy samców sarny, opracowanie metody krioprezerwacji nasienia, analiza CASA, oznaczenie koncentracji i morfologii.
 4. Opracowanie metody zapłodnienia in vitro, hodowla zarodków do stadium blastocysty.
 5. Wykonanie analiz biologii molekularnej – Real Time PCR, elektroforeza, Western blotting, ELISA.
 6. Analiza komputerowa i statystyczna otrzymanych wyników, zestawienie wyników do publikacji.
 7. Opracowanie manuskryptów, doniesień konferencyjnych, prezentacji.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w wysokości 7500 – 8500 zł brutto miesięcznie,
 • miejsce pracy: Zakład Ochrony Bioróżnorodności IRZiBŻ, Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida,
 • data rozpoczęcia: grudzień 2022,
 • czas trwania umowy: 30 miesięcy.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora: bioinżynierii, biotechnologii, biologii, weterynarii lub pokrewny (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu na stanowisko post-doc, nadany przez inny podmiot niż podmiot, który jest miejscem realizacji projektu).
 2. Wiedza z zakresu biochemii, biologii molekularnej, biologii rozrodu i immunologii.
 3. Doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w obszarze badań dotyczących biologii rozrodu ssaków.
 4. Doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w zakresie technik biologii molekularnej.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
 6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i praktycznej umiejętności prowadzenia auta.
 7. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć.
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora.
 4. List referencyjny poświadczający posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu.
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 19.10.2022 do godziny 15:00 pocztą elektroniczną do Prof. Anny Korzekwy na adres: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs post-doc/Opus LAP”

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 14.09.2022