​Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny jakości działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ocenie poddano 1145 jednostek z całego kraju.
Instytut uzyskał najwyższą pozycję (kategoria A+) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz bardzo dobrą (kategoria A) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Tą pierwszą mogą pochwalić się w Polsce tylko 3 ośrodki badawcze! Tym samym znaleźliśmy się w gronie 6% najwybitniejszych jednostek naukowych w kraju, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a osiągnięcia badawcze porównywalne są z wiodącymi europejskimi instytucjami naukowymi.

Oceny jakości działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 2018 roku, zwaną również „Konstytucją dla Nauki” lub „Ustawą 2.0”, ewaluacji podlegały na nowo zdefiniowane dyscypliny naukowe w ramach całej jednostki, oraz indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie. Nowy model ewaluacji to też nowe kryteria oceny obejmujące trzy kluczowe obszary:

  • Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności (oceniony na podstawie publikacji naukowych oraz przyznanych patentów),
  • Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, (wysokość środków zdobytych na projekty badawcze pozyskane w ramach konkursów międzynarodowych i krajowych,  komercjalizacji wyników badań i prac naukowych zleconych),
  • Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, (oddziaływanie wyników badań naukowych na rozwój społeczno-ekonomiczny: wdrażanie rezultatów swoich działań do gospodarki i kontakt ze społeczeństwem).

Na podstawie ocen przyznanych za poszczególne kryteria, a także zestawów wartości referencyjnych, jednostkom przyznane zostały kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki: A+, A, B+, B lub C. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość nadawania stopni naukowych, kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich w poszczególnych dyscyplinach i kwota subwencji, czyli środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność dydaktyczną.

Prestiżową kategorię A+ otrzymały tylko nieliczne jednostki spośród tych, których działalność zaliczono do kategorii naukowej A, a ponadto wyróżniły się szczególnie wysokim poziomem badań i prac badawczo- wdrożeniowych. Wyłonienie podmiotów najlepszych z najlepszych, wymagało dodatkowej oceny, przeprowadzonej przez dwóch ekspertów, w tym jednego z wiodącego w danej dyscyplinie europejskiego ośrodka naukowego.

Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku, zwłaszcza z faktu, że przyznanie nam kategorii A+ było rezultatem dwóch pozytywnych ocen eksperckich. Jest też dowodem na to, że można prowadzić najwyższej jakości badania w mniejszych ośrodkach naukowych, do jakich bez wątpienia należy Olsztyn. Znalezienie się Instytutu w elitarnym gronie czołowych jednostek naukowych kraju to uhonorowanie ostatnich 5 lat naszej intensywnej pracy, za którą dziękuję wszystkim pracownikom, którzy z oddaniem pracowali na sukces swoich dyscyplin. Cieszy nas docenienie przez ekspertów zarówno wysokiego poziomu naukowego i efektów finansowych naszych badań, jak i dostrzeżenie skali oddziaływania naszej działalności na otoczenie społeczno-gospodarcze. Niemniej uważamy, że również w dyscyplinie zootechnika i rybactwo prezentujemy poziom kwalifikujący nas do kategorii A+ i podejmiemy starania zmierzające do podwyższenia kategorii naukowej w obecnej ewaluacji w drodze ponownej oceny ekspertów – powiedział dyrektor Instytutu  prof. Mariusz Piskuła.

Ewaluacja jakości działalności jednostek naukowych według nowych zasad dotyczyła okresu 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 roku. Wyniki nie są jeszcze ostateczne. Jednostki naukowe mają miesiąc na odwołania. Przyznana kategoria będzie niezmienna przez 4 kolejne lata.

Wykaz kategorii naukowych przyznanych w 2022 r.

Oglądaj

TVP3 OLSZTYN „Informacje”

TVP3 OLSZTYN „Opinie”

 

Data publikacji: 1.08.2022